ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*bulk*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bulk, -bulk-

*bulk* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bulk (n.) ความจุ Syn. volume
bulk large (phrv.) มีความสำคัญ See also: มีบทบาท, เป็นส่วนสำคัญ Syn. loom large
bulk up (phrv.) เพิ่มจำนวนขึ้น See also: เพิ่มเป็น, เพิ่มจำนวนเป็น, ใหญ่ขึ้น, หนักขึ้น
bulkhead (n.) ผนังที่แบ่งเรือ/เครื่องบินออกเป็นส่วนๆ
bulky (adj.) เทอะทะ See also: ค่อนข้างใหญ่โต Syn. cumbersome Ops. delicate
English-Thai: HOPE Dictionary
bulk(บัลคฺ) n. ขนาดสามมิติ,ความจุ,ส่วนที่ใหญ่กว่าหรือมากกว่า,ส่วนสำคัญ,อาหารที่จะเป็นกากอาหารส่วนใหญ่,ความหนา,กอง,ทั้งก้อน,จำนวนหนา vi.,vi. ขยายตัว,เพิ่มขึ้น, Syn. volume,mass,body
bulkheadn. ฝากั้น,ส่วนกั้น,กำแพงกั้น
bulky(บัล'คี) adj. ค่อนข้างใหญ่และเทอะทะ
English-Thai: Nontri Dictionary
bulk(n) กองโต,ส่วนสำคัญ,ความหนา
bulkhead(n) กำแพงกั้น,ฝากั้น
bulky(adj) ใหญ่,โต,หนา,เทอะทะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bulk breedingการผสมพันธุ์คละ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bulkปริมาณมาก [การแพทย์]
bulkhead gatebulkhead gate, บานกั้นน้ำชั่วคราว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นางเลิ้ง (n.) bulky pot Syn. ตุ่ม, หม้อ
เทอะทะ (adj.) bulky See also: awkward, clumsy, unwieldy, ungainly, massive, big, cumbersome
เรือขนส่งสินค้า (n.) break-bulk carrier See also: general cargo ship
โม่งโค่ง (adv.) bulky See also: ponderous, lumpish, cumbersome Syn. ใหญ่โตเกะกะ, ใหญ่โตไม่สมรูป
ใหญ่โตเกะกะ (adv.) bulky See also: ponderous, lumpish, cumbersome Syn. ใหญ่โตไม่สมรูป
ใหญ่โตไม่สมรูป (adv.) bulky See also: ponderous, lumpish, cumbersome Syn. ใหญ่โตเกะกะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's bulky, but I consider it a carryon.ใหญ่ไปหน่อย แต่พกพาสะดวก
Now, as the water level rises, it spills over the watertight bulkheads... which, unfortunately, don't go any higher than E deck.ขณะระดับน้ำสูงขึ้น มันเอ่อล้นเข้ามาทางหัวเรือที่กันน้ำ ซึ่งไม่สูงขึ้นไปกว่าชั้น-อี
As she goes down by the head... the water will spill over the tops of the bulkheads at E deck... from one to the next, back and back.ถ้าส่วนหัวจมลงไปในน้ำ น้ำจะไหล่บ่าเข้าท่วมฝาที่กั้นช่วงชั้น-อี ทีละห้องจนถึงข้างหลัง ไม่มีทางยับยั้ง
Well, the bulk of it will be about the pimento loaf.ส่วนนึงจะเป็นเรื่องหมูสับอบพริก
Find a venue, over-order on the drinks, bulk buy the guacamole and advise the girls to avoid Kevin if they want their breasts unfondled.ช่วยหาสถานที่ แล้วก็สั่งเครื่องดื่ม แล้วก็แนะนำพวกสาวๆ ให้ห่างๆเควินเอาไว้
But these are not the bulk orders to the OEMs or retail giants.มันไม่เหมือนกับออเดอร์จำนวนมหาศาล ของโรงงานหรือผู้ค้ารายใหญ่หรอกนะ
From there it was easy. The bulk of the work was done.หลังจากนี้ก็ง่ายแล้ว สิ่งที่ต้องทำส่วนใหญ่เรียบร้อยหมดแล้ว
We got Italian bread, French bread, bulky rolls... different kinds of kaiser rolls, pita bread.มีขนมปังอิตาเลี่ยน ฝรั่งเศษ โรล มีโรลหลายแบบเลย แล้วก็ขนมปังปิต้าด้วย
Looks like you're bulked up in the shoulders a little.ดูเหมือนว่าเธอต้องยกไหล่ขึ้นเล็กน้อยนะ
The blast wave initiated here, hit the bulkhead and propagated fore and aft along the path of least resistance until it hits this access hatch.ห่วยแตก. ตรวจสอบรถตู้ และรถนั่งเอนกประสงค์ ที่ขึ้นทะเบียนในรัฐ เมื่อเร็ว ๆนี้ ทั้งรถเช่า หรือ ขาย,
That bulky one, can he fight?คนสูง ๆ นั่นต่อยเก่งมั้ย?
Uh,the extra flesh will provide the bulk your tongue needs to breathe properly,chew,swallow.เนื้อส่วนเกินนี้จะทำให้ลิ้นคุณใหญ่ขึ้น แต่ก็ยังหายใจ เคี้ยว กลืนได้

