ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hermit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hermit*, -hermit-

hermit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hermit (n.) ฤๅษี See also: ดาบส, ผู้ที่อยู่สันโดษ Syn. anchorite, eremite, recluse
hermit crab (n.) ปูเสฉวน See also: ปูตระกูล Paguridae ที่มีเปลือกหุ้มร่างกาย
hermitage (n.) อาศรม See also: สำนักฤๅษี
English-Thai: HOPE Dictionary
hermit(เฮอร์'มิท) n. ฤาษี,บุคคลที่เก็บตัว,ผู้ตัดขาดจากโลกภายนอก, See also: hermitic,hermitical,hermitish adj. hermitry n. hermitage n.
hermit crabปูเสฉวน
English-Thai: Nontri Dictionary
hermit(n) ฤาษี,ดาบส,ผู้ถือสันโดษ
hermitage(n) สำนักฤาษี,การถือสันโดษ,การจำศีล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชีไพร (n.) hermit See also: recluse Syn. ดาบส, โยคี, ผู้บำเพ็ญพรต
ดาบส (n.) hermit See also: ascetic Syn. ฤษี
ธชี (n.) hermit See also: priest Syn. นักบวช, ทชี
นักพรต (n.) hermit See also: religious man, recluse, ascetic
ผู้บำเพ็ญพรต (n.) hermit See also: recluse Syn. ชีไพร, ดาบส, โยคี
ฤษี (n.) hermit See also: recluse Syn. ชีไพร, ดาบส, โยคี, ผู้บำเพ็ญพรต
ฤๅษี (n.) hermit See also: anchorite Syn. ฤษี
โยคี (n.) hermit See also: recluse Syn. ชีไพร, ดาบส, ผู้บำเพ็ญพรต
ปูเสฉวน (n.) hermit crab
คากรอง (n.) hermit´s dress
อาศรม (n.) hermitage
มเหสิ (n.) great hermit See also: great sage Syn. ฤาษีใหญ่
ฤาษีใหญ่ (n.) great hermit See also: great sage
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Today they brought hermit crabs to class.วันนี้เพื่อน ๆ ในห้องซื้อปูเสฉวนมา
Good. Dad, guess what? Today they brought hermit crabs to class.ดีครับพ่อ ทายสิวันนี้เกิดอะไรขึ้น พวกเขาเอาปูเสฉวนมาที่โรงเรียน
I've been a hermit lately, too.ผมก็ต้องอยู่คนเดียวเหมือนกัน
And that's what I am. It's like I'm just a hermit crab changing shells.และนั่นคือสิ่งที่ฉันเป็น ฉันเป็นปูเสฉวนที่กำลังเปลี่ยนเปลือก
Actually, he's of the hermit variety.จริง ๆ แล้ว เขาเป็นคนสันโดษ
Hey, Jeff, don't kill the messenger, but you have four hermit crabs in your bathroom sink.เจฟ อย่าฆ่าคนส่งสารสิ แต่นายมีปูเสฉวน 4 ตัว อยู่ในซิงค์ห้องน้ำแน่ะ
Wanting to be a hermit and employing a caretaker in the house doesn't add up.การอยากเก็บตัว แต่จ้างคนดูแลในบ้านมันไม่สมเหตุผลนะ
Hermit threw himself a little party.คนเก็บตัวขี้เหงาจัดปาร์ตี้เล็กๆให้ตัวเอง
And look at that, they're planting thermite charges.Half a mile due east.
The crazy old biddy... hiding herself away like some hermit!ยายประสาทคนนั้น... ซ่อนตัวเองไว้อย่างกับฤาษีแหน่ะ !
There's thermite in the garage.มีน้ำยาละลายโลหะอยู่ในโรงรถ
But without your weapon, you're nothing but a lonely hermit.ถ้าไม่มีอาวุธนั่น เจ้าก็เป็นได้แค่ฤาษี

hermit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隐士[yǐn shì, ˇ ㄕˋ, 隐士 / 隱士] hermit
隐土[yǐn tǔ, ˇ ㄊㄨˇ, 隐土 / 隱土] legendary land of hermits; secret land; the back of beyond
隐君子[yǐn jūn zi, ˇ ㄐㄩㄣ ㄗ˙, 隐君子 / 隱君子] recluse; hermit; used for homophone 癮君子|瘾君子, opium addict
枕岩漱流[zhěn yán shù liú, ㄓㄣˇ ㄧㄢˊ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄡˊ, 枕岩漱流] lit. stone pillow, rinse with water (成语 saw); fig. a hermit's life
枕岩漱流[zhěn yán shù liú, ㄓㄣˇ ㄧㄢˊ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄡˊ, 枕岩漱流 / 枕巖漱流] lit. stone pillow, rinse with water (成语 saw); fig. a hermit's life
枕石漱流[zhěn shí shù liú, ㄓㄣˇ ㄕˊ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄡˊ, 枕石漱流] lit. stone pillow, rinse with water (成语 saw); fig. a frugal life; the life of a hermit

