ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

helping

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *helping*, -helping-

helping ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
helping (n.) ปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนหนึ่งคน Syn. portion
English-Thai: HOPE Dictionary
helping(เฮล'พิง) n.,adj. (การ) ช่วยเหลือ,สิ่งช่วยเหลือ,อาหารมื้อหนึ่ง ๆ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Helping behaviorพฤติกรรมการช่วยเหลือ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การช่วย (n.) helping See also: assisting, succoring, supporting, aiding, encouraging, backing
การช่วยงาน (n.) helping See also: assisting, succoring, supporting, aiding, encouraging, backing Syn. การช่วย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've dedicated my life for helping strangers I've never metฉันได้อุทิศชีวิตช่วยเหลือคนแปลกหน้าที่ฉันไม่เคยพบมาก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They carry them out, the prisoners themselves helping with the work.และให้สร้างจริง ด้วยแรงงานของนักโทษด้วยกันเอง
"Thank Christ for that" he said, laying down his rifle and going home, so helping to perpetuate the dangerous myth that soldiers don't like war.ขอขอบคุณคริสต์ที่เขาบอกว่า วางลง ปืนไรเฟิลและไปที่บ้านของเขา เพื่อช่วยให้ จะขยายเวลาตำนานอันตราย
Don Barzini, I want to thank you for helping me organize this meeting, and the other heads of the five families from New York and New Jersey.Don Barzini, I want to thank you for helping me organize this meeting, and the other heads of the five families from New York and New Jersey.
I'm helping Michael.- ผมกําลังช่วยไมเคิล
Who's supposed to be helping out with the drums?ใครว่างพอจะมาช่วยตรงนี้หน่อยมั้ย
So much for helping them in the Great War.เสียแรงที่เราช่วยยามสงคราม
An enterprise wholly in the spirit of Charles Darwin... helping us to understand the origin of our species.องค์กรในเครือในจิตวิญญาณ ของชาร์ลส์ดาร์วิน ... ช่วยให้เราเข้าใจที่มาของสายพันธุ์ของเรา
Professor Plum, you were once a professor of psychiatry, specializing in helping paranoid and homicidal lunatics suffering from delusions of grandeur.ศาสตราจารย์พลัม คุณเคยเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตเวช เชี่ยวชาญในการช่วย คนหวาดระแวงและฆ่าตัวตาย ทุกข์ทรมานจากโรคหลงผิดคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่
I needed him, Sarah. He's helping us more now than he ever did when he was alive.ผมต้องการเขา ซาร่า ศพเขาช่วยเราได้มากกว่า ตอนเป็นๆซะอีก
They only allow us here because we're helping with the wounded.เราเป็นแพทย์อาสาไร้พรมแดน
I'll tell you why he is helping you.ฉันจะบอกให้ว่า ทำไมเขาถึงช่วยเธอ
As you know, I've dedicated my life... to helping those wess fortunate than myself...อย่างที่คุณวู้นั่นแหวะ ฉันอุทิศชีวิต... เพื่อช่วยเหวือ คนที่โชคว้ายกว่าฉัน...

helping ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
任侠[rèn xiá, ㄖㄣˋ ㄒㄧㄚˊ, 任侠 / 任俠] chivalrous; helping the weak for the sake of justice
助纣为虐[zhù zhòu wéi, ㄓㄨˋ ㄓㄡˋ ㄨㄟˊnu:e4, 助纣为虐 / 助紂為虐] helping tyrant Zhòu 紂|纣 in his oppression (成语 saw); to take the side of the evil-doer; giving succor to the enemy
无补[wú bǔ, ˊ ㄅㄨˇ, 无补 / 無補] of no avail; not helping in the least
助人为快乐之本[zhù rén wéi kuài lè zhī běn, ㄓㄨˋ ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ ㄓ ㄅㄣˇ, 助人为快乐之本 / 助人為快樂之本] pleasure from helping others
助人为乐[zhù rén wéi lè, ㄓㄨˋ ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ ㄌㄜˋ, 助人为乐 / 助人為樂] pleasure from helping others (成语 saw)
一臂之力[yī bì zhī lì, ㄧ ㄅㄧˋ ㄓ ㄌㄧˋ, 一臂之力] (lend) a helping hand
[pán, ㄆㄢˊ, 盘 / 盤] dish; tray; to build; to check; to examine; to transfer; classifier for food: dish, helping; to coil; classifier for coils of wire; tectonic plate

