ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

marine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *marine*, -marine-

marine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
marine (adj.) เกี่ยวกับการเดินเรือ See also: เกี่ยวกับเรือเดินทะเล, เกี่ยวการพาณิชย์นาวี Syn. nautical, maritime
marine (adj.) ที่พบในทะเล See also: ที่ได้จากทะเล
marine (adj.) เกี่ยวกับทะเล See also: เกี่ยวกับสัตว์ทะเล
marine (n.) นาวิกโยธิน See also: ทหารเรือ
marine (n.) เรือเดินทะเล See also: เรือเดินสมุทร Syn. fleet
mariner (n.) กะลาสี (คำล้าสมัย) Syn. sailor
English-Thai: HOPE Dictionary
marine(มะรีน') adj. เกี่ยวกับ (ทะเล,การเดินเรือ) n นาวิกโยธิน,เรือเดินสมุทร,ภาพทะเล,กรมทางเรือ
marine corpsn. นาวิกโยธิน
English-Thai: Nontri Dictionary
marine(adj) เกี่ยวกับการเดินเรืธ,ที่อยู่ในทะเล,เกี่ยวกับทะเล
mariner(n) กะลาสีเรือ,ชาวเล,ชาวประมง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
marine๑. ภาคพื้นสมุทร๒. เกี่ยวกับทะเล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marine accidentsอุบัติเหตุทางทะเล [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลาลัง (n.) species of marine fish See also: Rastrelliger brachysomus
ปลาสละ (n.) species of marine fish
ลัง (n.) species of marine fish See also: Rastrelliger brachysomus Syn. ปลาลัง
สละ (n.) species of marine fish Syn. ปลาสละ
เหา (n.) kind of a marine species within Echeneidae Syn. เหาทะเล, เหาฉลาม, ติด
เหาฉลาม (n.) kind of a marine species within Echeneidae Syn. เหาทะเล, ติด
เหาทะเล (n.) kind of a marine species within Echeneidae Syn. เหาฉลาม, ติด
คนเรือ (n.) marine See also: seaman, mariner
ทะเล (n.) marine See also: sea Syn. สมุทร, มหาชลาลัย, ห้วงน้ำ, มหรรณพ
ทะเล (adj.) marine See also: sea Syn. สมุทร, มหาชลาลัย, ห้วงน้ำ, มหรรณพ
นาวิน (n.) marine See also: seaman, mariner Syn. คนเรือ
พรรคนาวิน (n.) marine See also: naval officers
มหาชลาลัย (n.) marine See also: sea Syn. สมุทร, ห้วงน้ำ, มหรรณพ
มหาชลาลัย (adj.) marine See also: sea Syn. สมุทร, ห้วงน้ำ, มหรรณพ
นย. (n.) Marine Corps
นาวิกโยธิน (n.) Marine Corps Syn. นย.
กีฬาทางน้ำ (n.) marine sport See also: water sport Ops. กีฬาทางบก
ชาวเรือ (n.) mariner See also: seafarer Syn. ชาวประมง, ชาวตังเก
ทหารเรือ (n.) mariner See also: navy, sailor Syn. กะลาสี, นาวิกโยธิน, ลูกประดู่
ลูกประดู่ (n.) mariner See also: navy, sailor Syn. กะลาสี, นาวิกโยธิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's just a room full of marine biologists arguing over plankton.มันเป็นเพียงห้องเต็มไปด้วยนัก ชีววิทยาทางทะเล เถียงกันเรื่องแพลงก์ตอน
Graduate school. Marine Corps.เรียนจบไปเป็นนาวิกโยธิน
Where the scientists can lecture and the students can observe the marine life in its natural habitat. I don't know.และนักเรียนใช้สังเกต ชีวิตสัตว์น้ำตามธรรมชาติได้
Colonel Frank Fitts, U.S. Marine Corps.โคโลเนล แฟรงค์ ฟิทส์ นาวิกโยธิน
One of the U.S. Marine corps most highly decorated generalsในการค้ำจุนตลาดต่างประเทศและการแสวงหากำไร
One dead marine officer. No signs of trauma.ตอนนี้ เครื่องนี้คือ AIR FORCE ONE
Aren't you marine Park?แกคือ พลทหารปาร์คใช่มั้ย?
For the famous marine biologist—ของนักชีววิทยาทางทะเลผู้ยิ่งใหญ่
What about marine life ?แล้วพวกสัตว์น้ำทำไง?
He's a sophomore at university of miami, majoring in marine biology.เขาเป็นนักเรียนปี 2 อยู่ที่มหาลัย Miami เอกชีวะสัตว์น้ำ
On behalf of a grateful nation and the United States Marine Corps...ถือเป็นเกียรติ์ของชาติ และนาวิกโยธินสหรัฐ
Being a marine meant everything to me.นาวิกโยธินเป็นทุกอย่างของชั้น

