ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unwieldy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unwieldy*, -unwieldy-

unwieldy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unwieldy (adj.) ที่ไม่เหมาะมือ See also: ที่จับได้ยาก Syn. cumbersome, awkward Ops. easy
unwieldy (adj.) ที่จัดการได้ยาก Syn. unmanageable, clumsy Ops. manageable
English-Thai: HOPE Dictionary
unwieldy(อันวีล'ดี,อันวีลดฺ,ลี) adj. อุ้ยอ้าย,เก้งก้าง,เทอะทะ,ไม่คล่อง.
English-Thai: Nontri Dictionary
unwieldy(adj) จัดการได้ยาก,เทอะทะ,อุ้ยอ้าย,ไม่กะทัดรัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Too easy to trace, too unwieldy.ตายรอยง่าย แต่จัดการยาก
But where was this unwieldy, iron-covered box found?ที่กล่องมีแผ่นเหล็กปิดทับอยู่
It's terribly unwieldy.มันไม่เหมาะมือเลยแม้แต่น้อย

unwieldy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
粗笨[cū bèn, ㄘㄨ ㄅㄣˋ, 粗笨] awkward; clumsy; unwieldy; heavy-handed
笨重[bèn zhòng, ㄅㄣˋ ㄓㄨㄥˋ, 笨重] heavy; cumbersome; unwieldy

unwieldy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かさ高;嵩高[かさだか, kasadaka] (adj-na) (1) bulky; unwieldy; (2) haughty; high-handed
かさ高い;嵩高い[かさだかい, kasadakai] (adj-i) (1) bulky; unwieldy; (2) haughty; high-handed
嵩張る[かさばる, kasabaru] (v5r,vi) to be bulky; to be unwieldy; to grow voluminous

unwieldy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โคร่งคร่าง[adj.] (khrōngkhrān) EN: big and ungainly ; unwieldy FR:
โคร่งเคร่ง[adj.] (khrōngkhren) EN: big and ungainly ; unwieldy FR:
เทอะทะ[adj.] (thoetha) EN: rough ; awkward ; ungainly ; unwieldy ; clumsy ; clumsy-looking ; shapeless ; ill-proportioned ; dumpy FR: grossier

unwieldy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schwerfällig; plump {adj}unwieldy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unwieldy
Back to top