ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indemnify

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indemnify*, -indemnify-

indemnify ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indemnify (vt.) จ่ายค่าชดเชย See also: ทดแทน, ชดใช้ให้ Syn. compensate, reimburse, restore
indemnify against (phrv.) ชดใช้ค่าเสียหาย See also: คุ้มครองค่าเสียหาย Syn. insure against
indemnify for (phrv.) ชดใช้...ด้วยค่าเสียหาย
English-Thai: HOPE Dictionary
indemnify(-เดม' นะไฟ) vt. ชดใช้ค่าเสียหาย, ชดใช้, ทำขวัญ, คุ้มครอง., See also: indemnifier n.
English-Thai: Nontri Dictionary
indemnify(vt) ประกัน,ปรับ,ชดใช้,ทำขวัญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is a form indemnifying me from your use of "Leonard's bedroom. "นี่เป็นแบบฟอร์ม คุ้มครองฉัน จากการที่นายใช้ ห้อนอนของเลนเนิร์ด

indemnify ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
償う[つぐなう, tsugunau] (v5u,vt) to make up for; to recompense; to redeem (one's faults); to compensate for; to indemnify; to atone for; (P)

indemnify ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชดเชย[v.] (chotchoēi) EN: compensate ; reimburse ; repay ; make reparations ; indemnify ; recover ; replace ; substitute ; adjust FR: compenser ; rattraper ; regagner ; indemniser ; substituer
ทำขวัญ[v.] (thamkhwan) EN: compensate ; pay damages ; make amends ; indemnify (for) FR: indemniser ; dédommager
ทด[v.] (thot) EN: repay ; return ; reciprocate ; compensate ; indemnify ; recompense ; reimburse ; pay back FR: restituer ; redonner
ทดแทน[v.] (thotthaēn) EN: compensate ; indemnify ; reimburse ; repay ; pay back ; return FR: rembourser ; dédommager ; indemniser ; réparer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indemnify
Back to top