ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bluish-green

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bluish-green*, -bluish-green-

bluish-green ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bluish-green (adj.) สีน้ำทะเล

bluish-green ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 翠] bluish-green; green jade

bluish-green ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
青緑色[せいりょくしょく, seiryokushoku] (n,adj-no) bluish-green; turquoise; aqua

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bluish-green
Back to top