helping ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
任侠;仁侠[にんきょう;じんきょう, ninkyou ; jinkyou] (adj-na,n,adj-no) (See 任侠団体,男伊達・1) chivalry; generosity; heroism; chivalrous spirit; helping the weak and fighting the strong
慌てる乞食は貰いが少ない[あわてるこじきはもらいがすくない, awaterukojikihamoraigasukunai] (exp) (id) slow and steady wins the race; there is luck in the last helping
手を差し伸べる[てをさしのべる, tewosashinoberu] (exp,v1) to lend a hand; to give a hand; to help; to extend a helping hand
手酌[てじゃく, tejaku] (n) helping oneself to a drink; pouring one's own drink
救癩(oK)[きゅうらい, kyuurai] (n) (obsc) helping the lepers
見殺し[みごろし, migoroshi] (n) letting (someone) die without helping
隠避[いんぴ, inpi] (n,vs) helping a criminal to avoid arrest
お代わり(P);お替り;お替わり;御代わり;お代り;御代り[おかわり, okawari] (n,vs) (1) (See 代わり・かわり・4) second helping; another cup; seconds; (int) (2) (See お手・おて・3) command to have dog place its second paw in one's hand; (P)
一人前(P);一人まえ[いちにんまえ(P);ひとりまえ, ichininmae (P); hitorimae] (n) (1) becoming adult; attaining full manhood or womanhood; coming of age; (2) one helping; one portion; (P)
一臂[いっぴ, ippi] (n) (a) (helping) hand; one's bit
代わり(P);替わり(P);代り;替り[かわり, kawari] (n,adj-no) (1) substitute; replacement; substituting; replacing; (2) stand-in; proxy; alternate; deputy; relief; successor; (3) (usu. as 〜代わりに, etc.) (See 代わりに) compensation; exchange; return; (4) (usu. as お代わり) (See お代わり・おかわり・1) second helping; another cup; seconds; (5) (abbr) (esp. 替わり, 替り) (See 替わり狂言) upcoming program; upcoming programme; (P)
[まえ, mae] (n-adv,n-t,suf) (1) (See 前・ぜん) ago; before (some event); previously; (minutes) to (the hour); (2) in front (of); before (e.g. the house); (3) head (of a line); front (e.g. of a bus); fore part; (4) in the presence of; (5) (See 人前・にんまえ) helping; portion; (6) privates; private parts; (P)
皿(P);盤[さら, sara] (n) (1) (See お皿) plate; dish; platter; disc; (n,n-suf,ctr) (2) serving; helping; course; (n) (3) kanji radical 108 (at the bottom); (P)
銘々皿;銘銘皿[めいめいざら, meimeizara] (n) small plates for individual helpings of food

helping ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาทร[v.] (āthøn) EN: give a helping hand (to) ; care FR:
การช่วยงาน[n. exp.] (kān chūay n) EN: helping ; assisting ; succoring ; supporting ; aiding ; encouraging ; backing FR: aide [f] ; assistance [f] ; support [m]
ขอบคุณที่ช่วยเหลือ ; ขอบคุณที่ช่วย[X] (khøpkhun th) EN: thank you for helping me FR: merci pour l'aide
กิงกรณีเยสุทักขตา = กิงกรณีเยสุ ทักขตา = กิงฺกรณีเยสุ ทกฺขตา[n. exp.] (kingkøranīy) EN: willingness to give a helping hand FR:
สงเคราะห์[v.] (songkhrǿ) EN: aid ; help ; give a helping hand ; assist ; support ; ; back up ; subsidize FR: assister ; aider
ญาติสังคหะ[n. exp.] (yāt sangkha) EN: good treatment towards kinsmen ; helping of one’s relatives FR:
ญาติพลี[n.] (yāttiphli) EN: offering to kinsfolk ; helping of one’s relatives FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า helping
Back to top