ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ascetic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ascetic*, -ascetic-

ascetic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ascetic (adj.) เกี่ยวกับการบำเพ็ญตนอย่างเคร่งครัด Syn. self-denying
ascetic (adj.) เข้มงวด See also: เคร่งครัด Syn. severe
ascetic (n.) ผู้บำเพ็ญตบะ
asceticism (n.) การหักห้ามใจตนเอง See also: การอดใจ, การข่มใจ Syn. self-control, self-discipline
English-Thai: HOPE Dictionary
ascetic(อะเซท'ทิค) n. ผู้ถือสันโดษ,ผู้บำเพ็ญตบะ. -adj. ถือสันโดษ,บำเพ็ญตบะ, Syn. hermit)
ascetical(อะเซน'ทิคัล) adj. เกี่ยวกับวินัยหรือหลักการ (pertaining to ascetic discipline
English-Thai: Nontri Dictionary
ascetic(adj) ซึ่งบำเพ็ญทุกรกิริยา,สันโดษ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
asceticismพรตนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชีปะขาว (n.) ascetic See also: white-robed ascetic Syn. ผู้ทรงศีล, ผู้บำเพ็ญเพียร
ชีผะขาว (n.) ascetic See also: hermit Syn. ชีปะขาว
นักสิทธิ์ (n.) ascetic See also: recluse, hermit, holy man Syn. ผู้สำเร็จ, ฤษี
ปะขาว (n.) ascetic See also: hermit Syn. ชีผะขาว, ชีปะขาว
ปะตาปา (n.) ascetic Syn. นักบวช
ผู้ทรงศีล (n.) ascetic See also: white-robed ascetic Syn. ผู้บำเพ็ญเพียร
ผู้บำเพ็ญเพียร (n.) ascetic See also: white-robed ascetic Syn. ผู้ทรงศีล
ผู้สำเร็จ (n.) ascetic See also: recluse, hermit, holy man Syn. ฤษี
มุนิ (n.) ascetic See also: sage, saint, priest, monk, hermit, holy man, wise man, intellectual Syn. มุนี, นักปราชญ์, ฤษี, พระสงฆ์
มุนี (n.) ascetic See also: sage, saint, priest, monk, hermit, holy man, wise man, intellectual Syn. นักปราชญ์, ฤษี, พระสงฆ์
อายัน (n.) ascetic See also: hermit, anchorite, recluse Syn. นักบวช, ฤษี
ธุดงควัตร (n.) ascetic practices See also: regular practices of a pilgrim, austerity practices Syn. ธุดงค์
ชีเปลือย (n.) nude ascetic See also: sect of Indian ascetics wear no clothing
ประชาชี (n.) people and ascetics
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Only a small proportion choose to live ascetic lives.มีเพียงส่วนน้อยที่จะเลือกบำเพ็ญตนอย่างเคร่งครัด
Now occupied by an ascetic branch of the Noelites... the convent was struck by a missile late last night.ปัจจุบันดูแลโดยกลุ่ม โนอีไล้ท์ ที่เคร่งครัด โบสถ์ดังกล่าวถูกทำลาย.. โดยขีปนาวุธ เมื่อคืนนี้
But fifty years ascetic monk bagแต่หลวงพ่อท่านบวชเป็นพระมานานถึง 50 ปีแล้ว
Some ascetic won a following by making waves, so the Sanhedrin decided to put him down.นักพรตคนหนึ่งสร้างกลุ่มสาวก ก่อความวุ่นวาย... สภาแซนเฮดรินจึงตัดสินใจกำจัดเขา

ascetic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苦行[kǔ xíng, ㄎㄨˇ ㄒㄧㄥˊ, 苦行] ascetic practice
禁欲主义[jìn yù zhǔ yì, ㄐㄧㄣˋ ㄩˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 禁欲主义 / 禁慾主義] asceticism

