ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aqua

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aqua*, -aqua-

aqua ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aqua (n.) น้ำ Syn. water
aqua (adj.) สีน้ำทะเล Syn. bluish-green
aqua (prf.) น้ำ
aqua pura (n.) น้ำ See also: น้ำเปล่า, น้ำจืด Syn. drinking water, mineral water, distilled water, liquid
aquaculture (n.) เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
aquamarine (n.) สีเขียวน้ำเงินอ่อน
aquaplane (vi.) เล่นกระดานโต้คลื่น See also: โต้คลื่นด้วยแผ่นกระดาน Syn. surf-ride, windsurf
aquarium (n.) ตู้ปลา Syn. artificial pond, fishbowl, fish tank
aquarium (n.) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ See also: สถานที่เลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับคนดู
Aquarius (n.) ราศีกุมภ์
aquatic (adj.) เกี่ยวกับน้ำ See also: ซึ่งอาศัยน้ำ Syn. watery, aqueous
aquatic (adj.) ที่เกี่ยวกับทะเล Syn. marine, oceanic, saltwater
aquatic (adj.) ที่ใช้ชีวิตอยู่ในน้ำ See also: ที่มีชีวิตอยู่ในน้ำ
aquatic (n.) พืชหรือสัตว์น้ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
aqua(แอค'ควา) n., (pl. aquae,aquas) น้ำ
aqua ammoniaน้ำแอมโมเนีย, Syn. ammonia)
aqua ammoniaeน้ำแอมโมเนีย, Syn. ammonia)
aqua regia(-รี'เจีย) n. ของเหลวที่ประกอบด้วยในตริกแอซิดหนึ่งส่วนและกรดเกลือ 3-4 ส่วน ใช้ละลายทองและแพลทินัม (nitrohydrochloric acid)
aqua relle(แอค'วะเรล) n. สีน้ำ, -aquarellist n. (water colour)
aqua vitae(-ไว'ที) แอลกอฮอล์, เหล้า
aqua-lung(แอด'วะลัง) n. เครื่องหายใจใต้น้ำที่ติดตัวนักประดาน้ำ (..to breathe under water)
aquacade(แอด'วะเคด) n. การแสดงทางน้ำ (ว่ายน้ำ ดำน้ำและมักมีดนตรี) (aquatic exhibition)
aquaculture(แอด'ควะคัลเชอะ) n. การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ใต้น้ำ, เกษตรกรรมใต้น้ำ., Syn. aquiculture
aquamarine(แอคควะมะรีน') n. พลอยเขียวน้ำเงินอ่อน,สีเขียวน้ำเงินอ่อน
aquanaut(แอด'วานอท) n. นักสำรวจใต้ทะเล, นักประดาน้ำ (skin diver)
aquaplane(แอค'วะเพลน) n. แผ่นกระดานโต้คลื่นที่มีเรือลาก. -vi. โต้คลื่นแผ่นกระดานที่มีเรือลาก. -aquaplaner n.
aquarist(อะควา'ริสท) n. ผู้ควบคุมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและพืชน้ำ, ผู้ดูแลหรือนักสะสมสัตว์หรือพืชน้ำ
aquarium(อะแคว'เรียม) n., (pl. aquariums, aquaria) ที่เก็บ (บ่อ,ถัง,อ่าง, ฯลฯ) สัตว์น้ำหรือพืชน้ำ. -aquarian, aquarial adj.