*bulk* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
散装[sǎn zhuāng, ㄙㄢˇ ㄓㄨㄤ, 散装 / 散裝] loose goods; goods sold by bulk
体积[tǐ jī, ㄊㄧˇ ㄐㄧ, 体积 / 體積] volume; bulk

*bulk* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かさ高;嵩高[かさだか, kasadaka] (adj-na) (1) bulky; unwieldy; (2) haughty; high-handed
かさ高い;嵩高い[かさだかい, kasadakai] (adj-i) (1) bulky; unwieldy; (2) haughty; high-handed
どっしり[, dosshiri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) bulky and heavy; massive; massy; substantial
はい作業主任者[はいさぎょうしゅにんしゃ, haisagyoushuninsha] (n) bulk loading safety officer
バラ[, bara] (n) (abbr) bulk storage
ばら荷[ばらに, barani] (n) bulk goods
バルキー[, baruki-] (adj-na) bulky
バルキーセーター[, baruki-se-ta-] (n) bulky sweater
バルク[, baruku] (n) bulk
バルクカーゴ[, barukuka-go] (n) bulk cargo
バルク品[バルクひん, baruku hin] (n) {comp} bulk goods
一山越す[ひとやまこす, hitoyamakosu] (exp,v5s) to go over the hump; to get successfully through the bulk of the work
塊状[かいじょう, kaijou] (adj-no) massive; agglomerated; bulk
大冊[たいさつ, taisatsu] (n) large or bulky book or volume
大著[たいちょ, taicho] (n) voluminous work; bulky volume; masterpiece
嵩張る[かさばる, kasabaru] (v5r,vi) to be bulky; to be unwieldy; to grow voluminous
浩瀚[こうかん, koukan] (adj-na,n) bulky; voluminous
粗大ごみ;粗大ゴミ;粗大塵[そだいごみ(粗大ごみ;粗大塵);そだいゴミ(粗大ゴミ), sodaigomi ( sodai gomi ; sodai chiri ); sodai gomi ( sodai gomi )] (n) (1) oversize garbage; bulky rubbish; (2) (col) (derog) husband; useless man about the house
込みで買う[こみでかう, komidekau] (exp,v5u) to buy the whole lot; to buy in bulk
遮断壁;しゃ断機[しゃだんぺき, shadanpeki] (n) bulkhead; barrier
量感[りょうかん, ryoukan] (n) voluminous; massive; bulky
隔壁[かくへき, kakuheki] (n,adj-no) barrier wall; bulkhead; partition; septum; diaphragm

*bulk* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่งกระจาย[n. exp.] (baeng krajā) EN: bulk breaking FR:
ขายเหมา[v.] (khāimao) EN: sell in bulk ; sell all together ; sell in a single lot FR:
ขยะชิ้นใหญ่[n. exp.] (khaya chin ) EN: skip waste ; bulky waste FR:
มอดูลัสเชิงปริมาตร[n. exp.] (mødūlat cho) EN: bulk modulus FR:
นางเลิ้ง[n.] (nāngloēng) EN: bulky pot FR:
เรือบรรทุกสินค้าเทกอง[n. exp.] (reūa banthu) EN: bulk carrier FR:
เทกอง[n.] (thēkøng) EN: bulk FR:
เทิ่ง = เทิง[adj.] (thoēng) EN: large ; bulky ; big ; of an awkward size FR:
เทอะทะ[adj.] (thoetha) EN: ponderous ; cumbersome ; lumpish ; bulky ; heavy ; big FR:
ตู้คอนเทนเนอร์แบบเทกอง[n. exp.] (tū khønthēn) EN: bulk container FR:
ใหญ่[adj.] (yai) EN: big ; large ; great ; bulky FR: grand ; large ; vaste ; gros ; volumineux
ใหญ่โตเกะกะ[adj.] (yai tō keka) EN: bulky FR:
ใหญ่โตไม่สมรูป[adj.] (yai tō mai ) EN: bulky FR:
ยาระบายเพิ่มกาก[n. exp.] (yārabāi pho) EN: bulk laxative FR:

*bulk* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lagerungsdichte {f} des Bodens [geol.] | lockerste Lagerungsdichtebulk density of soil; compactness of the ground | least compact soil
Packungseinheit {f}bulk pack; bulk quantity
Schüttgut {n}bulk material; bulk solids
klotzig {adj} | klotziger | am klotzigstenbulky | more bulky | most bulky
umfangreich {adj} | umfangreicher | am umfangreichstenbulky | bulkier | bulkiest
Gros {n}major part; majority; greater part; bulk
Volumenstrom {m}volume flow; bulk current
voluminös {adj}voluminous; bulky
Blasensieden {n}bulk boiling
Bulkware {f}bulk material
Füllfaktor {m}bulk factor
Massengüter {pl}bulk goods
Massengütertransport {m}bulk haulage
Massenspeicher {m}bulk storage
Mengennotierung {f}bulk fixing
Sperrmüll {m}bulk rubbish
Gehäusedurchführung {f}bulkhead receptacle
Schottverschraubung {f}bulkhead fitting
Sperrgut {n}bulky goods
Rumpfspant {m}bulkhead
Spundwand {f}bulkhead
starkleibig {adj}bulky
unhandlich {adj}bulky

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *bulk*
Back to top