ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bald

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bald*, -bald-

bald ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bald (adj.) ล้าน See also: ศรีษะล้าน Syn. hairless Ops. hairy
bald (adj.) โล่ง Syn. plain, unvarnished
bald eagle (n.) นกอินทรีใหญ่หัวสีขาว เป็นนกประจำชาติของอเมริกา
balderdash (n.) การเขียนหรือพูดโง่ๆ (คำล้าสมัย) See also: การเขียนหรือพูดไร้สาระ Syn. bombast, gibberish
baldfaced (adj.) อย่างไม่ละอาย (คนชอบเล่าเรื่องโกหกโดยไม่ละอาย) See also: คนโกหก Syn. brazen, shameless, barefaced
baldie (sl.) คนหัวล้าน Syn. baldy
balding (adj.) ซึ่งมีหัวล้าน See also: หัวล้าน
baldly (adv.) อย่างห้วนๆ
baldness (n.) ความล้าน See also: ความโล่ง Syn. hairlessness
baldy (sl.) คนหัวล้าน Syn. baldie
English-Thai: HOPE Dictionary
bald(บอลดฺ) {balded,balding,balds} adj. ล้าน,โล่ง,เตียน,โจ่งแจ้ง,มีจุดขาวบนหัว vi. กลายเป็นหัวล้าน, See also: baldish adj., Syn. hairless ###A. hairy
balderdash(บอล'เดอะแดช) n. คำพูดที่เหลวไหล,ความเหลวไหล, Syn. nonsense ###A. logic,sense
baldheaded(บอล'ดฺเฮดดิด) adj. หัวล้าน
English-Thai: Nontri Dictionary
bald(adj) ในไม่ช้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bald tongueลิ้นเลี่ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Baldnessหัวล้าน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล้อน (adj.) bald See also: bald-headed Syn. ล้าน, โล้น, เลี่ยน
ล้าน (adj.) bald See also: bald-headed, hairless Syn. โล้น
หัวล้าน (adj.) bald
หัวโล้น (adj.) bald
เหม่ง (adj.) bald See also: glossy, shiny, bright Syn. เหน่ง, ใส
โล้น (adj.) bald See also: hairless, shaven Syn. ล้าน
ผมบาง (adj.) bald head Syn. ศีรษะบาง
ศีรษะบาง (adj.) bald head
หัวโล้น (n.) bald head Syn. หัวล้าน
ง่ามถ่อ (n.) bald in the middle of a head
เถิก (v.) go bald See also: have not much hair Syn. เถลิก
เหม่ง (v.) be bald See also: be glossy, be shiny, be bright Syn. เหน่ง, ใส, เป็นมัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not yet. He's polishing a bald man's head.ยังเลย เขากำลังขัดเงา หัวเหม่งอยู่
Don't mess with us, you bald goat!อย่าให้เกิดความสับสน กับเรา เจ้าหัวเกรียน!
These people are like newly-born bald eagles.เหมือนลูกเหยี่ยวหัวขาว
Especially bald ones with green makeup who wear masks over ugly faces.คนหัวล้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการแต่งหน้าสีเขียว ... ... ที่สวมหน้ากากใบหน้าที่น่าเกลียดกว่า
That I'm not smarter than a little child? What I am saying to you is that you are the kind of club-totin'... raw meat-eatin', me-Tarzan-you-Janein', big, bald bubblehead that can only count to ten... if he's barefoot or wearing sandals.จะบอกว่าฉันฉลาดน้อยกว่าเด็กเหรอ?
The bald one is Mick Katie.คนหัวล้านคือมิค คาธี่
And now Ross has to choose between Rachel and the bald girl.ตอนนี้รอสเลยต้องเลือกระหว่างราเชลกับสาวหัวโล้น
Ladies with thinning hair or bald spots, G.L.H. solves the problem instantly.คุณผู้หญิงที่มีผมบาง หรือจุดหัวล้าน G.L.H. สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที
It's okay. I've been bald since I was 9.ชั้นเข้าใจ ชั้นหัวล้านตั้งแต่ 9 ขวบ
I'm bald and no one in particular.ฉันหัวเหม่ง และไม่ใช่คนเด่นดัง
What, he hates bald guys?อะไร เขาไม่ชอบคนเลวงั้นเหรอ
Ian blackburn was killed by a bald man, and Darwin saw it happen.เอียน เเบล็คเบริ์นถูกผู้ชายหัวล้านฆ่า และดาร์วินเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น

