ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bless*, -bless-

bless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bless (vt.) ทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ Syn. sanctify, hallow
bless (vt.) อวยพร See also: อำนวยพร, ให้พร
bless with (phrv.) อวยพร
blessed (adj.) ศักดิ์สิทธิ์ See also: น่าบูชา Syn. holy, saintly
blessed (adj.) มีโชค See also: มีความสุข
Blessed Virgin Mary (n.) พระมารดาของพระเยซู
blessedness (n.) ความสุขอย่างยิ่ง See also: ความปิติอย่างยิ่ง Syn. happiness
blessing (n.) สิ่งที่ทำให้ดีใจ See also: สิ่งที่ทำให้ผ่อนคลายหรือบรรเทาเบาบาง
blessing (n.) การสวดให้พร See also: การให้พร
blessing (n.) การเห็นด้วย Syn. approval
blessing in disguise (idm.) สิ่งที่เป็นปัญหาในตอนเริ่มต้นกลับลงเอยด้วยดี
English-Thai: HOPE Dictionary
bless(เบลส) {blessed/blest,blessed/blest,blessing,blesses} vt. อวยพร,ให้ศีลให้พร,ให้เจริญ,ให้มีความสุข,สรรเสริญ,ให้ศักดิ์สิทธิ์,ขีดกากบาทบนหน้าอกตัวเอง,อธิษฐานให้พระเจ้าให้พรแก่,ประสาทพร,คุ้มครอง,ปกป้อง,สาปแช่ง, See also: blesser n. คำที่มีความหมาย
blessed(เบลส'ซิด,เบลสทฺ) adj. มีโชค,มีความสุข,ศักดิ์สิทธิ์,น่าบูชา,อัปรีย์,สาปแช่ง, See also: blessedness n., Syn. hallowed ###A. sad
blessing(เบลส'ซิง) n. การให้พร,การทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ผลประโยชน์,ความกรุณา,ของขวัญ,สิ่งทำให้โชคดีหรือมีความสุข,การสรรเสริญบารมี,การบูชา,การเห็นด้วย, Syn. grace,benediction
English-Thai: Nontri Dictionary
bless(vt) อวยพร,ประสาทพร,ทำให้เป็นสุข
blessed(adj) ได้รับพร,มีความสุข
blessing(n) พร,การอวยพร,การประสาทพร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถวายพระพร (v.) bless Syn. อวยพร, ให้พร
ประทานพร (v.) bless Syn. อวยพร
ประสาทพร (v.) bless See also: wish, bestow a blessing on Syn. ให้ศีลให้พร, ให้พร, อวยพร
อำนวยพร (v.) bless See also: compliment Syn. อวยพร
ให้พร (v.) bless Syn. อวยพร, ประทานพร
ให้ศีล (v.) bless See also: give one´s blessing Syn. ให้พร, อวยพร, ให้ศีลให้พร
ให้ศีลให้พร (v.) bless See also: give one´s blessing Syn. ให้พร, อวยพร
น้ำสังข์ (n.) blessed water See also: consecrated water poured out from the conch shell at the auspicious ceremony Syn. น้ำพระพุทธมนต์
พาสนา (n.) blessedness See also: blissfulness, fortune, good luck Syn. วาสนา
การอวยพร (n.) blessing See also: compliment, wish Syn. การให้พร
การอำนวยพร (n.) blessing See also: compliment, wish Syn. การอวยพร, การให้พร
การให้พร (n.) blessing See also: compliment, wish Syn. การอวยพร
คำภาวนา (n.) blessing See also: prayer, wish
คำอธิษฐาน (n.) blessing See also: wish, prayer Syn. คำภาวนา
คำให้พร (n.) blessing See also: congratulation, felicitation Syn. คำแสดงความยินดี
