ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

self-denying

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *self-denying*, -self-denying-

self-denying ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
self-denying (adj.) เกี่ยวกับการบำเพ็ญตนอย่างเคร่งครัด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า self-denying
Back to top