ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aide

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aide*, -aide-

aide ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aide (n.) นายทหารผู้ช่วย Syn. aid-de-camp, aide-de-camp
aide (n.) ผู้ช่วย Syn. assistant
aide-de-camp (n.) นายทหารติดตาม (มาจากภาษาฝรั่งเศส) See also: นายทหารผู้ช่วย Syn. aide
aide-de-camp (n.) นายทหารผู้ช่วย Syn. aid-de-camp
aide-memoire (n.) บันทึกช่วยจำ Syn. position paper
English-Thai: HOPE Dictionary
aide(เอด) n. นายทหารผู้ช่วย, องครักษ์, ราชองครักษ์, นายทหารคนสนิท, Syn. assistant)
aide-de-camp(เอด' ดะคอง) n., (pl. aides-de-camp) นายทหารผู้ช่วย,องครักษ์, ราชองครักษ์, นายทหารคนสนิท, Syn. aid-de-camp
English-Thai: Nontri Dictionary
AIDE-DE-aide-de-camp(n) ทหารคนสนิท,นายทหารผู้ช่วย,องครักษ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aide-mémoire (Fr.)บันทึกช่วยจำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
aide-mémoireบันทึกช่วยจำ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมราชองครักษ์ (n.) Royal Aide de Camp Department See also: Office of A.D.C
นายธง (n.) aide de camp See also: aid-de-camp
ท.ส. (n.) aide-de-camp See also: aid-de-camp Syn. นายทหารติดตาม
ท.ส. (n.) aide-de-camp See also: aid-de-camp Syn. นายทหารคนสนิท
ทส. (n.) aide-de-camp Syn. นายทหารคนสนิท
นายทหารคนสนิท (n.) aide-de-camp See also: aid-de-camp Syn. ท.ส., นายทหารติดตาม
นายทหารติดตาม (n.) aide-de-camp See also: aid-de-camp Syn. นายทหารคนสนิท, ท.ส.
องครักษ์ (n.) aide-de-camp See also: protector, adjutant Syn. ราชองครักษ์
เสนาธิการ (n.) aide-de-camp See also: aide Syn. เสธ.
CAD (abbr.) การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบสิ่งต่างๆ เช่น สิ่งก่อสร้าง (คำย่อของ computer-aided design)
กรมราชองครักษ์กระทรวงกลาโหม (n.) Royal Aide-de-Camp Department Ministry of Defence
รอ. (n.) Royal Aide-de-Camp Department Ministry of Defence Syn. กรมราชองครักษ์กระทรวงกลาโหม
อรทัย (n.) maiden See also: young girl, woman Syn. หญิงสาว, สาวรุ่น Ops. ชายหนุ่ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Another aide steps in.พวกนั้นต้องเตรียมอะไรไว้ บนเครื่องบินนี้
His buddy carried him on his back to the nearest aide station, just praying that someone could put the dumb son of a bitch together again.เพื่อนเค้าแบกเค้าไว้ ไปที่หน่วยพยาบาลที่ใกล้ที่สุด แล้วหวังว่าจะมีใครในนั้น สามารถจะช่วยเค้าได้
A White House aide told NBC News today that impeachment of the President by the full House of Representatives now is a virtual certainty.ทางทำเนียบขาวได้กล่าว\ กับทางเครือข่ายNBCว่า การถอดถอนท่านปธน.โดย รัฐสภายังไม่มีวิธีการ\ ที่ชัดแจ้งในตอนนี้
He found out an aide to senator mayer named burnett was part of the conspiracy.เขาพบว่า ผู้ช่วยสว. เมเยอร์ ชื่อว่า เบอเน็ต เป็นผู้สมรู้ร่วมคิด
If you get your congressional aide pregnant?ถ้าทำให้ผู้ช่วยท้องน่ะ
That snotty, Jesus-freak office aide I have has been bitching about her incessantly.สาวมั่นบ้าพระเจ้า เด็กผู้ช่วยที่ออฟฟิตฉัน... ...เม้าท์เรื่องเธอคนนี้ ไม่หยุดเลย
Hey, my cover's blown. Sterling's aide made me.ตัวตนของผมถูกเปิดเผยแล้ว
My cover's blown. Sterling's aide made me.ตัวจริงผมถูกเผยแล้ว \ ผู้ช่วยของสเตอร์ลิ่งบีบคั้นผม
His aide said that he left the event at 9:00 PM.ผู้ช่วยบอกว่าเขาออกจากงานตอน 3 ทุ่ม
And when they tried to shut it down, an aide to the minister of culture lobbied on your behalf.และพวกเขาพยายามปิดมัน ผู้ช่วยรัฐมนตรีวัฒนธรรม ออกเเสียงช่วยคุณ
And do you know who that aide was?แล้วคุณรู้มั๊ย ว่าใครหนุนหลัง?
