ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cursorily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cursorily*, -cursorily-

cursorily ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cursorily (adv.) อย่างเร็วๆ Syn. superficially, lightly

cursorily ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลวก ๆ[adv.] (lūak-lūak) EN: carelessly ; untidily ; cursorily FR: négligemment ; superficiellement ; sans soin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cursorily
Back to top