ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

analogous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *analogous*, -analogous-

analogous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
analogous (adj.) ที่คล้ายกัน See also: คล้าย, คล้ายคลึง Syn. comparable, like, similar
English-Thai: HOPE Dictionary
analogous(อะแนล' โลเกิส) adj. เหมือนกัน,คล้ายคลึงกัน, อุปมาเหมือน. -analogousness n., Syn. akin ###A. unlike
English-Thai: Nontri Dictionary
analogous(adj) คล้ายคลึง,เหมือนกัน,อุปมาเหมือน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
analogous-กำเนิดต่างกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And this is analogous to a real black hole, where light waves cannot escape due to the strong gravitation.ขณะที่พวกเขาทำเพื่อ ให้ญาติของจักรวาล ถ้าทฤษฎีฮอว์คิงเกี่ยวกับ หลุมดำที่ถูกต้อง
Then I'm going to stimulate the analogous area in the brain of a rhesus monkey and see if he cries.จากนั้นฉันจะกระตุ้น บริเวณเดียวกัน ในสมองของลิงวอก เพื่อดูว่ามันร้องไห้หรือไม่
Mister Campbell was only pointing out to his colleagues how analogous certain aspects of the front-page article regarding the generation of electrical impulses are to the subject of your lecture today.คุณแคมเบลแค่บ่งชี้ให้เพื่อนร่วมห้องของเขาเห็น ถึงลักษณะที่คล้ายคลึงของ บทความหน้าหนังสือพิมพ์ที่พูดถึงเรื่อง ยุคสมัยของเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า

analogous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アームウォマー[, a-muuoma-] (n) arm warmer; knitted sleeve, analogous to a leg warmer
相似器官[そうじきかん, soujikikan] (n) analogous organ
類似[るいじ, ruiji] (n,adj-no) (1) resemblance; similarity; analogous; quasi; (vs) (2) to resemble; to be similar; to be alike; (P)

analogous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คล้าย ๆ = คล้ายๆ[v.] (khlāi-khlāi) EN: resemble ; look like ; like ; analogous ; similar to FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า analogous
Back to top