พร (n.) blessing See also: benediction, favour Ops. คำสาปแช่ง, คำสาป
มงคลวาท (n.) blessing See also: congratulation, felicitation Syn. คำให้พร, คำแสดงความยินดี
คำอวยพร (n.) blessings See also: greetings, compliment Syn. อาศิรพาท, อาศิรวจนะ, อาศิรวาท, อาเศียรพจน์, อาเศียรพาท, อาเศียรวจนะ, อาเศียรวาท
อาศิรพจน์ (n.) blessings See also: greetings, compliment Syn. อาศิรพาท, อาศิรวจนะ, อาศิรวาท, อาเศียรพจน์, อาเศียรพาท, อาเศียรวจนะ, อาเศียรวาท, คำอวยพร
อาศิรพาท (n.) blessings See also: greetings, compliment Syn. อาศิรวจนะ, อาศิรวาท, อาเศียรพจน์, อาเศียรพาท, อาเศียรวจนะ, อาเศียรวาท, คำอวยพร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Good luck, Bart, and God bless you.โชคดี บาร์ท ขอพระเจ้าคุ้มครอง
Please, bless my baby.ได้โปรดให้พรลูกของฉัน
"He's got the whole world..." May the Lord bless and keep you.ขอบคุณครับ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง
God bless you.ขอบคุณครับ พระเจ้าคุ้มครอง
May the Lord always bless you and keep you. It's so good to see you.ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง
Oh, God bless your hands.โอ้ พระเจ้าอวยพร มือของคุณ
God bless your hands.พระเจ้าอวยพร มือของคุณ
God bless you.ขอพระเจ้าทรงคุ้มครอง
May God bless you. The poor mother.ขอพระเจ้าอวยพรคุณ แม่ที่น่าสงสาร
You should bless me for destroying him before he found out what you really are.ท่านควรจะขอบคุณหม่อมฉัน ที่ทำลายชีวิตเขา... ก่อนที่เขาจะพบความจริง ว่าท่านเป็นคนเช่นไร
If Westley wants you, bless you both.ถ้าเวสต์ลีย์ต้องการท่าน ข้าจะอวยพรให้ท่านทั้งคู่
And God bless you.และขอพระเจ้าอวยพรเธอนะ.

bless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有人在想你[yǒu rén zài xiǎng nǐ, ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄗㄞˋ ㄒㄧㄤˇ ㄋㄧˇ, 有人在想你] Bless you! (after a sneeze)
有人想你[yǒu rén xiǎng nǐ, ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄤˇ ㄋㄧˇ, 有人想你] Bless you! (after a sneeze)
佑护[yòu hù, ㄧㄡˋ ㄏㄨˋ, 佑护 / 佑護] blessing
幸福[xìng fú, ㄒㄧㄥˋ ㄈㄨˊ, 幸福] blessed; happiness; happy
[réng, ㄖㄥˊ, 礽] blessings
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, 祚] blessing; the throne
祝福[zhù fú, ㄓㄨˋ ㄈㄨˊ, 祝福] blessings; wish well
赞颂[zàn sòng, ㄗㄢˋ ㄙㄨㄥˋ, 赞颂 / 讚頌] bless; praise
降福[jiàng fú, ㄐㄧㄤˋ ㄈㄨˊ, 降福] blessings from heaven
[hù, ㄏㄨˋ, 祜] celestial blessing
[sī, ㄙ, 禠] felicity; blessing
[yòu, ㄧㄡˋ, 佑] to bless; to protect

bless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お大事に[おだいじに, odaijini] (exp) take care of yourself; get well soon; God bless you; bless you; (P)
したり[, shitari] (int) God bless me!; Good heavens!
