ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

monk

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *monk*, -monk-

monk ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
monk (n.) พระสงฆ์ See also: ภิกษุ, สงฆ์, ผู้ออกบวช, พระผู้ถือศีล Syn. friar, brother, hermit
monkey (n.) ลิง Syn. primate, lemur
monkey (n.) เด็กซุกซน
monkey (vt.) เลียนแบบ
monkey (sl.) ผู้ติดยา See also: ขี้ยา
monkey (sl.) 500 ปอนด์
monkey business (idm.) สิ่งไม่ชอบมาพากล See also: เรื่องไม่น่าไว้ใจ, สิ่งไม่ดี, สิ่งแปลก
monkey business (sl.) เรื่องตลก See also: เรื่องไร้สาระ, การเล่นตลก
monkey with (phrv.) ทำให้ยุ่งเหยิง Syn. meddle with
monkey wrench (n.) กุญแจเลื่อน
monkeyshine (n.) การเล่นคะนอง See also: การเล่นไม่รู้เรื่อง
monkish (adj.) เกี่ยวกับพระ
English-Thai: HOPE Dictionary
monk(มังคฺ) n. พระ,สงฆ์,ผู้ออกบวช
monkey(มัง'คี) n. ลิง
monkey businessพฤติกรรมที่ไม่เอาจริงเอาจังหรือไม่สุจริต
monkeyshine(มัง'คีไชน์) n. การเล่นพิเรน,การกระทำที่ไม่ค่อยสุจริต
monkhood(มังคฺ'ฮูด) n. ความเป็นพระ,พระทั้งหลาย
English-Thai: Nontri Dictionary
monk(n) พระ,ภิกษุ,ผู้ออกบวช
monkey(n) ลิง,กระบี่,วานร
monkish(adj) ของพระ,สันโดษ,คล้ายพระ,เกี่ยวกับพระ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monkeyลิง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดกัณฑ์เทศน์ (v.) offer money to a Buddhist monk who give a sermon See also: make an offering to a preaching monk, present the preaching Buddhist monk with offering Syn. ถวายเครื่องกัณฑ์เทศน์
ถวายภัณฑ์เทศน์ (v.) offer money or things to the monk who gives the sermon See also: worship with the gifts for the thirteen chapters of the Maha Chat Syn. ติดกัณฑ์เทศน์
ถวายเครื่องกัณฑ์เทศน์ (v.) offer money to a Buddhist monk who give a sermon See also: make an offering to a preaching monk, present the preaching Buddhist monk with offering
บูชากัณฑ์เทศน์ (v.) offer money or things to the monk who gives the sermon See also: worship with the gifts for the thirteen chapters of the Maha Chat Syn. ติดกัณฑ์เทศน์, ถวายภัณฑ์เทศน์
ปรับอาบัติ (v.) punish the monk who breaks the religious discipline
ปาราชิก (n.) Buddhist monk who committed the gravest transgression of the rules
มหา (n.) title confered on Buddhist monk who passed the third grade in Buddhist theology See also: graduate in Buddhist theology who passes at least the third grade out of nine grades in all
ไตรจีวร (n.) three garments of a Buddhist monk (robe,sarong, extra robe) Syn. ตรีจีวร, ผ้าไตร
ชีต้น (n.) monk See also: priest Syn. พระสงฆ์
ตุ๊ (n.) monk Syn. พระ, พระสงฆ์, ตุ๊เจ้า
ตุ๊เจ้า (n.) monk Syn. พระ, พระสงฆ์
ทักขิไณยบุคคล (n.) monk
บรรพฃิต (n.) monk Syn. พระสงฆ์, ผู้ทรงศีล Ops. ฆราวาส
บรรพชิต (n.) monk See also: priest Syn. สงฆ์, ภิกษุ
บรรพชิต (n.) monk See also: Buddhist priest Syn. ภิกษุ, พระภิกษุ, พระ, สงฆ์
