ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-congregate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น congregate, *congregate*,

-congregate- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ย่อพล (v.) to congregate troops ready to resist the approaching enemy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All is invited to congregate in 10 minutes,เชิญทุกคนไปชุมนุมภายใน 10 นาที
There's no need for us all to congregate in the one place.มันไม่มีความจำเป็นอะไรที่เราจะต้องมาอยู่รวมกันในที่เดียว
They're the ones that have to congregate to lift this sport up.พวกเขาคือคนที่คุณต้องเอาใจ เพื่อให้กีฬานี้มันติดลมบน

-congregate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบียด[v.] (bīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass FR: entasser ; se serrer
เบียดเสียด[v.] (bīetsīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass FR: entasser ; écraser
ชุม[v.] (chum) EN: congregate ; assemble ; gather ; concentrate ; rally ; muster FR:
ชุมนุม[v.] (chumnum) EN: assemble ; gather ; rally ; muster ; concentrate ; congregate FR: rassembler ; rallier
มั่ว[v.] (mūa) EN: assemble ; gather ; congregate FR:
ออกัน[v.] (økan) EN: congregate FR:
ประชุม[v.] (prachum) EN: meet ; hold a meeting ; assemble ; congregate ; gather ; round up ; rally ; convene FR: se réunir ; se rassembler ; s'assembler ; rassembler ; siéger ; tenir séance ; être en séance
รุม[v.] (rum) EN: crowd ; swarm ; throng ; congregate ; flock ; stream FR: affluer ; accourir
ตกคลัก ; ตกคลั่ก[v.] (tokkhlak) EN: abound ; congregate ; be congested ; be over crowded FR:
ยัดเยียด[v.] (yatyīet) EN: crowd ; be crowded ; be crammed ; be jammed ; flock ; congregate ; gather ; mass ; throng FR:
ยกพวก[v. exp.] (yok phūak) EN: gather ; assemble ; congregate ; muster FR: assembler
ย่อพล[v.] (yøphon) EN: congregate troops FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -congregate-
Back to top