ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aim at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aim at*, -aim at-

aim at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aim at (phrv.) เล็ง (ปืน) ไปที่ Syn. shoot at, take at
aim at (phrv.) มุ่งหมายเพื่อ See also: มุ่งไปยัง, มุ่งมั่นเพื่อ Syn. drive at, drive for
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งเป้า (v.) aim at See also: intend, mean, plan, endeavor, attempt, strive, try Syn. วางเป้า, ตั้งเป้าหมาย
บอกเจตนา (v.) aim at See also: purpose, intent Syn. แสดงเจตนา
มุ่งหมาย (v.) aim at See also: intend, mean, desire, endeavour, set one´s sights on Syn. มุ่ง, ตั้งใจ, ปรารถนา, วางเป้าหมาย, หมายมุ่ง
วางเป้า (v.) aim at See also: intend, mean, plan, endeavor, attempt, strive, try Syn. ตั้งเป้าหมาย
วางเป้าหมาย (v.) aim at See also: intend, mean, desire, endeavour, set one´s sights on Syn. มุ่ง, ตั้งใจ, ปรารถนา, หมายมุ่ง
หมายมุ่ง (v.) aim at See also: intend, mean, desire, endeavour, set one´s sights on Syn. มุ่ง, ตั้งใจ, ปรารถนา, วางเป้าหมาย
หมายเฉพาะ (v.) aim at See also: point, level Syn. เพ่งมอง, หมาย
เล็ง (v.) aim at See also: point, level Syn. เพ่งมอง, หมาย, หมายเฉพาะ
แสดงเจตจำนง (v.) aim at See also: purpose, intent Syn. บอกเจตนา, แสดงเจตนา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some of guys aim at the girl intoxicated.ผู้ชายบางคนตั้งใจมอมเหล้าผู้หญิงนะ
You aim at the man.- นายเล็งไปที่ผู้ชายคนนั้นนะ
Okay, shoot, aim at his head. Aim at his head!OK ยิง กระสุนที่หัว กระสุนที่หัวเค้า!
First, Akiyoshi Kanako-san took aim at Matsushita-san from a distance...ตอนแรก อาคิโยชิ คานาโกะซัง... ...ทำการเล็งไปที่มัทสึชิตะซังจากระยะ...
We aim at the heavens!เราจะเล็งไปที่สวรรค์
Ready, aim at the Governor's mansion.พร้อมแล้ว เล็งไปที่จวนข้าหลวง
Keep your finger aim at it so we can see where it is.ชี้ไปมัน พวกเราจะได้รู้ตำแหน่งของมัน
Just aim at the middle of the debris.แค่เล็งไปตรงกลางกองนั้น
So I aim at the blue bottle, like, there it is. I'm like, "Okay, and..."ดังนั้นผมจึงมีจุดมุ่งหมายที่ขวดสีฟ้าเช่น มีเป็น ฉันชอบ "โอเคและ ... "
Aim at the ready!มีจุดมุ่งหมายที่พร้อม!
But once the idea was in the air, it gave others a target to aim at.แต่เมื่อความคิดที่อยู่ในอากาศ มันทำให้คนอื่น ๆ เป้าหมายเพื่อมุ่งที่

aim at ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
旨とする[むねとする, munetosuru] (exp,vs-i) to make it a principle to ...; to aim at doing
目がける;目掛ける[めがける, megakeru] (v1,vt) to aim at
付け目[つけめ, tsukeme] (n) (to aim at) a weak point
狙う[ねらう, nerau] (v5u,vt) to aim at; (P)
目指す(P);目差す;目ざす[めざす, mezasu] (v5s,vt) to aim at; to have an eye on; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
狙う[ねらう, nerau] Thai: เล็ง English: to aim at

aim at ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มุ่ง[v.] (mung) EN: be bound for ; intend ; aim at ; aim to ; advance towards ; go to ; target FR: viser ; se focaliser sur ; se diriger vers ; tendre vers ; se destiner à
มุ่งหมาย[v.] (mungmāi) EN: aim at ; intend ; plan to ; mean ; desire ; endeavour ; set one's sights on FR: viser ; ambitionner
เพ่งเล็ง[v.] (phengleng) EN: have an eye on ; keep an eye on ; aim at ; concentrate on ; give particular attention to ; watch ; mark ; suspect FR: viser ; scruter ; chercher à
แสดงเจตนา[v. exp.] (sadaēng jet) EN: intent to ; aim at ; stretch out for FR:
ตั้งเป้า[v. exp.] (tang pao) EN: aim at ; intend ; mean ; plan ; endeavor ; attempt ; strive ; try FR: viser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aim at
Back to top