bald ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兀鹰[wù yīng, ˋ , 兀鹰 / 兀鷹] bald eagle
光头[guāng tóu, ㄍㄨㄤ ㄊㄡˊ, 光头 / 光頭] bald headed person (disrespectful); having a score of zero in a game; to be skunked (game)
白头鹰[bái tóu yīng, ㄅㄞˊ ㄊㄡˊ , 白头鹰 / 白頭鷹] bald eagle
秃顶[tū dǐng, ㄊㄨ ㄉㄧㄥˇ, 秃顶 / 禿頂] bald head
秃鹰[tū yīng, ㄊㄨ , 秃鹰 / 禿鷹] condor; bald eagle
美洲兀鹰[Měi zhōu wù yīng, ㄇㄟˇ ㄓㄡ ˋ , 美洲兀鹰 / 美洲兀鷹] condor; American bald eagle
光秃秃[guāng tū tū, ㄍㄨㄤ ㄊㄨ ㄊㄨ, 光秃秃 / 光禿禿] bald
博尔德[bó ěr dé, ㄅㄛˊ ㄦˇ ㄉㄜˊ, 博尔德 / 博爾德] Baldr or Baldur, god of light in Norse mythology
[tū, ㄊㄨ, 秃 / 禿] bald; blunt
秃头[tū tóu, ㄊㄨ ㄊㄡˊ, 秃头 / 禿頭] baldness
脱发[tuō fà, ㄊㄨㄛ ㄈㄚˋ, 脱发 / 脫髮] baldness; to lose hair or feathers; to molt; depilation
[lì, ㄌㄧˋ, 鬁] bald; scabby
[tuí, ㄊㄨㄟˊ, 穨] become bald; decadent
[tuí, ㄊㄨㄟˊ, 颓 / 頹] become bald; decadent
光光[guāng guāng, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄤ, 光光] bright; shiny; smooth; naked; bald; penniless
[qí, ㄑㄧˊ, 骐 / 騏] piebald horse
[guā, ㄍㄨㄚ, 騧] piebald horse
[là, ㄌㄚˋ, 鬎] bald; scabby

bald ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゃりっぱげ[, jarippage] (n) (col) (obsc) bald spot (e.g. on a pet due to injury, stress, etc.); bald patch
バーコード頭[バーコードあたま, ba-ko-do atama] (n) someone with hair combed in stripes across their bald spot (from barcode head)
はげ上がる;禿げ上がる;禿上がる(io);禿げ上る[はげあがる, hageagaru] (v5r) to become bald from the forehead; to recede
丸坊主[まるぼうず, marubouzu] (n) close-cropped head; bald hill
兀頭[こっとう, kottou] (n) (1) (arch) (See 禿頭・1) bald head; (2) (arch) (See 禿頭・2) baldness
沼杉[ぬますぎ;ヌマスギ, numasugi ; numasugi] (n) (See 落羽松) bald Cypress (Taxodium distichum)
白頭鷲[はくとうわし;ハクトウワシ, hakutouwashi ; hakutouwashi] (n) (uk) bald eagle (Haliaeetus leucocephalus)
禿[はげ(P);かぶろ;かむろ, hage (P); kaburo ; kamuro] (n) (1) baldness; bald head; (2) (かぶろ, かむろ only) children's hairstyle of short untied hair; children with short untied hair; (3) (かぶろ, かむろ only) (See 太夫・3,天神・6) young girl working as a servant for a high-class prostitute (Edo period); (P)
禿げ山;禿山[はげやま, hageyama] (n) bald or denuded mountain; bare hill; treeless hill
禿げ頭;禿頭;はげ頭[はげあたま;とくとう(禿頭), hageatama ; tokutou ( tokutou )] (n,adj-no) (1) bald head; (2) (esp. とくとう) baldness
落羽松[らくうしょう, rakuushou] (n) (uk) bald Cypress (Taxodium distichum)
蛸入道[たこにゅうどう, takonyuudou] (n) octopus; man with a bald or shaven head
蛸坊主[たこぼうず, takobouzu] (n) man with a bald or shaven head
ガリバルディ[, garibarudei] (n) Garibaldi damselfish (Hypsypops rubicundus, damselfish found from Monterey Bay California to Guadalupe Island Baja California); official state marine fish of California
丸禿[まるはげ, maruhage] (n) complete baldness
光頭[こうとう, koutou] (n) bald-headed
入道[にゅうどう, nyuudou] (n) (1) {Buddh} entering the priesthood; priest; monk; (2) man with a shaven head; (3) bald-headed monster
大入道[おおにゅうどう, oonyuudou] (n) large, bald-headed monster; a giant
抜け上がる[ぬけあがる, nukeagaru] (v5r,vi) to be balding in the front; to have a receding hairline
脱毛症[だつもうしょう, datsumoushou] (n) alopecia; baldness
若禿げ[わかはげ, wakahage] (n) premature baldness
薄毛[うすげ, usuge] (n) thinning hair; sparse hair (as in balding)