aquarius(อะแคว'ะเรียส) n. ชื่อกลุ่มดาว, -Aquarian adj. (the Water Bearer)
aquatic(อะควอท'ทิค) adj.อาศัยหรือมีชีวิตอยู่ใต้น้ำ,ปฏิบัติการในหรือบนน้ำ. -aquatics กีฬาบนหรือในน้ำ (of water)
aquatint(แอค'วะทินทฺ) n.ศิลปการกัดและลายเว้าด้วยกรด ทำให้เป็นภาพเหมือนเขียนด้วยหมึกหรือสีน้ำ. -aquatinter n. (tinted water)
aquatone(แอค'วะโทน) n. ขบวนการพิมพ์ระบบออฟเซท (offset) จากแผ่นโลหะที่ฉาบด้วยแยลลาตีนที่ไวต่อแสง, สิ่งตีพิมพ์ด้วยระบบดังกล่าว
aquavit(อา'คะวิท) n. akvavit
English-Thai: Nontri Dictionary
aqua(n) น้ำ
aquamarine(n) สีน้ำเงินเขียวอ่อน
aquanaut(n) นักประดาน้ำ,นักสำรวจใต้ทะเล
aquarium(n) สถานที่เลี้ยงสัตว์น้ำ,บ่อเลี้ยงปลา
aquatic(adj) เกี่ยวกับน้ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aquacultural insuranceการประกันภัยสัตว์น้ำ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aquamarineอะความารีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aquaticในน้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aquatint๑. กลวิธีพิมพ์อย่างสีน้ำ๒. ภาพพิมพ์อย่างสีน้ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aqua Regiaกรดกัดทอง, อะควารีเจีย [การแพทย์]
Aquacultureการเพาะเลี้ยงในน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Aquarium fish farmingการเลี้ยงปลาตู้ [TU Subject Heading]
Aquatic Animal สัตว์น้ำ หมายถึง สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในน้ำหรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำ หรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมถึง เช่น ปลา กุ้ง ปู แมงดาทะเล หอย เต่า กระ ตะพาบน้ำ จระเข้รวมทั้งไข่ของสัตว์น้ำนั้น สัตว์จำพวกเลี้ยงลูก ด้วยนม ปลิงทะเล ฟองน้ำ หินปะการัง กัลปังหา และสาหร่ายทะเลทั้งนี้รวมซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้ำเหล่านั้น และหมายความรวมถึงพันธ์ไม้น้ำตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตู้ปลา (n.) aquarium
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (n.) aquarium
กุมภ์ (n.) Aquarius Syn. ราศีกุมภ์
ราศีกุมภ์ (n.) Aquarius Syn. ีกุมภ์
ีกุมภ์ (n.) Aquarius
สัตว์น้ำ (n.) aquatic animals
พืชน้ำ (n.) aquatic plant See also: hydrophyte Ops. พืชบก
สาหร่ายทะเล (n.) aquatic weed See also: algae, seaweed
สาหร่ายทะเล (n.) aquatic weed See also: algae, seaweed
Pisces (n.) กลุ่มดาวปลาคู่ที่อยู่ระหว่างกลุ่มดาว Aries และ Aquarius
ตัวสงกรานต์ (n.) name of species of aquatic animal
ปลาตู้ (n.) fish in the aquarium
ผักทอดยอด (n.) an aquatic morning glory See also: Ipomoea aquatica Forssk. Syn. ผักบุ้ง, บุ้ง
สงกรานต์ (n.) name of species of aquatic animal Syn. ตัวสงกรานต์
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (v.) raise aquatic animals See also: keep aquatic animals, germinate aquatic animals
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Even though some superheroes have pretty jive powers. Aqua Man?แม้บางคนจะมีพลังแปลกๆ
HEAVY ON THE OLD SPICE. STRIKES ME AS AN AQUA VELVA GUY.นี่ มันเหมือนคนร้ายเอาอะไรไปด้วย
Video from the Aqua Cam is coming online now.วิดีโอจากกล้องใต้น้ำ\ พร้อมออนไลน์เดี๋ยวนี้
Theme Song by Aqua Timez (EPIC Records)heme Song by Aqua Timez (EPIC Records)
She shows up with her boyfriend and three Aqua Velvas.เธอมากับแฟน และผู้ชายล่ำบึกอีก 3 คน
Are the aqua droids preparedพวกดรอย์น้ำพร้อมหรือยัง
This isn't schnapps, It's aqua vida, But distilled from potato mash...This is not snaps. E aqua beef. Distilled from potatoes.
She smelled like Aqua Net.- เธอกลิ่นเหมือน Aqua Net.