ผู้ทรงศีล (n.) monk Syn. พระสงฆ์, บรรพฃิต Ops. ฆราวาส
พระ (n.) monk See also: priest Syn. สงฆ์, ภิกษุ, บรรพชิต
พระภิกษุสงฆ์ (n.) monk Syn. พระสงฆ์
พระสงฆ์ (n.) monk See also: Buddhist priest Syn. ภิกษุ, พระภิกษุ, พระ, บรรพชิต, สงฆ์
ภิกษุ (n.) monk See also: priest Syn. สงฆ์, บรรพชิต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't you know Monk Jing?คุณไม่รู้จักพระจิงหรือ
Police work, detection, that's all Monk knows.การทำงานของตำรวจ เบาะแส นั่นคือทุกอย่างที่มังก์รู้
MONK Season 3 Epi. 09 Mr. Monk Takes His MedicineMr. Monk Takes His Medicine บรรยายไทยโดย luffy2529, unwell
You're bringing the Monk down, man.คุณทำให้เดอะมังก์ผิดหวัง พวก
The Monk and I are going to talk later, but right now, everybody is counting on you.แต่ว่าตอนนี้ ทุกคนกำลังรอคุณอยู่
Okay, the Monk needs a little fresh air.โอเค เดอะมังก์จะไปสูดอากาศบริสุทธิ์สักหน่อย
Uh, the Monk loves mysteries. I'm a detective.โอ้ เดอะมังก์ ชอบความลึกลับ ผมเป็นตำรวจ
You're bringing the Monk down, man.เธอทำให้เดอะมังก์ผิดหวังว่่ะ พวก
No. No, Sharona, no. The Monk needs the pills, okay?ไม่ๆๆ ชาโรน่า เดอะมังก์ต้องการยา โอเคไหม
Wherever the monk is, it's mardi gras.ที่ไหนที่เดอะมังก์อยู่ ที่นั่นมีพาเหรดชาวเกย์ชาวเลสเบี้ยน
The Monk on Bourbon street.เดอะมังก์บนถนนเบอร์เบิ้นสตรีท
You understand that if, if I toss these out, you'll never see the Monk again.คุณเข้าใจนะ ถ้าผมโยนยาพวกนี้ทิ้งไป คุณจะไม่เห็นเดอะมังค์อีกนะ

monk ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沙门[shā mén, ㄕㄚ ㄇㄣˊ, 沙门 / 沙門] monk (Sanskrit: Sramana, originally refers to north India); Buddhist monk
隐修士[yǐn xiū shì, ˇ ㄒㄧㄡ ㄕˋ, 隐修士 / 隱修士] monk (Christian)
贫僧[pín sēng, ㄆㄧㄣˊ ㄙㄥ, 贫僧 / 貧僧] poor monk (humble term used by monk of himself)
法号[Fǎ hào, ㄈㄚˇ ㄏㄠˋ, 法号 / 法號] religious (as opposed to ordinary) name of a Buddhist or Daoist monk or nun
业障[yè zhàng, ㄧㄝˋ ㄓㄤˋ, 业障 / 業障] retribution (for sins of a previous incarnation); evil creature (preventing a Buddhist monk from progressing to enlightenment); vile spawn; filthy lucre (i.e. money); fig. term of abuse for younger generation
三藏[Sān cáng, ㄙㄢ ㄘㄤˊ, 三藏] Tripitaka (602-664) Tang dynasty Buddhist monk and translator, who traveled to India 629-645; same as 玄奘
三藏法师[Sān cáng fǎ shī, ㄙㄢ ㄘㄤˊ ㄈㄚˇ ㄕ, 三藏法师 / 三藏法師] Tripitaka (602-664) Tang dynasty Buddhist monk and translator, who traveled to India 629-645; same as 玄奘
猿猴[yuán hóu, ㄩㄢˊ ㄏㄡˊ, 猿猴] apes and monkeys
金钵[jīn bō, ㄐㄧㄣ ㄅㄛ, 金钵 / 金缽] (gold) alms bowl (of a Buddhist monk)
[bō, ㄅㄛ, 钵 / 鉢] small earthenware plate or basin; a monk's alms bowl; Sanskrit paatra
法宝[fǎ bǎo, ㄈㄚˇ ㄅㄠˇ, 法宝 / 法寶] Buddha's teaching; Buddhist monk's apparel, staff etc; magic weapon (in Daoism); talisman; fig. specially effective device; magic wand
僧帽猴[sēng mào hóu, ㄙㄥ ㄇㄠˋ ㄏㄡˊ, 僧帽猴] capucin monkey; genus Cebidae
