ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bewitching

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bewitching*, -bewitching-

bewitching ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bewitching (adj.) จับใจ See also: อย่างหลงใหล Syn. beguiling, enchanting
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปรี้ยว (adv.) bewitchingly See also: charmingly, enchantingly Syn. ทันสมัย Ops. เชย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hurry up! The bewitching hour is about to begin!เร็วๆเข้า ชั่วโมงแห่งเวทมนต์เริ่มขึ้นแล้ว!
Your emperor's defeated, and I'm immune to your bewitching good looks.จักรพรรดิแกชนะฉันได้ แต่ฉันต้านเวทมนต์แกได้
It is bewitching you, This is exactly what Coriakin is talking about.มันทำให้เธอหลงอยู่นะ นี่เป็นสิ่งที่โคเรียคินเคยพูดถึง
They began to suspect the girl of bewitching them.พวกเขาเริ่มสงสัยเด็กสาวว่าร่ายมนตร์ใส่

bewitching ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yāo, ㄧㄠ, 妖] goblin; witch; devil; bewitching; enchanting; monster; phantom; demon

bewitching ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
妖艶[ようえん, youen] (adj-na,n) fascinating; voluptuous; bewitching
妖花[ようか, youka] (n) enchantingly beautiful flower; bewitching beauty
幻惑[げんわく, genwaku] (n,vs) fascination; glamor; glamour; bewitching
艶めかしい姿[なまめかしいすがた, namamekashiisugata] (n) (See 艶めかしい) bewitching figure
怪しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (怪しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P)
濃艶[のうえん, nouen] (adj-na,n) charming; bewitching; enchanting
艶めかしい;艶かしい;生めかしい;媚かしい(iK)[なまめかしい, namamekashii] (adj-i) charming; captivating; bewitching; seductive; coquettish
艶やか;艷やか[つややか;あでやか, tsuyayaka ; adeyaka] (adj-na) glossy; beautiful; bewitching; fascinatingly elegant
阿娜めく;婀娜めく;徒めく[あだめく, adameku] (v5k) to be bewitching; to look coquettish; to behave in an alluring manner; to behave in a seductive manner
魅惑的[みわくてき, miwakuteki] (adj-na) charming; fascinating; enchanting; bewitching; beguiling; captivating; alluring

bewitching ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พริ้มเพรา[adj.] (phrimphrao) EN: nice-looking ; pleasant ; charming ; bewitching FR: gracieux ; élégant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bewitching
Back to top