hermit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
宿借り;寄居虫;宿借(io)[やどかり;ごうな(寄居虫)(ok);かみな(寄居虫)(ok), yadokari ; gouna ( yadokari )(ok); kamina ( yadokari )(ok)] (n) (1) hermit crab; (2) (宿借り, 宿借 only) renting a house; (3) (宿借り, 宿借 only) tenant
山人[やまびと, yamabito] (n) mountain folk; hermit
陸宿借;陸寄居虫;岡宿借[おかやどかり;オカヤドカリ, okayadokari ; okayadokari] (n) (uk) concave land hermit crab (Coenobita cavipes)
テルミット反応[テルミットはんのう, terumitto hannou] (n) thermit reaction
[せんと;セント(P), sento ; sento (P)] (n) hermit; wizard
仙人[せんにん, sennin] (n) (1) immortal mountain wizard (in Taoism); mountain man (esp. a hermit); (2) one not bound by earthly desires or the thoughts of normal men; (P)
仙界[せんかい, senkai] (n) dwelling place of hermits; pure land away from the world
仙骨;薦骨[せんこつ, senkotsu] (n,adj-no) (1) sacrum; sacral bone; (2) (仙骨 only) hermitry; appearance of an hermit; unworldliness; unusual physique; outstanding appearance
僧庵[そうあん, souan] (n) priest's hermitage
幽居[ゆうきょ, yuukyo] (n,vs) hermitage; retreat; retirement; seclusion
庵(P);菴;廬[いおり(P);あん(庵;菴);いお, iori (P); an ( iori ; iori ); io] (n,n-suf) hermitage; retreat; (P)
庵を結ぶ[いおりをむすぶ, ioriwomusubu] (exp,v5b) to build oneself a hermitage
庵主[あんしゅ, anshu] (n) owner of a hermitage; abbess; prioress; nun in charge of a Buddhist convent
庵室[あんしつ;あんじつ, anshitsu ; anjitsu] (n) hermit's cell; retreat
祭文[さいぶん;さいもん, saibun ; saimon] (n) address to the gods; type of song which spread from mountain hermits to the laity during the Kamakura era
野伏;野臥[のぶし, nobushi] (n) (1) hermit; mountain ascetic; itinerant priest; (2) mountain-dwelling robber; brigand
阿蘭若[あらんにゃ, arannya] (n) {Buddh} isolated place; hermitage
隠士[いんし, inshi] (n) hermit; recluse
隠者[いんじゃ, inja] (n) hermit; recluse

hermit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดบัสวี[n.] (dabatsawī) EN: hermit ; ascetic FR:
ดบัสวิน[n.] (dabatsawin) EN: hermit ; ascetic FR:
ดาบส[n.] (dābot) EN: hermit ; ascetic FR: ermite [m]
มุนิ = มุนี[n.] (muni = munī) EN: wise man ; sage ; priest ; hermit ; ascetic ; holy man FR: sage [m] ; philosophe [m] ; ascète [m]
นักพรต[n.] (nakphrot) EN: one who takes up a religious practice ; one who observes a religious vow ; ascetic ; recluse ; hermit FR:
ปูเสฉวน[n. exp.] (pū Sēchūan) EN: hermit crab FR: bernard-l'ermite = bernard-l'hermiture [m] ; pagure [m]
ฤๅษี[n.] (rāsī) EN: hermit anchorite FR: ermite [m]
ฤษี[n.] (reusī) EN: ascetic ; hermit ; sage ; recluse ; meditating recluse ; meditating hermit ; anchorite FR: ascète [m] ; ermite [m]
ฤๅษี[n.] (reūsī) EN: ascetic ; hermit ; sage ; recluse ; meditating recluse ; meditating hermit ; anchorite FR: ascète [m] ; ermite [m]
ฤาษีใหญ่[n. exp.] (reūsī yai) EN: great hermit FR:
เสฉวน[n.] (sēchūan) EN: hermit crab FR: bernard-l'ermite = bernard-l'hermiture [m] ; pagure [m]
ถ้ำฤษี = ถ้ำฤาษี[n. exp.] (tham reusī ) EN: hermit cave FR:
โยคี[n.] (yōkhī) EN: hermit ; ascetic FR: yogi [m]
โยคิน[n.] (yōkhin) EN: hermit FR:
อาศรม ; อาศรมบท[n.] (āsom ; āsom) EN: ashram ; hermitage ; dwelling place of an ascetic FR: ashram [m] ; ermitage [m]
เมทริกซ์เฮอร์มิเทียน[n. exp.] (methrik hoē) EN: hermitian ; hermitian matrix FR:

hermit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Braunkehleremit {m} [ornith.]Minute Hermit
Ockerbaucheremit {m} [ornith.]Buff-bellied Hermit
Rotbaucheremit {m} [ornith.]Reddish Hermit
Hermite-Interpolation {f} [math.]Hermite interpolation
Hermite-Polynom {n} [math.]Hermite polynomial
Einsiedlerdrossel {f} [ornith.]Hermit Thrush (Catharus guttatus)
Waldrapp {m} [ornith.]Hermit Ibis
Einsiedelwaldsänger {m} [ornith.]Hermit Warbler
Einsiedlerkrebs {m} [zool.]hermit crab

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hermit
Back to top