marine ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海蚀[hǎi shí, ㄏㄞˇ ㄕˊ, 海蚀 / 海蝕] coastal erosion; marine abrasion
大海沟[dà hǎi gōu, ㄉㄚˋ ㄏㄞˇ ㄍㄡ, 大海沟 / 大海溝] marine trench
海事处[hǎi shì chù, ㄏㄞˇ ㄕˋ ㄔㄨˋ, 海事处 / 海事處] Marine Department
海沟[hǎi gōu, ㄏㄞˇ ㄍㄡ, 海沟 / 海溝] marine trench
海军陆战队[hǎi jūn lù zhàn duì, ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ ㄌㄨˋ ㄓㄢˋ ㄉㄨㄟˋ, 海军陆战队 / 海軍陸戰隊] marine corps; marines
[móu, ㄇㄡˊ, 蛑] marine crab
水手[shuǐ shǒu, ㄕㄨㄟˇ ㄕㄡˇ, 水手] mariner; sailor; seaman
海产[hǎi chǎn, ㄏㄞˇ ㄔㄢˇ, 海产 / 海產] marine; produced in sea
海里[hǎi lǐ, ㄏㄞˇ ㄌㄧˇ, 海里 / 海裡] marine
航海家[háng hǎi jiā, ㄏㄤˊ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄚ, 航海家] mariner; seafarer
导弹核潜艇[dǎo dàn hé qián tǐng, ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ ㄏㄜˊ ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˇ, 导弹核潜艇 / 導彈核潛艇] nuclear-powered missile submarine
攻击型核潜艇[gōng jī xíng hé qián tǐng, ㄍㄨㄥ ㄐㄧ ㄒㄧㄥˊ ㄏㄜˊ ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˇ, 攻击型核潜艇 / 攻擊型核潛艇] nuclear-powered attack submarine
核动力潜艇[hé dòng lì qián tǐng, ㄏㄜˊ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˇ, 核动力潜艇 / 核動力潛艇] nuclear-powered submarine
海员[hǎi yuán, ㄏㄞˇ ㄩㄢˊ, 海员 / 海員] sailor; mariner
潜水艇[qián shuǐ tǐng, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ ㄊㄧㄥˇ, 潜水艇 / 潛水艇] submarine
潜艇[qián tǐng, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˇ, 潜艇 / 潛艇] submarine

