ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intone

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intone*, -intone-

intone ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intone (vt.) เปล่งเสียงสูงต่ำ See also: การออกเสียง Syn. utter, voice
intone (vi.) พูดหรือท่องแบบการขับร้อง Syn. chant
English-Thai: HOPE Dictionary
intone(อินโทน') vt. ออกเสียงสูงต่ำ,อ่านออกเสียงสูงต่ำ,เปล่งเสียงเฉพาะ. vi. ออกเสียงเฉพาะสวดมนต์., See also: intoner n., Syn. hum,chant
English-Thai: Nontri Dictionary
intone(vt) ออกเสียงสูงต่ำ,สวดมนตร์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แหล่ (v.) intone (Mahajataka stories, prayer) Syn. เทศน์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I pray to the Almighty that you will forgive me... if I intone the blessings.ฉันขออภัยจากพระผู้เป็นเจ้า ...ถ้าฉันทำพิธีสวดบกพร่อง
He had to intone a single word.เขาต้องเปล่งเสียงคำ ๆ หนึ่ง
You've intoned them all.พวกคุณได้ลองเปล่งเสียงมาแล้วทั้งหมด ใช่ไหม ?

intone ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イントネーション[, intone-shon] (n) intonation; (P)

intone ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สวด[v.] (sūat) EN: recite ; chant ; pray ; recite the rosary ; chant ; say one's prayers ; offer a prayer ; singsong ; intone FR: réciter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intone
Back to top