金丝猴[jīn sī hóu, ㄐㄧㄣ ㄙ ㄏㄡˊ, 金丝猴 / 金絲猴] golden snub-nosed monkey (Rhinopithecus roxellana)
哈奴曼[Hā nú màn, ㄏㄚ ㄋㄨˊ ㄇㄢˋ, 哈奴曼] Hanuman, a monkey God in the Indian epic Ramayana
心猿意马[xīn yuán yì mǎ, ㄒㄧㄣ ㄩㄢˊ ㄧˋ ㄇㄚˇ, 心猿意马 / 心猿意馬] lit. heart a monkey, mind a horse (成语 saw); fig. capricious (derog.); to have ants in one's pants; hyperactive; adventurous and uncontrollable
禅师[chán shī, ㄔㄢˊ ㄕ, 禅师 / 禪師] honorific title for a Buddhist monk
西游记[Xī yóu jì, ㄒㄧ ㄧㄡˊ ㄐㄧˋ, 西游记 / 西遊記] Journey to the West, Ming dynasty novel by Wu Cheng'en 吳承恩|吴承恩, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; also called Pilgrimage to the West or Monkey
树倒猢狲散[shù dǎo hú sūn sàn, ㄕㄨˋ ㄉㄠˇ ㄏㄨˊ ㄙㄨㄣ ㄙㄢˋ, 树倒猢狲散 / 樹倒猢猻散] When the tree topples the monkeys scatter. (成语 saw); fig. an opportunist abandons an unfavorable cause; Rats leave a sinking ship.
[sēng, ㄙㄥ, 僧] monk; Sangha, the Buddhist monastic order
僧侣[sēng lǚ, ㄙㄥ ㄌㄩˇ, 僧侣 / 僧侶] monk
[guǒ, ㄍㄨㄛˇ, 猓] monkey
[hóu, ㄏㄡˊ, 猴] monkey
猴子[hóu zi, ㄏㄡˊ ㄗ˙, 猴子] monkey
猴痘病毒[hóu dòu bìng dú, ㄏㄡˊ ㄉㄡˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, 猴痘病毒] monkey pox virus
沙弥[shā mí, ㄕㄚ ㄇㄧˊ, 沙弥 / 沙彌] novice Buddhist monk
修道会[xiū dào huì, ㄒㄧㄡ ㄉㄠˋ ㄏㄨㄟˋ, 修道会 / 修道會] order (of monks)
杀鸡儆猴[shā jī jǐng hóu, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄐㄧㄥˇ ㄏㄡˊ, 杀鸡儆猴 / 殺雞儆猴] lit. killing the chicken to warn the monkey (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres
杀鸡吓猴[shā jī xià hóu, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄡˊ, 杀鸡吓猴 / 殺雞嚇猴] lit. killing the chicken to scare the monkey (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres
杀鸡给猴看[shā jī gěi hóu kàn, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄍㄟˇ ㄏㄡˊ ㄎㄢˋ, 杀鸡给猴看 / 殺雞給猴看] lit. to kill a chicken in front of a monkey; fig. to make an example of sb (by punishment) to frighten others
恒河猴[Héng hé hóu, ㄏㄥˊ ㄏㄜˊ ㄏㄡˊ, 恒河猴 / 恆河猴] rhesus macaque (Macaca mulatta); rhesus monkey; lit. river Ganges monkey of north India
僧人[sēng rén, ㄙㄥ ㄖㄣˊ, 僧人] a monk
剃度[tì dù, ㄊㄧˋ ㄉㄨˋ, 剃度] tonsure (shaved head of Buddhist monk)

monk ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乞食坊主[こじきぼうず;こつじきぼうず, kojikibouzu ; kotsujikibouzu] (n) (a derogatory term for) Buddhist monk
供僧[ぐそう, gusou] (n) (1) (abbr) (See 供奉僧・1) monk who attends to the principal image of a temple; (2) Buddhist monk serving at an attached Shinto shrine
供奉僧[ぐぶそう, gubusou] (n) (1) monk who attends to the principal image of a temple; (2) Buddhist monk serving at an attached Shinto shrine
入満(ateji);伊留満(ateji);由婁漫(ateji)[イルマン, iruman] (n) (arch) (uk) non-ordained Christian monk (por
凡僧[ぼんそう;ぼんぞう, bonsou ; bonzou] (n) (1) {Buddh} unranked priest; ordinary priest; (2) (ぼんそう only) foolish monk
