ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blissfulness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blissfulness*, -blissfulness-

blissfulness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blissfulness (n.) ความสุข See also: ความสบายใจ, ความสุขสำราญ, ความปิติยินดี Syn. happiness, joy Ops. grief, sorrow

blissfulness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความปิติยินดี[n.] (khwām piti ) EN: delight ; pleasure ; rejoicing ; blissfulness ; cheerfulness ; ecstasy FR:
ความสุขสำราญ[n. exp.] (khwām suk s) EN: blissfulness FR: félicité [f]
วาสนา[n.] (wātsanā) EN: luck ; fortune ; lot ; destiny ; fate ; chance ; good fortune (due to past good deeds) ; happy lot ; blessedness ; blissfulness ; felicity FR: destin [m] ; sort [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blissfulness
Back to top