And you smell like Aqua Velva. Listen, I went to the Pelts.กลิ่นคุณเหมือนน้ำหอมผู้ชาย ฟังนะผมไปพบพ่อแม่เด็บบี้
We also know that the bullet broke your bottle of Aqua Nobile perfume in your purse.เรายังรู้ด้วยว่ากระสุน ทำลายขวดของน้ำหอม Aqua Nobile ของคุณ - ในกระเป๋าของคุณ
Aqua Man can breathe underwater and talk to fish.มนุษย์น้ำหายใจใต้น้ำ และคุยกับปลาได้
What Rushmore needs is an aquarium a first-class aquarium...สิ่งที่รัชมอร์ต้องการคือตู้ปลา ตู้ปลาชั้นหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์จะใช้สอน

aqua ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
王水[wáng shuǐ, ㄨㄤˊ ㄕㄨㄟˇ, 王水] Aqua regia
宝瓶座[Bǎo píng zuò, ㄅㄠˇ ㄆㄧㄥˊ ㄗㄨㄛˋ, 宝瓶座 / 寶瓶座] Aquarius (constellation and sign of the zodiac); also called 水瓶座
水族箱[shuǐ zú xiāng, ㄕㄨㄟˇ ㄗㄨˊ ㄒㄧㄤ, 水族箱] aquarium; fish tank
水族馆[shuǐ zú guǎn, ㄕㄨㄟˇ ㄗㄨˊ ㄍㄨㄢˇ, 水族馆 / 水族館] aquarium (building or park)
水栖[shuǐ qī, ㄕㄨㄟˇ ㄑㄧ, 水栖 / 水棲] aquatic; living in water
水瓶座[Shuǐ píng zuò, ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ ㄗㄨㄛˋ, 水瓶座] Aquarius (constellation and sign of the zodiac); variant of 寶瓶座|宝瓶座
水产[shuǐ chǎn, ㄕㄨㄟˇ ㄔㄢˇ, 水产 / 水產] aquatic; produced in sea, rivers or lakes
水产业[shuǐ chǎn yè, ㄕㄨㄟˇ ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ, 水产业 / 水產業] aquaculture
养鱼缸[yǎng yú gāng, ㄧㄤˇ ㄩˊ ㄍㄤ, 养鱼缸 / 養魚缸] aquarium; fish tank
鱼缸[yú gāng, ㄩˊ ㄍㄤ, 鱼缸 / 魚缸] fish tank; fishbowl; aquarium
捕捞[bǔ lāo, ㄅㄨˇ ㄌㄠ, 捕捞 / 捕撈] fish for (aquatic animals and plants); catch
劈挂拳[pī guà quán, ㄆㄧ ㄍㄨㄚˋ ㄑㄩㄢˊ, 劈挂拳 / 劈掛拳] Piguaquan "Chop-Hanging Fist" (Chinese Martial Art)
水仙[shuǐ xiān, ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄢ, 水仙] narcissus; daffodil; legendary aquatic immortal; refers to those buried at sea; person who wanders abroad and does not return
鲜货[xiān huò, ㄒㄧㄢ ㄏㄨㄛˋ, 鲜货 / 鮮貨] produce; fresh fruits and vegetables; fresh aquatic food; fresh herbs
水彩画[shuǐ cǎi huà, ㄕㄨㄟˇ ㄘㄞˇ ㄏㄨㄚˋ, 水彩画 / 水彩畫] watercolor; aquarelle

aqua ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクア[, akua] (n) aqua
アクアポリス[, akuaporisu] (n) aqua polis; city on water
王水[おうすい, ousui] (n) aqua regia
青緑色[せいりょくしょく, seiryokushoku] (n,adj-no) bluish-green; turquoise; aqua
アクアティック;アクアテック;アクワティック[, akuateikku ; akuatekku ; akuwateikku] (adj-na) aquatic
アクアティント;アクアチント[, akuateinto ; akuachinto] (n) aquatint
アクアトロン[, akuatoron] (n) aquatron
アクアノート[, akuano-to] (n) aquanaut
アクアビット[, akuabitto] (n) aquavit; akvavit
アクアプレーン[, akuapure-n] (n) aquaplane
アクアポリン[, akuaporin] (n) aquaporin
アクアマリン;アクアマリーン[, akuamarin ; akuamari-n] (n) aquamarine
アクアラング[, akuarangu] (n) aqualung; Self-Contained Underwater Breathing Apparatus; SCUBA
アクアリウム;アクウェリアム;アクウェアリアム[, akuariumu ; akuueriamu ; akuueariamu] (n) aquarium
カナダ藻[カナダも, kanada mo] (n) waterweed (any aquatic plant of genus Elodea, esp. common waterweed, Elodea canadensis)
ナイルティラピア[, nairuteirapia] (n) Nile tilapia (Oreochromis niloticus niloticus) (larger member of the family Cichlidae, important to aquaculture since ancient Egypt)
ビーエスエーシー[, bi-esue-shi-] (n) British Sub-Aqua Club, founded 1953 (Prince Charles is honorary President); BSAC
刺胞動物[しほうどうぶつ, shihoudoubutsu] (n) cnidarian (aquatic invertebrate of the phylum Cnidaria)
大カナダ藻[おおカナダも;オオカナダモ, oo kanada mo ; ookanadamo] (n) (uk) Brazilian elodea (species of aquatic plant, Egeria densa)
宝瓶宮[ほうへいきゅう, houheikyuu] (n) Aquarius (11th zodiacal sign); the Water Bearer; the Water Carrier