和尚(P);和上[おしょう(和尚)(P);かしょう;わじょう, oshou ( oshou )(P); kashou ; wajou] (n) (1) (おしょう only) (hon) preceptor or high priest (esp. in Zen or Pure Land Buddhism); (2) (かしょう only) (hon) preceptor or high priest (in Tendai or Kegon Buddhism); (3) (わじょう only) (hon) (usu. 和上) preceptor or high priest (in Shingon, Hosso, Ritsu or Shin Buddhism); (4) (See 法眼) second highest priestly rank in Buddhism; (5) (おしょう, かしょう only) monk (esp. the head monk of a temple); (6) master (of one's art, trade, etc.); (P)
執行[しっこう(P);しゅぎょう;しゅうぎょう;しぎょう, shikkou (P); shugyou ; shuugyou ; shigyou] (n,vs) (1) (しっこう, しゅぎょう only) execution; carrying out; performance; enforcement; exercise; service; (n) (2) {Buddh} lead monk performing various tasks in a temple; (P)
声聞僧[しょうもんそう, shoumonsou] (n) (arch) Hinayana monk
山伏[やまぶし, yamabushi] (n) mountain priest; itinerant Buddhist monk
我僧;和僧[わそう, wasou] (n) (arch) (vocative) monk (familiar or derogatory)
房室[ぼうしつ, boushitsu] (n) (1) room; chamber; (2) monk in charge of business in the monks' quarters; (3) bedroom (of a married couple); (4) locule (in a plant ovary); (5) atria and ventricles
有髪俗体[うはつぞくたい, uhatsuzokutai] (n) (a Buddhist monk or priest or nun) without head shaven and not wearing religious garb
檀越[だんおつ, dan'otsu] (n) alms-giver; person who donates to a monk or a temple; dana-pati
禅師[ぜんじ;ぜんし(ik), zenji ; zenshi (ik)] (n) (hon) monk; priest, particularly a high-ranking Zen monk honored by the imperial court
絵伝[えでん, eden] (n) biography of a monk or history of a temple told in pictures
荒法師[あらほうし, arahoushi] (n) ferocious (armed) monk
行脚僧[あんぎゃそう, angyasou] (n) {Buddh} itinerant monk; monk on a pilgrimage
衣ばかりで和尚はできぬ;衣許りで和尚は出来ぬ[ころもばかりでおしょうはできぬ, koromobakarideoshouhadekinu] (exp) (id) The clothes do not make the man; The cowl does not make the monk
金光明最勝王経[こんこうみょうさいしょうおうきょう, konkoumyousaishououkyou] (n) (See 金光明経) Golden Light Sutra (as translated into Chinese by the monk I Ching)
門前の小僧習わぬ経を読む[もんぜんのこぞうならわぬきょうをよむ, monzennokozounarawanukyouwoyomu] (exp) (id) you learn, without realising it, from what is around you; a young monk outside the gate can read sutras he has never studied
闇穴道;暗穴道[あんけつどう, anketsudou] (n) (obsc) road taken by an Chinese ajari buddhist monk when he incurred the wrath of emperor Genso (685-762)
阿羅漢[あらかん, arakan] (n) Arhat; Buddhist monk who has attained Nirvana
阿闍梨[あじゃり;あざり, ajari ; azari] (n) Buddhist priest or monk worthy of being held as a model (san
雲水行脚[うんすいあんぎゃ, unsuiangya] (n) itinerant monk being on pilgrimages to many lands
あん肝;鮟肝[あんきも, ankimo] (n) monkfish liver; goosefish liver
いじくり回す;弄くり回す;弄くりまわす[いじくりまわす, ijikurimawasu] (v5s) (uk) (See いじり回す) to fiddle with; to monkey around with
ウーリーモンキー[, u-ri-monki-] (n) woolly monkey (any New World monkey of genus Lagothrix)
お坊さん(P);御坊さん[おぼうさん, obousan] (n) (See 坊さん) Buddhist priest; monk; (P)
グエノン;ゲノン;グェノン[, guenon ; genon ; guenon] (n) guenon (any Old World monkey of genus Cercopithecus)