The time has come for you to choose an aide to take with you into The Dawning.ถึงเวลาเธอเลือกผู้ช่วย เข้าพิธีการเกิดใหม่

aide ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斯特凡诺普洛斯[Sī tè fán nuò pǔ luò sī, ㄙ ㄊㄜˋ ㄈㄢˊ ㄋㄨㄛˋ ㄆㄨˇ ㄌㄨㄛˋ ㄙ, 斯特凡诺普洛斯 / 斯特凡諾普洛斯] Stephanopoulos (e.g. former Clinton aide George Stephanopoulos)
阿德雷德[À dé léi dé, ㄚˋ ㄉㄜˊ ㄌㄟˊ ㄉㄜˊ, 阿德雷德] Adelaide, capital of South Australia; also written 阿德萊德|阿德莱德
计算机辅助设计[jì suàn jī fǔ zhù shè jì, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄈㄨˇ ㄓㄨˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ, 计算机辅助设计 / 計算機輔助設計] CAD computer-aided design
豆蔻[dòu kòu, ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ, 豆蔻] cardamom (Elettaria cardamomum); fig. a girl's teenage years; maidenhood; a budding beauty
[shì, ㄕˋ, 氏] clan name; maiden name
电脑辅助工程[diàn nǎo fǔ zhù gōng chéng, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ ㄈㄨˇ ㄓㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 电脑辅助工程 / 電腦輔助工程] computer aided engineering
电脑辅助教材[diàn nǎo fǔ zhù jiào cái, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ ㄈㄨˇ ㄓㄨˋ ㄐㄧㄠˋ ㄘㄞˊ, 电脑辅助教材 / 電腦輔助教材] computer-aided instruction
闺女[guī nǚ, ㄍㄨㄟ ㄋㄩˇ, 闺女 / 閨女] maiden; unmarried woman; daughter
银杏[yín xìng, ˊ ㄒㄧㄥˋ, 银杏 / 銀杏] ginkgo (tree with fan-shaped leaves and yellow seeds); maidenhair tree
少女[shào nǚ, ㄕㄠˋ ㄋㄩˇ, 少女] maiden
处女航[chǔ nǚ háng, ㄔㄨˇ ㄋㄩˇ ㄏㄤˊ, 处女航 / 處女航] maiden voyage
首演[shǒu yǎn, ㄕㄡˇ ㄧㄢˇ, 首演] maiden stage role; first performance; first public showing
黄花女[huáng huā nǚ, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄋㄩˇ, 黄花女 / 黃花女] maiden; virgin
黄花幼女[huáng huā yòu nǚ, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄧㄡˋ ㄋㄩˇ, 黄花幼女 / 黃花幼女] maiden; virgin
黄花闺女[huáng huā guī nǚ, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄍㄨㄟ ㄋㄩˇ, 黄花闺女 / 黃花閨女] maiden; virgin
处女[chǔ nǚ, ㄔㄨˇ ㄋㄩˇ, 处女 / 處女] virgin; maiden; inaugural
处女作[chǔ nǚ zuò, ㄔㄨˇ ㄋㄩˇ ㄗㄨㄛˋ, 处女作 / 處女作] first publication; maiden work
豆蔻年华[dòu kòu nián huá, ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ ㄋㄧㄢˊ ㄏㄨㄚˊ, 豆蔻年华] a girl's teenage years; maidenhood; a budding beauty
备忘录[bèi wàng lù, ㄅㄟˋ ㄨㄤˋ ㄌㄨˋ, 备忘录 / 備忘錄] memorandum; aide-memoire; memorandum book
古墓丽影[gǔ mù lì yǐng, ㄍㄨˇ ㄇㄨˋ ㄌㄧˋ ˇ, 古墓丽影 / 古墓麗影] Tomb Raider

aide ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
海星;人手;海盤車[ひとで;ヒトデ, hitode ; hitode] (n) (1) (uk) starfish (any echinoderm of the class Asteroidea); asteroid; sea star; (2) northern Pacific seastar (Asterias amurensis); (3) (人手 only) someone else's hands; other hands; (4) (人手 only) hand (worker); aide
CAD[キャド, kyado] (n) {comp} computer-aided design; CAD
CAI[シーエーアイ, shi-e-ai] (n) {comp} computer-assisted instruction; CAI; computer-aided instruction
CAM[キャム, kyamu] (n) {comp} computer-aided manufacturing; CAM
ID[アイディー, aidei-] (n) identification; ID; identity
IDカード[アイディーカード, aidei-ka-do] (n) ID card; identification card
ID番号[アイディーばんごう, aidei-bangou] (n) ID number
RFID;RF−ID[アールエフアイディー, a-ruefuaidei-] (n) (See ICタグ) RFID (radio frequency identification)
アイアンメイデン[, aianmeiden] (n) iron maiden
アイデア(P);アイディア(P);アィディア[, aidea (P); aideia (P); aideia] (n) idea; (P)
アイデアプロセッサ[, aideapurosessa] (n) {comp} idea processor
アイデアラッシュ[, aidearasshu] (n,vs) brainstorming (wasei