有櫛動物[ゆうしつどうぶつ, yuushitsudoubutsu] (n) (See 櫛水母) ctenophore (aquatic invertebrate of the phylum Ctenophora)
水族館[すいぞくかん, suizokukan] (n) aquarium; (P)
水瓶座[みずがめざ, mizugameza] (n) (constellation) Aquarius; the Water Carrier; the Water Bearer
水生動物;水棲動物[すいせいどうぶつ, suiseidoubutsu] (n) aquatic animals; aquatic fauna
水産養殖[すいさんようしょく, suisanyoushoku] (n) aquaculture
水禽[すいきん, suikin] (n) waterfowl; aquatic bird
水耕栽培[すいこうさいばい, suikousaibai] (n) hydroponics; aquaculture; water culture; tank farming
水虫[みずむし, mizumushi] (n) (1) athlete's foot; (2) (uk) water boatman (esp. species Hesperocorixa distanti); (3) (uk) Asellus hilgendorfi (species of aquatic sowbug)
水鶏;秧鶏[くいな;クイナ, kuina ; kuina] (n) (uk) rail (any bird of family Rallidae, esp. the water rail, Rallus aquaticus)
海牛[かいぎゅう;カイギュウ, kaigyuu ; kaigyuu] (n) (uk) serenian (any aquatic mammal of order Sirenia, inc. manatees, and dugongs); sea cow
灰色雁[はいいろがん, haiirogan] (n) eastern greylag goose (aquatic bird, Anser anser)
空芯菜;空心菜[くうしんさい, kuushinsai] (n) (See 甕菜) ipomoea aquatica; kang kong; water morning glory; (Chinese) water spinach; water convolvulus; swamp cabbage; ong choy; hung tsai; rau muong; pak boong
観賞魚[かんしょうぎょ, kanshougyo] (n) aquarium fish
透明水彩[とうめいすいさい, toumeisuisai] (n,adj-no) watercolor; transparent watercolor (as opposed to gouache); aquarelle
金魚藻[きんぎょも, kingyomo] (n) (1) (col) (See 穂咲の総藻) Eurasian water milfoil (Myriophyllum spicatum); (2) aquatic plants such as hornwort that are commonly used in goldfish tanks, etc.
雍菜;甕菜[ようさい, yousai] (n) swamp morning glory (ipomoea aquatica); water spinach; kangkong
飼育員[しいくいん, shiikuin] (n) caretaker (at a zoo or aquarium); keeper; attendant; breeding staff
養殖業[ようしょくぎょう, youshokugyou] (n) aquaculture industry
黒藻[くろも;クロモ, kuromo ; kuromo] (n) (1) (uk) hydrilla (species of aquatic plant, Hydrilla verticillata); (2) Papenfussiella kuromo (species of brown algae)

aqua ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด[n. prop.] (Ākhān Sadaē) EN: Bueng Boraphet Aquarium FR:
อะความารีน[n.] (akhwāmārīn) EN: aquamarine FR: aigue-marine [f]
อ่างปลา[n. exp.] (āng plā) EN: aquarium FR: aquarium [m]
ไบโอมในน้ำ[n. exp.] (bai-ōm nai ) EN: aquatic biome FR:
บ่าว[n.] (bāo) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; souffre-douleur [m]
ชเลจร[n.] (chalējøn) EN: FR: créature aquatique [f]
การเลี้ยงปลานิล[n. exp.] (kān līeng p) EN: tilapia farming ; aquaculture of tilapia FR: élevage du tilapia [m]
การเลี้ยงสัตว์น้ำ[n. exp.] (kān līeng s) EN: aquaculture FR: pisciculture [f] ; aquaculture [f]
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ[n. exp.] (kān phǿlīen) EN: aquaculture FR: aquaculture [f]
ไคร้หางนาค[n. exp.] (khrai hāng-) EN: Rotula aquatica FR: Rotula aquatica
กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ[n. prop.] (klum dāo Ba) EN: Aquarius FR: constellation du Verseau [f] ; Le Verseau ; Le Porteur d'eau
กลุ่มดาวกุมภ์[n. prop.] (klum dāo Ku) EN: Aquarius FR: constellation du Verseau [f] ; Le Verseau ; Le Porteur d'eau
กองหน้า[n.] (køngnā) EN: forward ; attacker ; striker FR: avant [m] ; attaquant [m]
กุมภ์[n. prop.] (Kum ) EN: Thai Zodiac sign for Aquarius ; the eleventh sign of the zodiac ; Aquarius FR:
กุมภ-[pref.] (kumpha-) EN: Thai Zodiac sign for Aquarius ; the eleventh sign of the zodiac FR:
ลูกไล่[n.] (lūk lai) EN: stooge ; flunky ; lackey ; underling FR: laquais [m] ; sous-fifre [m]