bald ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวล้าน[adj.] (hūalān ) EN: bald ; bald head FR: chauve
หัวล้านชนช้าง[n. exp.] (hūalān chon) EN: old game in which two bald men butt each other with their heads FR:
หัวโล้น[n.] (hūalōn) EN: shaven head ; bald head FR: crâne rasé [m] ; tête d'oeuf (fam.) [f] ; boule à zéro [fam.)
เขาหัวโล้น[n. exp.] (khao hūalōn) EN: bald mountain FR: mont chauve [m]
กล้อน[adj.] (kløn) EN: tonsured ; bald FR: chauve
โกร๋น[adj.] (krōn) EN: bare ; thin ; denuded ; bald FR: clairsemé
โกร๋นเกร๋น[adj.] (krōnkrēn) EN: bare ; thin ; denuded ; bald FR: clairsemé
ล้าน[adj.] (lān ) EN: bald ; hairless FR: chauve ; dégarni
โล้น[adj.] (lōn) EN: bald ; hairless ; shaven FR: rasé ; tondu ; chauve
ไม่มีผม[adj.] (mai mī phom) EN: bald FR: chauve
ง่ามถ่อ[n.] (ngāmthø) EN: bald in the middle of a head FR: calvitie [f]
ผอมบาง[adj.] (phømbāng) EN: bald head FR:
โรคกลัวคนหัวล้าน[n. exp.] (rōk klūa kh) EN: peladophobia ; fear of bald people ; irrational fear of baldness FR:
บุษบก[n.] (butsabok) EN: canopy ; throne [with four posts supporting a roof or a spire] ; movable throne ; portable throne with a roof ; spired pavilion FR: baldaquin [m] ; trône couronné d'un dais pointu [m] ; dais [m]
ด่าง[X] (dāng) EN: spotted ; speckled ; mottled ; piebald ; striped FR: tacheté ; marbré ; rayé ; moucheté ; tigré
ด่างพร้อย[adj.] (dāngphrøi) EN: stained ; spotted ; tarnished ; blemish ; speckled ; discoloured ; mottled ; piebald FR:
หัวโกร๋น[v. exp.] (hūa krōn) EN: have thin air ; have little hair left ; be balding FR:
หัวเหน่ง[adj.] (hūa neng) EN: balding ; baldheaded FR:
โลน[adj.] (lōn) EN: indecent ; coarse ; rough ; rude ; vulgar ; ribald FR: indécent ; grivois ; cochon ; salace ; vulgaire
ศีรษะล้าน[n. exp.] (sīsa lān ) EN: baldness FR: calvitie [f]
ตลกแบบถ่อย[X] (talok baēp ) EN: ribald FR:

bald ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weißkopf-Seeadler {m} [ornith.]American Bald Eagle
Buntkopf-Felshüpfer {m} [ornith.]Grey-necked Bald Crow
kahl; glatzköpfig; federlos; weißköpfig {adj} | kahler | am kahlstenbald | balder | baldest
kahle Stelle {f}bald patch
kahlköpfig {adj}bald headed; baldheaded
Weißköpfiger Seeadler {m} [ornith.]Bald Eagle
Kahlkopfrapp {m} [ornith.]Bald Ibis
gescheckt; scheckig {adj} (Pferd)skewbald; pinto [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bald
Back to top