十字を切る[じゅうじをきる, juujiwokiru] (exp,v5r) to make the sign of the cross; to bless oneself; to cross oneself
ご恩;御恩[ごおん, goon] (n) (hon) (See 恩) (received) favor, kindness or blessing (favour)
ファブレス[, faburesu] (n) fabless (wasei
不幸中の幸い[ふこうちゅうのさいわい, fukouchuunosaiwai] (exp) small mercy (from some misfortune); silver lining of a dark cloud; consolation in sadness; blessing in disguise
冥加に余る[みょうがにあまる, myouganiamaru] (exp,v5r) to receive too many blessings; to be excessively favoured; to be too good for
天の恵み;天の恵(io)[てんのめぐみ, tennomegumi] (exp) God's gift; God's blessing; grace of God; godsend
子宝に恵まれる[こだからにめぐまれる, kodakaranimegumareru] (exp,v1) to be blessed with children
子福者[こぶくしゃ, kobukusha] (n) person blessed with many children
就職浪人[しゅうしょくろうにん, shuushokurounin] (n) jobless university graduate
幸い[さいわい, saiwai] (adj-na,n) (1) (See 幸いする・さいわいする) happiness; blessedness; luck; fortune; felicity; (adv) (2) luckily; fortunately; (P)
幸せ(P);仕合わせ;倖せ(oK);仕合せ[しあわせ, shiawase] (adj-na,n) happiness; good fortune; luck; blessing; (P)
幸福[こうふく, koufuku] (adj-na,n) (mainly literary) happiness; blessedness; joy; well-being; (P)
御利益;ご利益[ごりやく, goriyaku] (n) (1) (See 利益) grace (of God); divine favour; blessing; miracle; (2) benefit; (3) efficacy
恩徳[おんとく;おんどく, ontoku ; ondoku] (n) (obsc) grace; blessing; compassion
恩恵[おんけい, onkei] (n) grace; favor; favour; blessing; benefit; (P)
恵まれた人人;恵まれた人々[めぐまれたひとびと, megumaretahitobito] (n) blessed people; favored (privileged) people (favoured)
恵まれる[めぐまれる, megumareru] (v1,vi) to be blessed with; to be rich in; to abound in; (P)
恵み[めぐみ, megumi] (n) blessing; grace; (P)
恵みの雨[めぐみのあめ, meguminoame] (n) welcome rain; merciful rain; blessed rain; rain after a long dry period
恵む(P);恤む[めぐむ, megumu] (v5m,vt) (1) to bless; to show mercy to; (2) to give (money, etc.); (P)
恵沢[けいたく, keitaku] (n) blessing; pity; favor; favour; benefit
慈雨;滋雨[じう, jiu] (n) (See 恵みの雨) welcome rain; beneficial rain; blessed rain; rain that comes after a drought
授かり物;授かりもの[さずかりもの, sazukarimono] (n) boon; windfall; blessing
授かる[さずかる, sazukaru] (v5r,vt) (1) to be awarded (e.g. a prize); to be given an award; to receive (e.g. a title); (2) to be gifted or endowed (e.g. with a talent); (3) to be blessed (e.g. with a child); (4) to be initiated (e.g. into a secret); (P)
有り難迷惑;ありがた迷惑;有難迷惑[ありがためいわく, arigatameiwaku] (adj-na,n) unwelcome favor; unwelcome favour; mixed blessing; white elephant
祉福[しふく, shifuku] (n) (arch) prosperity; happiness; blessedness and joy
祝祷;祝とう[しゅくとう, shukutou] (n) benediction; blessing
資性英明[しせいえいめい, shiseieimei] (n,adj-na) wise and clear-sighted; intelligent and astute by nature; blessed with talents
資質英明[ししつえいめい, shishitsueimei] (n,adj-na) wise and clear-sighted; intelligent and astute by nature; blessed with talents
高恩[こうおん, kouon] (n) great benevolence or blessings
鼓腹撃壌[こふくげきじょう, kofukugekijou] (n,vs) (people) sing the praises (enjoy the blessings) of peace

bless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนวยพร[v. exp.] (amnūay phøn) EN: bless ; compliment FR:
อนิจจา[interj.] (anitjā) EN: Alas! ; Dear me! ; Bless me! FR: Hélas !
ให้พร[v. exp.] (hai phøn) EN: bless FR: bénir ; offrir ses voeux
ปลุกเสก[v.] (pluksēk) EN: consecrate ; bless ; recite incantations ; endue with supernatural power FR:
ประสาทพร[v. exp.] (prasāt phøn) EN: bless ; wish ; bestow a blessing on FR: bénir
ถวายพระพร[X] (thawāiphrap) EN: bless Your Highness ; May it please your Majesty ; [formal blessing given to royalty by priests] FR:
อวยชัยให้พร[v. exp.] (ūay chai ha) EN: wish one success ; give best wishes for success ; bless ; give a blessing FR:
อวยพร[v. exp.] (ūay phøn) EN: wish well ; felicitate ; bless ; give a blessing ; give greetings FR: bénir ; consacrer
อาการบาดเจ็บ[n. exp.] (ākān bātjep) EN: injury FR: blessure [f]
อาศิรพจน์ ; อาศิรพาท ; อาศิรวจนะ ; อาศิรวาท[n.] (asīraphot ;) EN: encomium ; panegyric ; tribute ; blessing FR:
บาด[v.] (bāt) EN: cut ; injure ; wound ; make a cut FR: couper ; blesser
บาดเจ็บ[v.] (bātjep) EN: be injured ; be wounded FR: être blessé
บาดเจ็บ[adj.] (bātjep) EN: wounded ; injured ; hurt FR: blessé ; amoché (fam.)