アイディーシー[, aidei-shi-] (n) {comp} IDC
アイディアマン;アイデアマン[, aideiaman ; aideaman] (n) idea man; ideas man; person of ideas
アイディアリスト;アイディリスト(ik)[, aideiarisuto ; aideirisuto (ik)] (n) idealist
アイディアリズム[, aideiarizumu] (n) idealism
アイディアル;アイデアル[, aideiaru ; aidearu] (adj-na) ideal
アイディア商品[アイディアしょうひん, aideia shouhin] (n) novelty (wasei
アイデンティティ(P);アイデンティティー(P);アイデンテティ[, aidenteitei (P); aidenteitei-(P); aidentetei] (n) identity; (P)
アイデンティティーカード[, aidenteitei-ka-do] (n) identity card
アイデンティティークライシス[, aidenteitei-kuraishisu] (n) identity crisis
アイデンティティクライシス[, aidenteiteikuraishisu] (n) identity crisis
アイデンティファイ;アイデンテファイ[, aidenteifai ; aidentefai] (n,vs) identify
アップリンクID[アップリンクアイディー, appurinkuaidei-] (n) {comp} uplink ID
アンアイデンティファイド[, an'aidenteifaido] (adj-f) unidentified
いかなる場合でも[いかなるばあいでも, ikanarubaaidemo] (exp) in any case; whatever the case may be
エンハンストアイディーイー[, enhansutoaidei-i-] (n) {comp} Enhanced IDE
お願いできますか;お願い出来ますか[おねがいできますか, onegaidekimasuka] (exp) (hon) (See お願いします) may I ask (for); might I ask (that)
グループID[グループアイディー, guru-puaidei-] (n) {comp} group identifier; GID
ケース(P);ケイス(P)[, ke-su (P); keisu (P)] (n) (1) case (e.g. receptacle, condition, event, legal action, letter style, etc.); (2) {comp} Computer-Aided Software Engineering; CASE; (P)
ゲストID[ゲストアイディー, gesutoaidei-] (n) {comp} guest ID
コーポレートアイデンティティー[, ko-pore-toaidenteitei-] (n) corporate identity; (P)
コンテキストID[コンテキストアイディー, kontekisutoaidei-] (n) {comp} context ID
コンピューター援用生産[コンピューターえんようせいさん, konpyu-ta-enyouseisan] (n) {comp} computer-aided manufacture; CAM
コンピューター援用設計[コンピューターえんようせっけい, konpyu-ta-enyousekkei] (n) {comp} computer-aided design; CAD
サイディング[, saideingu] (n) siding
スーパーハイデッカー[, su-pa-haidekka-] (n) super high decker
スライディング[, suraideingu] (n,vs) sliding; (P)
スライディングキャッチ[, suraideingukyacchi] (n) sliding catch
スライディングシート[, suraideingushi-to] (n) sliding seat
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor
アイディーイーエー[あいでいーいーえー, aidei-i-e-] IDEA
エンハンストアイディーイー[えんはんすとあいでいーいー, enhansutoaidei-i-] Enhanced IDE
キャド[きゃど, kyado] computer-aided design (CAD)
キャム[きゃむ, kyamu] Computer-Aided Manufacturing, CAM
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE
コンピューター援用生産[コンピューターえんようせいさん, konpyu-ta-enyouseisan] computer-aided manufacture, CAM
コンピューター援用設計[コンピューターえんようせっけい, konpyu-ta-enyousekkei] computer-aided design, CAD
シーエーアイ[しーえーあい, shi-e-ai] Computer-Aided Instruction, CAI
世界電気通信会議[せかいでんきつうしんかいぎ, sekaidenkitsuushinkaigi] International Telecommunications Union (ITU)
信頼できるホスト[しんらいできるホスト, shinraidekiru hosuto] trusted host
信頼できる機能[しんらいできるきのう, shinraidekirukinou] trusted functionality
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT
国際電気標準会議[こくさいでんきひょうじゅんかいぎ, kokusaidenkihyoujunkaigi] International Electrotechnical Commission (IEC)
国際電気通信連合[こくさいでんきつうしんれんごう, kokusaidenkitsuushinrengou] International Telecommunication Union, ITU
国際電気通信連合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT), ITU-TS
携帯電話[けいたいでんわ, keitaidenwa] mobile, portable telephone
構内電話交換機[こうないでんわこうかんき, kounaidenwakoukanki] private branch exchange (PBX)
簡易型携帯電話[たんいがたけいたいでんわ, tan'igatakeitaidenwa] Personal Handyphone System (PHS)

