ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

newswriter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *newswriter*, -newswriter-

newswriter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
newswriter (n.) นักข่าว Syn. newspaperman, newspaperwoman, pressman

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า newswriter
Back to top