บาดเจ็บสาหัส[adj.] (bātjep sāha) EN: seriously injured FR: sérieusement blessé ; gravement blessé
บาดแผล[n.] (bātphlaē) EN: wound ; injury ; cut FR: blessure [f]
บอบช้ำ[v.] (bøpcham) EN: wound ; injure ; hurt FR: blesser
ชัยมงคลคาถา[n.] (chaimongkho) EN: stanzas for the blessing or glory of victory FR:
ชนชั้นขุนนาง[n. exp.] (chonchan kh) EN: nobility ; aristocracy FR: noblesse [f] ; aristocratie [f]
ได้รับบาดเจ็บ[v. exp.] (dāi rap bāt) EN: be injured ; suffer injuries FR: se blesser ; être victime d'une blessure
ได้รับบาดเจ็บ[adj.] (dāi rap bāt) EN: injured FR: blessé
จตุรพร[n.] (jaturaphøn) EN: the Four Blessings of life FR:
จตุรพิธพร[n.] (jaturaphitt) EN: the Four Blessings of life ; the four excellent things (long life, beauty, happiness and health) FR:
เจ็บ[v.] (jep) EN: be pained ; be hurt ; ache ; be sore ; feel painful ; be distressed in mind ; suffer from mental pain FR: être blessé ; avoir mal
เจ็บ[adj.] (jep) EN: injured ; sore FR: blessé
จุดอ่อน[n.] (jut-øn) EN: weakness ; weak point ; vulnerable spot ; fault ; flaw ; loophole ; shortcoming ; demerit FR: faiblesse [f] ; point faible [m] ; point vulnérable [m] ; talon d'Achille [m]
การบาดเจ็บ[n.] (kān bātjep) EN: injury FR: blessure [f]
การบาดเจ็บที่หัวไหล่[n. exp.] (kān bātjep ) EN: FR: blessure à l'épaule [f]
การบาดเจ็บที่เข่า[n. exp.] (kān bātjep ) EN: knee injury FR: blessure au genou [f]
การบาดเจ็บที่ศีรษะ[n. exp.] (kān bātjep ) EN: head injury FR: blessure à la tête [f]
การบาดเจ็บที่เท้า[n. exp.] (kān bātjep ) EN: FR: blessure au pied [f]
การบาดเจ็บต่อหนังศีรษะ[n. exp.] (kān bātjep ) EN: head injury FR: blessure à la tête [f]
การให้พร[n. exp.] (kān hai phø) EN: blessing FR: bénédiction [f]
การอ่อนค่าของเงินบาท[n. exp.] (kān øn khā ) EN: baht weakness ; Thai baht weakness FR: faiblesse du baht [f]
การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์[n. exp.] (kān øn khā ) EN: dollar weakness FR: faiblesse du dollar [f]
การอ่อนค่าของเงินเยน[n. exp.] (kān øn khā ) EN: yen weakness FR: faiblesse du yen [f]
การอ่อนค่าของเงินยูโร[n. exp.] (kān øn khā ) EN: euro weakness FR: faiblesse de l'euro [f]
คำอวยพร[n. exp.] (kham ūay ph) EN: blessing ; greeting FR: voeux [mpl]
คนบาดเจ็บ[n. exp.] (khon bātjep) EN: casualty ; injured person FR: blessé [m]
ขุนน้ำขุนนาง[n. exp.] (khunnāmkhun) EN: nobleman ; lord ; peer ; nobility FR: noble [m, f] ; noblesse [f]
ขุนนาง[n.] (khunnāng) EN: nobleman ; lord ; noble person ; peer ; nobility FR: noble [m, f] ; noblesse [f]

bless ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
selig {adj} [relig.] | jdn. selig preisen | jdn. selig sprechenblessed | to declare sb. blessed | to beatify sb.
Segen {m} | seinen Segen geben (zu)blessing | to give one's blessing (to)
Segenswünsche {pl}good wishes; blessings

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bless
Back to top