aide ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บินเดี่ยว[v. exp.] (bin dīo) EN: do single-handed ; perform single-handed ; go it alone FR: voler de ses propres ailes ; agir sans aucune aide ; mener seul sa barque ; conduire seul sa barque
ช่วยเหลือ[v.] (chūayleūa) EN: aid ; abet ; support ; assist ; give assistance ; give a hand FR: aider ; encourager ; soutenir ; supporter ; rendre service ; secourir ; venir en aide (à) ; donner un coup d'épaule (à qqn)
กรรมกร[n.] (kammakøn) EN: craftsman ; workman ; labourer ; laborer (Am.) ; manual labourer ; manual worker ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand FR: ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; aide [m] ; coolie [m] ; travailleur manuel [m] ; travailleuse manuelle [f] ; manoeuvre [m]
การช่วยงาน[n. exp.] (kān chūay n) EN: helping ; assisting ; succoring ; supporting ; aiding ; encouraging ; backing FR: aide [f] ; assistance [f] ; support [m]
ความอนุเคราะห์[n.] (khwām anukh) EN: assistance FR: aide [f]
ความช่วยเหลือ[n.] (khwām chūay) EN: assistance ; aid ; help FR: aide [f] ; assistance [f]
ความช่วยเหลือทางการเงิน ; ความช่วยเหลือด้านการเงิน[n. exp.] (khwām chūay) EN: FR: aide financière [f] ; assistance financière [f]
ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม[n. exp.] (khwām chūay) EN: humanitarian aid FR: aide humanitaire [f]
ลำพัง[adv.] (lamphang) EN: alone ; solely ; by oneself ; on one's own ; solitary ; single-handed FR: seul ; tout seul ; par soi-même ; sans aide ; solitairement ; individuellement ; isolément
ลูกมือ[n.] (lūk meū) EN: assistant ; helper FR: assistant [m] ; aide [m] ; adjoint [m] ; auxiliaire [m]
นายทหารคนสนิท (ทส.)[n. exp.] (nāi thahān ) EN: aide-de-camp FR: aide de camp [m]
เงินช่วยเหลือ[n. exp.] (ngoen chūay) EN: aid ; grant-in-aid ; subsidy ; subvention ; grant FR: aide [f] ; subside [m] ; subvention [f]
เงินอุดหนุน[n. exp.] (ngoen utnun) EN: grant-in-aid ; subsidy ; subvention ; allowance FR: aide [f] ; subvention [f] ; subside [m]
องครักษ์[n.] (ongkharak) EN: bodyguard ; protector ; aide-de-camp ; adjutant FR: garde du corps [m] ; aide de camp [m]
ผู้ช่วย[n. exp.] (phū chūay) EN: assistant ; aid ; helper FR: assistant [m] ; assistante [f] ; adjoint [m] ; adjointe [f] ; aide [m] ; adjuteur [m] (vx)
ผู้ติดตาม[n. exp.] (phū tittām) EN: entourage ; retinue ; escort ; attendant ; aide ; follower FR: disciple [m] ; partisan [m]
อุดหนุน[v.] (utnun) EN: support ; help ; boost ; subsidize ; aid ; assist (financially) FR: aider financièrement ; subventionner ; subsidier (Belg.) ; soutenir ; supporter ; apporter une aide financière ; aider
แอดิเลด[n. prop.] (Aēdilēt) EN: Adelaide FR:
อนุเคราะห์[v.] (anukhrǿ) EN: help ; aid ; favour ; favor (Am.) ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize FR: favoriser ; aider
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
บันทึกช่วยจำ[n. exp.] (bantheuk ch) EN: aide-mémoire FR: pense-bête [m]
ช่วย[v.] (chūay) EN: help ; assist ; aid ; co-operate = cooperate ; facilitate ; lend a hand FR: aider ; assister ; faciliter ; contribuer
ช่วยชีวิต[v. exp.] (chūay chīwi) EN: save another's life ; rescue ; succour ; succor (Am.) FR: sauver la vie ; secourir ; venir à l'aide (de)
ช่วยด้วย[n. exp.] (chūay dūay) EN: Help! ; Help me! FR: Au secours ! ; À l'aide ! ; Aidez-moi ! ; À la rescousse ! ; À moi !