コモンキャリア[, komonkyaria] (n) common carrier
コモンキャリヤー[, komonkyariya-] (n) {comp} common carrier
サバンナモンキー[, sabannamonki-] (n) savannah monkey (the vervet monkey, green monkey and grivet monkey taken collectively as one species, Cercopithecus aethiops)
シーモンキー[, shi-monki-] (n) (See ブラインシュリンプ) Sea-Monkeys (trademarked variant of brine shrimp)
ダイアナモンキー[, daianamonki-] (n) Diana monkey (Cercopithecus diana)
バラモン教;婆羅門教[バラモンきょう(バラモン教);ばらもんきょう(婆羅門教), baramon kyou ( baramon kyou ); baramonkyou ( baa ra mon kyou )] (n) Brahmanism
マールブルグ病[マールブルグびょう, ma-ruburugu byou] (n) Marburg disease; Marburg hemorrhagic fever; green monkey disease
モナモンキー[, monamonki-] (n) mona monkey (Cercopithecus mona)
ものか;もんか[, monoka ; monka] (prt) (male) used to create a form of question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something, e.g. "Like hell I will!"
モン・クメール語派;モンクメール語派[モン・クメールごは(モン・クメール語派);モンクメールごは(モンクメール語派), mon . kume-ru goha ( mon . kume-ru go ha ); monkume-ru goha ( monkume-ru go ha )] (n) Mon-Khmer (branch of languages)
モンキースパナ[, monki-supana] (n) monkey spanner
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コモンキャリヤー[こもんきゃりやー, komonkyariya-] common carrier
専門家システム[せんもんかシステム, senmonka shisutemu] expert system

monk ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจารย์[n.] (ājān) EN: senior monk FR: maître spirituel [m]
อลัชชี[n.] (alatchī) EN: iniquitous monk ; shameless monk ; immoral monk FR:
อังคาส[v.] (angkhāt) EN: offer to a monk FR:
อนุเถระ[n.] (anuthēra) EN: junior monk FR:
อรัญวาสี[u] (aranyawāsī) EN: forest monk ; forest dweller FR:
อาราธนาศีล[v.] (ārātthanāsī) EN: request for percepts ; invite a monk to reiterate the precepts FR:
อาราธนาธรรม[v.] (ārātthanāth) EN: request for the Dharma ; invite a monk to preach FR:
อธิการ[n.] (athikān) EN: director ; headmaster ; abbot ; superior ; chief monk FR: prieur [m] ; père supérieur [m]
อาสน์สงฆ์[n.] (ātsong) EN: monk's seat ; platform seat for a monk FR:
อัฐบริขาร[n.] (atthabørikh) EN: the eight requisites for monks ; the eight necessities of a Buddhist monk FR:
อาวาสิก[n.] (āwāsik) EN: monk FR: moine [m]
บรรพชา[v.] (banphachā =) EN: enter the priesthood ; take the tonsure ; become a monk ; ordain FR: entrer dans les ordres ; tonsurer ; ordonner
บรรพชิต[n.] (banphachit ) EN: priest ; bhiksu ; monk ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f] ; bonze [m] ; moine [m]
บิณฑบาต[n.] (binthabāt) EN: food offerings to a monk ; pindabat ; daily alms round FR: offrande de nourriture aux moines [f]
บพิตร[pr.] (bøphit) EN: the 2nd person pronoun used by a monk to address a king or venerable person] ; Your Majesty FR:
บวช[v.] (būat) EN: ordain ; be ordained ; go into priesthood ; become a monk ; take the tonsure FR: ordonner ; être ordonné ; consacrer ; prendre l'habit