marine ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイナメ科;鮎魚女科;鮎並科[アイナメか(アイナメ科);あいなめか(鮎魚女科;鮎並科), ainame ka ( ainame ka ); ainameka ( ayu sakana onna ka ; ayu nami ka )] (n) Hexagrammidae (family of marine fishes incorporating the greenlings)
ガリバルディ[, garibarudei] (n) Garibaldi damselfish (Hypsypops rubicundus, damselfish found from Monterey Bay California to Guadalupe Island Baja California); official state marine fish of California
クギベラ属[クギベラぞく, kugibera zoku] (n) Gomphosus (genus of marine wrasse in the family Labridae)
クジャクスズメダイ[, kujakusuzumedai] (n) sapphire damsel (Pomacentrus pavo, species of marine damselfish from the Indo-Pacific)
グレイテールエンジェルフィッシュ[, gureite-ruenjierufisshu] (n) Chaetodontoplus poliourus (species for marine angelfish)
サザナミヤッコ属[サザナミヤッコぞく, sazanamiyakko zoku] (n) Pomacanthus (genus of marine angelfish in the family Pomacanthidae)
スズメダイ科[スズメダイか, suzumedai ka] (n) Pomacentridae (family containing about 360 species of primarily marine tropical damselfishes and clownfishes in approximately 29 genera)
ゼブラソマ属[ゼブラソマぞく, zeburasoma zoku] (n) (See ヒレナガハギ属・ヒレナガハギぞく) Zebrasoma (genus of 7 species of marine tang in the family Acanthuridae with pointed snouts and forward facing spines at the base of the tail)
ソラスズメダイ属[ソラスズメダイぞく, sorasuzumedai zoku] (n) Pomacentrus (genus of marine damselfish in the family Pomacentridae)
テングハギ属[テングハギぞく, tenguhagi zoku] (n) Naso (genus of tropical marine surgeonfishes in the family Acanthuridae known as unicorn fishes due to a spike protruding from the forehead)
ニザダイ科[ニザダイか, nizadai ka] (n) Acanthuridae (family of marine tropical surgeonfishes, tangs, and unicornfishes including about 80 species in 6 genera)
ヒレナガハギ属[ヒレナガハギぞく, hirenagahagi zoku] (n) Zebrasoma (genus of 7 species of marine tang in the family Acanthuridae with pointed snouts and forward facing spines at the base of the tail)
商船大学[しょうせんだいがく, shousendaigaku] (n) mercantile marine college
大尉[たいい(P);だいい, taii (P); daii] (n) (pron. だいい in ref. to the old Japanese navy) captain (Army, U.S. Marine Corps, USAF); lieutenant (Navy); flight lieutenant (RAF, RAAF, RNZAF, etc.); (P)
海の日[うみのひ, uminohi] (n) Marine Day (national holiday; 3rd Monday of July)
海上輸送[かいじょうゆそう, kaijouyusou] (n) marine transport; carriage by sea
海兵遠征軍[かいへいえんせいいくさ, kaiheienseiikusa] (n) Marine Expeditionary Force (US)
海兵隊[かいへいたい, kaiheitai] (n) Marine Corps; Royal Marines; (P)
海洋投棄規制条約[かいようとうききせいじょうやく, kaiyoutoukikiseijouyaku] (n) Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matters
海洋気象台[かいようきしょうだい, kaiyoukishoudai] (n) marine meteorological observatory
海洋生態学[かいようせいたいがく, kaiyouseitaigaku] (n) marine ecology
海獣[かいじゅう, kaijuu] (n) marine mammal
海産[かいさん, kaisan] (n) (1) (See 陸産) marine product; (adj-no) (2) marine (e.g. product, animal etc.)
海産業[かいさんぎょう, kaisangyou] (n) marine industries; maritime industry
海草[かいそう;うみくさ;うみぐさ, kaisou ; umikusa ; umigusa] (n) (1) marine plant; (2) (かいそう only) (col) (See 海藻) seaweed
海蝕[かいしょく, kaishoku] (n,vs) marine erosion
海運[かいうん, kaiun] (n,adj-no) maritime; marine transportation; (P)
海難審判[かいなんしんぱん, kainanshinpan] (n) marine accident inquiry; marine accident enquiry
海難審判庁[かいなんしんぱんちょう, kainanshinpanchou] (n) Marine Accidents Inquiry Agency
海食[かいしょく, kaishoku] (n,vs) marine erosion
米海兵隊[べいかいへいたい, beikaiheitai] (n) US Marine Corps
膝皿貝;火皿貝;石鼈;爺が背[ひざらがい(膝皿貝;火皿貝;石鼈);じいがせ(石鼈;爺が背);ヒザラガイ, hizaragai ( hiza sara kai ; hi sara kai ; ishi betsu ); jiigase ( ishi betsu ; jii ] (n) (1) (uk) chiton (any marine mollusk of the class Polyplacophora); sea cradle; (2) Japanese chiton (Acanthopleura japonica)
蝦蛄;青竜蝦[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (uk) mantis shrimp (any marine crustacean of order Stomatopoda, esp. the species Oratosquilla oratoria)
魚介(P);魚貝[ぎょかい, gyokai] (n) marine products; seafood; fish and shellfish; (P)
魚介類(P);魚貝類[ぎょかいるい, gyokairui] (n) marine products; seafood; fish and shellfish; (P)
鯨類[げいるい, geirui] (n,adj-no) order Cetacea of toothed marine mammals, including whales and dolphins; Cetaceans
黄雀風[こうじゃくふう, koujakufuu] (n) southeasterly wind blowing around the fifth month of the lunisolar calendar (when marine fishes allegedly turn into tree sparrows)
P3C[ピーさんシー, pi-san shi-] (n) Lockheed P-3 Orion (anti-submarine and maritime surveillance aircraft); P3C
SLBM[エスエルビーエム, esuerubi-emu] (n) (See 潜水艦発射弾道ミサイル) submarine-launched ballistic missile; SLBM
Uボート[ユーボート, yu-bo-to] (n) U-boat; submarine