ช่วยกัน[v. exp.] (chūay kan) EN: help one another ; help each other ; help together FR: s'entraider ; s'épauler ; se soutenir ; s'aider mutuellement
ช่วยเหลือกัน[v. exp.] (chūayleūa k) EN: FR: s'entraider ; s'aider mutuellement
ช่วยงาน[v. exp.] (chūay ngān) EN: help ; assist FR: aider ; assister
ช่วยป้องกัน[v. exp.] (chūay pǿngk) EN: FR: aider à prévenir
ช่วยสนับสนุน[v. exp.] (chūay sanap) EN: FR: aider
ช่วยตนเอง[v. exp.] (chūay ton-ē) EN: help oneself FR: s'aider soi-même
ได้รับความช่วยเหลือ(จาก)[v. exp.] (dāi rap khw) EN: FR: recevoir l'aide (de) ; bénéficier de l'aide (de)
โดยอาศัย[X] (dōi āsai) EN: by means of ; relying on ; with the aid of ; using ; through ; by virtue of ; by resorting to FR: à l'aide de ; à force de
ด้วย[prep.] (dūay) EN: with ; by ; through ; due to FR: avec ; par ; en ; au moyen de ; à l'aide de ; à travers ; grâce à ; dû à
ใจเด็ด[adj.] (jaidet) EN: resolute ; determined ; steadfast ; undaunted FR: déterminé ; résolu
แก้คดี[v. exp.] (kaē khadī) EN: plead a case FR: plaider
การปฐมพยาบาล[n. exp.] (kān pathomp) EN: first-aide FR: premiers secours [mpl] ; premiers soins [mpl]
กันยา[n.] (kanyā) EN: young girl ; beautiful girl ; maiden FR:
เกื้อกูล[v.] (keūakūn) EN: help ; assist ; lend a hand ; support ; patronize ; aid ; lend a hand FR: aider ; soutenir ; assister
แข็ง[adj.] (khaeng) EN: hard ; solid ; harsh ; strong ; firm ; stiff FR: dur ; solide ; raide ; fort ; ferme
ขอความช่วยเหลือ[v. exp.] (khø khwām c) EN: ask for help ; ask for assistance ; appeal for aid ; request assistance FR: demander de l'aide ; solliciter de l'aide ; réclamer de l'assistance

aide ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adjutant {m} [mil.]adjutant; aide-de-camp
Unterweisung {f} | computerunterstützte Unterweisunginstruction | computer-aided instruction (CAI)
Jungfernfahrt {f}maiden voyage
Jungfernrede {f}maiden speech
Jungfernreise {f}maiden voyage
Jungfernschaft {f}maidenhood
Jungfräulichkeit {f}maidenliness
Magd {f}maiden; farmgirl
züchtig {adj}virgin; maidenlike
Frauenhaar {n}maidenhair
Mädchenzeit {f}maidenhood
mädchenhaft {adv}maidenly
rechnergestützte Modellerstellung {f} [comp.]computer-aided modelling
subventioniert; gefördert {adj}grant-aided
Triskaidekaphobie {f}; Angst vor der Zahl Dreizehntriskaidekaphobia

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aide
Back to top