บวชพระ[v. exp.] (būat phra) EN: go into monkhood ; ordain into monkhood ; become a monk FR: devenir moine
บูชากัณฑ์เทศน์[v.] (būchākanthē) EN: offer money or things to the monk who gives the sermon ; worship with the gifts for the thirteen chapters of the Maha Chat FR:
ชินบุตร[n.] (chinnabut) EN: monk ; disciple of the Buddha FR:
ชิโนรส[n.] (chinōrot) EN: monk ; disciple of the Buddha FR:
ชีต้น[n.] (chīton) EN: monk ; priest FR: moine [m]
ชุดสังฆทาน[n. exp.] (chut sangkh) EN: offering dedicated to Buddhist monks ; monk basket FR:
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: invitation to a monk ; letter of invitation to a Buddhist monk ; solicitation for a contribution ; subscription for Buddhist temple funds FR:
หัวหน้าคณะสงฆ์[n. exp.] (hūanā khana) EN: monk dean FR:
เจ้าคณะ[n.] (jaokhana) EN: chief monk of an administrative division ; ecclesiastical chief officer ; ecclesiastical governor ; chief monk of a monastery section FR:
จตุปัจจัย[n.] (jatupatjai) EN: the four necessities of a Buddhist monk (food, raiment, abode and medicine) FR:
จีพร[n.] (jīphøn) EN: robe of a Buddhist monk FR:
จีวร[n. exp.] (jīwøn) EN: robe of a Buddhist monk ; upper robe ; inner robe ; [any of the three garments of the monk] FR: robe des moines bouddhistes [f] ; robe des bonzes [f]
จัว[n.] (jūa) EN: novice monk ; novice FR:
จุลกฐิน[n.] (junlakathin) EN: action of weaving, dyeing, sewing and presenting a set of yellow robes to a monk ; something done in a rush FR:
การปลงผม[n.] (kān plongph) EN: tonsure ; shaving of head before becoming a monk FR:
กัปปิยการก[n.] (kappiyakāro) EN: one who makes things suitable for a monk ; one who knows what to do to assist a bhikku ; monk's attendant ; attendant of a monk FR:
กาสาวพัสตร์[n.] (kāsāwaphat) EN: yellow robe ; orange robe worn by a Buddhist monk ; cloth dyed with astringent decoction ; ochre robes FR:
คามวาสี[n.] (khāmawāsī =) EN: town monk FR:
คามวาสี[n.] (khāmmawāsī ) EN: town monk FR:
คณปูรกะ[n.] (khanapūraka) EN: one who completes the quorum ; quorum-completing monk FR:
โคจรคาม[n.] (khøjarakhām) EN: [a village where a monk goes for alms or obtains his food] ; alms-resort village FR:
คนดิบ[X] (khon dip) EN: a person not yet become a monk ; a man who has never entered the priesthood FR:
ของขบฉัน[n. exp.] (khøng khopc) EN: food for a monk FR:
เครื่องกัณฑ์[n.] (khreūangkan) EN: offerings for the monk who delivers a sermon FR:

monk ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Augustinermönch {m}Augustinian monk; Austin friar [Br.]
Meerkatze {f} [zool.]long-tailed monkey; guenon
Mönchsittich {m} [ornith.]Monk Parakeet
Grüne Meerkatze {f} [zool.]Vervet monkey

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า monk
Back to top