marine ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไบโอมแหล่งน้ำเค็ม[n. exp.] (bai-ōm laen) EN: marine biome FR:
ใบตราส่งสินค้าทางทะเล[n. exp.] (baitrāsong ) EN: ocean bill of Lading ; marine bill of lading. FR:
ชีวะทางทะเล[n. exp.] (chīwa thāng) EN: marine science FR:
ชีววิทยาทางทะเล[n. exp.] (chīwawittha) EN: marine biology FR: biologie marine [f]
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางทะเล [n. exp.] (kān thǿngth) EN: marine ecotourism FR:
กีฬาทางน้ำ[n. exp.] (kīlā thāng ) EN: water sports ; marine sports FR: sport nautique [m]
เกี่ยวกับทะเล[adj.] (kīo kap tha) EN: maritime ; marine FR: maritime ; marin
กองบังคับการตำรวจน้ำ[org.] (Køng Bangkh) EN: Marine Police Division FR:
กองทัพเรือ[n. exp.] (køngthap re) EN: navy ; naval fleet FR: marine [f] ; forces navales [fpl]
กฎหมายพาณิชย์นาวี[n. exp.] (kotmāiphāni) EN: maritime law ; marine law FR:
กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล[n. exp.] (krommathan ) EN: marine insurance policy FR:
มหาสมุทรศาสตร์[n.] (mahāsamutsā) EN: oceanography ; oceanology ; marine science FR: océanologie [f]
หมูหมัก[n. exp.] (mū mak) EN: marinated pork FR: porc mariné [m]
หมูหหมักปรุงรส[n. exp.] (mū mak prun) EN: marinated pork FR: porc mariné [m]
นักชีววิทยาทางทะเล[n. exp.] (nak chīwawi) EN: marine biologist FR: biologiste marin [m]
นาคเล่นน้ำ[n.] (nāklennām) EN: waterspout FR: trombe marine [f]
นาวี[n.] (nāwī) EN: navy FR: marine de guerre [f]
นาวิกโยธิน[n.] (nāwīkkayōth) EN: marine ; Marine Corps FR:
นาวิน[n.] (nāwīn) EN: marine FR: marin [m]
งูผ้าขี้ริ้ว[n. exp.] (ngū phākhīr) EN: little file snake ; marine file snake ; little wart snake FR:
พวยน้ำ[n. exp.] (phūaynām) EN: waterspout FR: trombe marine [f]
ผู้เชี่ยวชาญทางทะเล[n. exp.] (phū chīochā) EN: marine expert [m] FR:
ปลาขวานทะเลลึก[n. exp.] (plā khwān t) EN: marine hatchetfish ; deep-sea hatchetfish FR:
ประกันภัยทางทะเล[n. exp.] (prakanphai ) EN: maritime insurance ; marine insurance FR:
ระบบนิเวศทางทะเล[n. exp.] (rabop niwēt) EN: marine ecosystem FR: écosystème marin [m]
ทรัพยากรทางทะเล[n. exp.] (sapphayākøn) EN: marine ressources FR: ressources maritimes [fpl]
สาหร่ายทะเล[n. exp.] (sārāi thalē) EN: aquatic weed ; algae ; seaweed FR: algue marine [f]
สัตว์ทะเล[n. exp.] (sat thalē) EN: sea creature FR: faune marine [f] ; animal marin [m] ; créature marine [f]
ตำรวจน้ำ[n. exp.] (tamrūat nām) EN: marine police ; water police FR: police fluviale [f] ; police maritime [f]
เต่าทะเล[n. exp.] (tao thalē) EN: sea-turtle FR: tortue marine [f] ; tortue de mer [f]
ทหารเรือ[n. exp.] (thahān reūa) EN: sailor ; naval officer ; seaman in the navy FR: marin [m] ; officier de marine [m]
ทะเล[n.] (thalē) EN: sea ; marine FR: mer [f]
ทะเล[adj.] (thalē) EN: marine FR: marin
ทางทะเล[adj.] (thāng thalē) EN: maritime ; marine FR: maritime ; marine
ทัพเรือ[n. exp.] (thap reūa) EN: navy ; fleet FR: marine [f] ; flotte [f]
ธรณีวิทยาทางทะเล[n. exp.] (thøranīwitt) EN: marine geology FR: géologie marine [f]
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม[n. prop.] (Utthayānhae) EN: Hat Jao Mai National Park ; Hat Jao Mai National Marine Park FR:
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง[n. prop.] (Utthayānhae) EN: Ang Thong National Marine Park ; Mu Ko Ang Thong National Park FR:
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา[n. prop.] (Utthayānhae) EN: Koh Tarutao National Park ; Tarutao National Marine Park FR:
อุทยานแห่งชาติทางทะเล[n. exp.] (utthayānhae) EN: national marine park FR: parc national maritime [m]

marine ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Handelsflotte {f}mercantile marine
Handelsmarine {f}; Marine
Seetier {n}marine-animal
Aquamarin {m} [min.]aquamarine
aquamarin; aquamarinblau {adj}aquamarine
Meeresbiologie {f}marine biology
Meeresgebiet {n}marine area
Meereslebensraum {n} [biol.]marine habitat
Meeresverschmutzung {f}marine pollution
Spatelraubmöwe {f} [ornith.]Pomarine Skua (Stercorarius pomarinus)
Tiefseekabel {n}submarine cable
U-Boot-Bunker {m}submarine pen
Unterwasserfahrzeug {n}submarine vehicle
ultramarin {adj}ultramarine
Ultramarinlori {m} [ornith.]Ultramarine Lory
Ultramarinbischof {m} [ornith.]Ultramarine Grosbeak

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า marine
Back to top