ไม้น้ำ[n. exp.] (māi nām) EN: aquatic plant ; water plant FR: plante aquatique [f]
แมลงน้ำ[n. exp.] (malaēng nām) EN: aquatic insect FR: insecte aquatique [m]
นกอัญชันอกสีไพล[n. exp.] (nok anchan ) EN: Water Rail FR: Râle d'eau [m] ; Râle aquatique [m] ; Râle noir [m]
นกน้ำ[n. exp.] (nok nām) EN: waterbird FR: oiseau aquatique [m]
ปั๊มน้ำมัน[n. exp.] (pamnām) EN: aquarium pump ; power head FR:
ผักบุ้ง[n.] (phakbung) EN: swamp cabbage ; water convolvulus ; water spinach ; water morning glory ; aquatic morning glory ; swamp morning glory ; Morning glory ; Ipomoea aquatica FR: liseron d'eau [m] ; Ipomoea aquatica
พันธุ์ไม้น้ำ[n. exp.] (phan māi nā) EN: aquatic plant FR:
ภาพสีน้ำ[n. exp.] (phāp sī nām) EN: watercolor FR: aquarelle [f]
พาราคว็อท[n.] (phārākwøt) EN: paraquat FR: paraquat [m]
พืชน้ำ[n. exp.] (pheūt nām) EN: aquatic plant ; hydrophyte ; aquatic weed ; water plant FR: plante aquatique [f]
พืชใต้น้ำ[n. exp.] (pheūt tāinā) EN: FR: plante aquatique [f]
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ[n. exp.] (phiphitthap) EN: aquarium FR: aquarium [m]
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน[n. exp.] (phiphitthap) EN: Bang Saen Aquarium FR:
พลอยสีเขียวอ่อน[n. exp.] (phløi sī kh) EN: aquamarine FR:
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ[v. exp.] (phǿlīeng sa) EN: raise aquatic animals FR: élever des animaux aquatiques
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด[v. exp.] (phǿlīeng sa) EN: FR: élever des animaux aquatiques d'eau douce
ปลาสวยงาม[n. exp.] (plā sūay-ng) EN: ornamental fish FR: poisson d'aquarium [m] ; poisson d´ornement [m]
ปลาตู้[n. exp.] (plā tū) EN: ornamental fish FR: poisson d'aquarium [m] ; poisson d´ornement [m]
ประมง[n.] (pramong) EN: fish culture ; fishery ; fishing industry ; aquaculture FR: pêcherie [f] ; pisciculture [f] ; aquaculture [f]
ระบำใต้น้ำ[n. exp.] (rabam tāinā) EN: water ballet FR: ballet aquatique [m]
ระบบนิเวศทางน้ำ[n. exp.] (rabop niwēt) EN: aquatic ecosystem FR: écosystème aquatique [m]
ราศีกุมภ์[n. exp.] (rāsī Kum) EN: Aquarius FR: signe du Verseau [m]
โรคกลัวน้ำ[n. exp.] (rōk klūanām) EN: hydrophobia ; aquaphobia ; morbid fear of water ; fear of swimming FR: hydrophobie [f]
สมุน[n.] (samun) EN: lackey ; flunkey ; stooge ; follower ; subordinate ; minion ; henchman ; underling FR: subalterne [m] ; subordonné [m] ; sous-fifre [m] (fam.) ; laquais [m] (litt.) ; faire-valoir [m] ; homme de main [m] ; adepte [m] ; suiveur [m]

aqua ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wasser {n} | über Wasser | hartes Wasser | weiches Wasser | destilliertes Wasser; Aqua purificata | gebundenes Wasser | dystrophes Wasser | drückendes Wasser | schweres Wasser; Schwerwasser
Aquamanile {f}aquamanile
Aquamarin {m} [min.]aquamarine
Aquarell {n} | Aquarelle
Aquarium {n} | Aquarien
Aquatinta {f}aquatint
Scheidewasser {n}aqua fortis
aquamarin; aquamarinblau {adj}aquamarine
Aquaplaning {n} [auto]aquaplaning; hydroplaning
Wasser...; aquatisch {adj} | im Wasser lebendaquatic | aquatically
Wasserpflanze {f}aquatic plant
Seggenrohrsänger {m} [ornith.]Aquatic Warbler (Acrocephalus paludicola)
Aquädukt {n} | Aquädukte
Unterwasserbanane {f} (Nymphoides aquatica)banana plant
Seebeben {n}seaquake
semiaquatisch {adj}semi-aquatic
Wasserfarbe {f}; Aquarell

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aqua
Back to top