ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

recluse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *recluse*, -recluse-

recluse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
recluse (n.) ผู้สันโดษ See also: ผู้ปลีกตัวจากสังคม Syn. anchorite, hermit
English-Thai: HOPE Dictionary
recluse(เรค'ลูส) adj.,n. (ผู้) อยู่อย่างสันโดษ,ปลีกตัวจากสังคม,โดดเดี่ยว, See also: reclusive adj., Syn. hermit,solitary,
English-Thai: Nontri Dictionary
recluse(adj) สันโดษ,โดดเดี่ยว,ปลีกตัวจากสังคม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I'm not going to become a recluse just for you.ฉันไม่ได้อยากอยู่สันโดษ เป็นฤาษีเหมือนคุณนะ
One brown recluse bite can kill you. This thing?แค่กัดเพียงครั้งเดียว ก็ฆ่าได้ ส่วนไอ้ตัวนี่
Why would a recluse be interested in clothes?ทำไมคนรักสันโดษถึงสนใจเสื้อผ้าล่ะ
Kemper didn't have any. He was a recluse with no social skills.เคมเปอร์ไม่มีเพื่อน เขาเป็นพวกสันโดษที่เข้าสังคมไม่เป็น
She keeps herself to herself, almost a recluse, but I know her husband through the law.หล่อนเป็นคนรักสันโดษ แต่ผมสนิทกันดีกับสามีที่เป็นทนายของหล่อน
Brown recluse, found it at your apartment.แมลงชนิดหนึ่งสีน้ำตาล พบที่ห้องคุณ
Alexei Volkoff- arms dealer, recluse.อเล็กซี่ โวคคอฟ พ่อค้าอาวุธ, กบดานอยู่
The guy is a famous recluse.เขาเป็นคนดัง ที่เก็บเนื้อเก็บตัว
He's an elf recluse.มันเป็นเอลฟ์ที่รักสันโดด.
He's not just escaping detection, he's a recluse.เขาไม่ใช่แค่หนีการตรวจจับ เขาเป็นพวกรักสันโดษด้วย
Gaius says she is a recluse, she shuns the company of men.ไกอัสบอกว่านางเป็นคนสันโดษ นางไม่ชอบพบปะกับบุรุษ
You shouldn't be cooped up here like some kind of recluse.คุณไม่สมควรที่จะมกตัวอยู่ที่นี่ เหมือนกับพวกรักสันโดษแบบนั้น

recluse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隐君子[yǐn jūn zi, ˇ ㄐㄩㄣ ㄗ˙, 隐君子 / 隱君子] recluse; hermit; used for homophone 癮君子|瘾君子, opium addict

recluse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
隠士[いんし, inshi] (n) hermit; recluse
隠者[いんじゃ, inja] (n) hermit; recluse

recluse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียน[n. exp.] (maēngmum sa) EN: Mediterranean recluse spider ; Loxosceles rufescens FR: araignée violon [f] ; Loxosceles rufescens
นักพรต[n.] (nakphrot) EN: one who takes up a religious practice ; one who observes a religious vow ; ascetic ; recluse ; hermit FR:
ฤษี[n.] (reusī) EN: ascetic ; hermit ; sage ; recluse ; meditating recluse ; meditating hermit ; anchorite FR: ascète [m] ; ermite [m]
ฤๅษี[n.] (reūsī) EN: ascetic ; hermit ; sage ; recluse ; meditating recluse ; meditating hermit ; anchorite FR: ascète [m] ; ermite [m]
สันโดษ[adj.] (sandōt) EN: solitary ; lonely ; reclusive ; isolated ; recluse FR: solitaire ; isolé ; reclus

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า recluse
Back to top