ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*assassinate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น assassinate, -assassinate-

*assassinate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assassinate (vt.) ทำลาย See also: ทำอันตราย Syn. harm
assassinate (vt.) ลอบสังหาร See also: ลอบฆ่า, สังหาร, กำจัด Syn. kill, murder
English-Thai: HOPE Dictionary
assassinate(อะแซส'ซิเนท) vt. ลอบฆ่า
English-Thai: Nontri Dictionary
assassinate(vt) ลอบฆ่า,ลอบสังหาร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฆ่า (v.) assassinate See also: kill, murder, slay, slaughter Syn. สังหาร, ฆ่าฟัน, ทำลายล้าง, พิฆาต, ประหาร
ประหาร (v.) assassinate See also: kill, murder, slay, slaughter Syn. สังหาร, ฆ่าฟัน, ทำลายล้าง, พิฆาต
ลอบฆ่า (v.) assassinate See also: kill, murder Syn. ลอบสังหาร
ลอบสังหาร (v.) assassinate See also: kill, murder Syn. ลอบฆ่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And, uh... they sent me here to assassinate your premier.เอ่อ... พวกเขาส่งผมที่นี่ เพื่อลอบสังหารผู้นำของคุณ
It's my suspicion that once he hacked into her ghost he'd use her to assassinate the key delegates.ผมสันนิษฐานว่า เขาคงเจาะเข้าไปใน"จิต"ของเธอ.. , – เพื่อใช้เธอลอบฆ่าหัวหน้าการทูต...
He got you to assassinate your own contact.และเขาทำได้ดีทีเดียว เขาให้คุณเป็นมือสังหารผู้ติดต่อ
Your team mate attempts to assassinate me and all you can say is ""nice catch""?นี่ ตะกี้เพื่อนร่วมทีมของนายเพิ่งพยายามจะฆ่าฉันอยู่นะ แล้วนายทำได้แค่เพียงบอกว่า 'รับลูกได้เจ๋ง' ยังงั้นหรือ ฉันนึกว่าเธอต้องการให้นวดเส้นซะอีก
Federal agents working in unison with the secret service were able to foila terrorist attempt to assassinate the president while he was on board air force one.Federal agents working in unison with the secret service were able to foila terrorist attempt to assassinate the president while he was on board air force one.
'Last week in Berlin he assassinated two men.อาทิตย์ก่อนในเบอร์ลิน เขาเพิ่งเก็บคนไป 2 คน... หนึ่งในนั้นเป็น เจ้าหน้าที่ที่จัดว่ามีประสบการณ์สูง
'Last week in Berlin he assassinated two men... '(อาทิตย์ก่อนในเบอร์ลิน เขาเพิ่งเก็บคนไป 2 คน... หนึ่งในนั้นเป็น เจ้าหน้าที่ที่จัดว่ามีประสบการณ์สูง)
Berlin he assassinated two men.เก็บคนไป 2 คน... หนึ่งในนั้นเป็น เจ้าหน้าที่ที่จัดว่ามีประสบการณ์สูง)
We assassinated people by putting poisonous mushrooms in the soupเรามันพวกนักฆ่าล้าสมัย จะฆ่าคนแต่ละที ก็ต้องใช้เห็ดพิษใส่ลงในซุป
... assassinated the competition everywhere this season.... assassinated the competition everywhere this season.
My job was to assassinate the terrorist group's liaison in Hong Kong.ภารกิจของเราคือการฆ่าชายคนนี้ที่อยู่ในฮ่องกง และรู้จักกันในวงกว้าง คนทรยศนี้เรียกว่า"เฟลานทิส"
I'm sad to announce that even our future king, Prince Suhyeon, has been assassinated by Gunhwapyeong.ข้าเสียใจที่ต้องประกาศว่า แม้แต่กษัตริย์ในอนาคต เจ้าชาย ซุนยาน

*assassinate* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cì, ㄘˋ, 刺] thorn; sting; prick; pierce; stab; thrust; assassinate; murder
暗杀[àn shā, ㄢˋ ㄕㄚ, 暗杀 / 暗殺] assassinate

*assassinate* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アサシネイト[, asashineito] (vs) assassinate
刺客[しかく;しきゃく, shikaku ; shikyaku] (n,adj-no) (1) assassin; (vs) (2) to assassinate
寝首をかく;寝首を掻く[ねくびをかく, nekubiwokaku] (exp,v5k) (1) to cut off the head of a sleeping person; to assassinate someone while he sleeps; (2) to catch someone off his guard by setting traps

*assassinate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฆ่า[v.] (khā) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; éliminer ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
ลอบฆ่า[v.] (løpkhā) EN: assassinate FR: assassiner
ลอบสังหาร[v. exp.] (løp sanghān) EN: assassinate FR: assassiner ; éliminer
สังหาร[v.] (sanghān) EN: kill ; make die ; murder ; execute ; dispatch ; slay ; butcher ; massacre ; slaughter ; assassinate ; destroy ; annihilate FR: exterminer ; tuer ; détruire

*assassinate* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Attentat {n} (auf) | ein Attentat auf jdn. verübenassassination attempt (on); (attempted) assassination | to assassinate someone

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *assassinate*
Back to top