ascetic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
勇猛精進[ゆうみょうしょうじん, yuumyoushoujin] (n,vs) engage in ascetic practices with dauntless spirit
安心[あんじん, anjin] (n) {Buddh} obtaining peace of mind through faith or ascetic practice (practise)
禁欲主義者[きんよくしゅぎしゃ, kinyokushugisha] (n) stoic; ascetic
禁欲生活[きんよくせいかつ, kinyokuseikatsu] (n) an ascetic existence; (leading) a continent life; abstinence
禅定[ぜんじょう, zenjou] (n) (1) {Buddh} dhyana-samadhi (meditative concentration); (2) (See 修験道) ascetic practice atop a sacred mountain (in Shugendou); (3) mountain top
苦行者[くぎょうしゃ, kugyousha] (n) an ascetic
雪山童子[せっせんどうじ, sessendouji] (n) {Buddh} (See 釈迦) young ascetic of the Himalayas; one of the Buddha's past lives
アセティシズム[, aseteishizumu] (n) asceticism
修験道[しゅげんどう, shugendou] (n) Shugendou; Japanese mountain asceticism-shamanism incorporating Shinto and Buddhist concepts
禁欲主義[きんよくしゅぎ, kinyokushugi] (n,adj-no) stoicism; asceticism
精進[しょうじん(P);そうじん(ok);しょうじ(ok);そうじ(ok), shoujin (P); soujin (ok); shouji (ok); souji (ok)] (n,vs) (1) concentration; diligence; devotion; (2) (See 六波羅蜜) asceticism; zeal in one's quest for enlightenment; (3) adherence to a vegetarian diet; (P)
苦行[くぎょう, kugyou] (n,vs,adj-no) penance; austerities; mortification; asceticism
荒行[あらぎょう, aragyou] (n) asceticism
行者[ぎょうじゃ, gyouja] (n) ascetic; pilgrim; devotee
野伏;野臥[のぶし, nobushi] (n) (1) hermit; mountain ascetic; itinerant priest; (2) mountain-dwelling robber; brigand
霞を食う[かすみをくう, kasumiwokuu] (exp,v5u) (1) to live on air; (2) (See 仙人・2) to derive nourishment from an elemental portion of mist or fog (the goal of a mountain ascetic)
験者[けんざ;けんじゃ, kenza ; kenja] (n) (See 修験道) mountaineering ascetic; practitioner of mountain asceticism

ascetic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชีวก[n.] (āchīwok) EN: non-Buddhist ascetic FR:
อาศรม ; อาศรมบท[n.] (āsom ; āsom) EN: ashram ; hermitage ; dwelling place of an ascetic FR: ashram [m] ; ermitage [m]
ชฎิล[n.] (chadin) EN: [one of a group of ascetics characterized by long hair bound in a high bun] ; [a class of ascetics with matted hair] ; Isi ; matted-hair ascetic FR:
ชี[n.] (chī) EN: ascetic FR: ascète [m] ; solitaire [m]
ชีปะขาว[n.] (chīpakhāo) EN: white-robed ascetic FR: ascète [m]
ชีผะขาว = ชีผ้าขาว[n.] (chīphakhāo ) EN: white-robed ascetic FR: ascète [m]
ชีเปลือย[n.] (chīpleūay) EN: nude ascetic ; sect of Jain naked ascetics FR:
ดบัสวี[n.] (dabatsawī) EN: hermit ; ascetic FR:
ดบัสวิน[n.] (dabatsawin) EN: hermit ; ascetic FR:
ดบัสวินี[n.] (dabatsawinī) EN: female ascetic FR:
ดาบส[n.] (dābot) EN: hermit ; ascetic FR: ermite [m]
มุนิ = มุนี[n.] (muni = munī) EN: wise man ; sage ; priest ; hermit ; ascetic ; holy man FR: sage [m] ; philosophe [m] ; ascète [m]
นักพรต[n.] (nakphrot) EN: one who takes up a religious practice ; one who observes a religious vow ; ascetic ; recluse ; hermit FR:
นักสิทธิ์[n.] (naksit) EN: ascetic FR:
นิครนถ์[n.] (nikhron) EN: one who is freed from all ties ; member of the Jain Order ; ascetic in Jainism FR: non-bouddhiste [m]
ปะขาว[n.] (pakhāo) EN: old man in white ; ascetic FR: vieil homme vêtu de blanc [m] ; vieux fidèle vêtu de blanc [m]
ฤษี[n.] (reusī) EN: ascetic ; hermit ; sage ; recluse ; meditating recluse ; meditating hermit ; anchorite FR: ascète [m] ; ermite [m]
ฤๅษี[n.] (reūsī) EN: ascetic ; hermit ; sage ; recluse ; meditating recluse ; meditating hermit ; anchorite FR: ascète [m] ; ermite [m]
ฤษิชีไพร[n. exp.] (reusī chī p) EN: forest ascetic FR: moine de la forêt [m] ; ascète de la forêt [m]
สิทธา[n.] (sitthā) EN: ascetic FR:
สิทธาจารย์[n.] (sitthājān) EN: ascetic FR:
ธุดงค์[n.] (thudong) EN: pilgrimage ; wayfaring ; austerity practice ; austere practices ; constituents of ascetic practice to remove defilements FR:
ธุดงควัตร[n.] (thudongkhaw) EN: ascetic practices FR:
โยคี[n.] (yōkhī) EN: hermit ; ascetic FR: yogi [m]
ปัญจวัคคีย์[n.] (panjawakkhī) EN: the five ascetics who eventually became followers of the Buddha FR:
ประชาชี[n.] (prachāchī) EN: people and ascetics FR:

ascetic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
asketisch {adv}ascetically
asketisch {adj}ascetic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ascetic
Back to top