ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

consultant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *consultant*, -consultant-

consultant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
consultant (n.) ผู้ให้คำปรึกษา Syn. adviser, advisor
English-Thai: HOPE Dictionary
consultant(คันซัล'เทินทฺ) n. ผู้ขอคำปรึกษา,ผู้ให้คำปรึกษา,นายแพทย์ที่ปรึกษา, See also: consultancy n.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
consultantที่ปรึกษา (ทางวิชาชีพ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consultant ผู้รับจ้างให้บริการ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างทำการบำบัด น้ำเสีย หรือกำจัดของเสีย หรือตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กุนซือ (n.) consultant See also: advisor, adviser Syn. ที่ปรึกษา
ผู้ให้คำปรึกษา (n.) consultant See also: adviser
คณะที่ปรึกษา (n.) board of consultant See also: advisory group
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They employed him as a consultantพวกเขาจ้างเขาเป็นที่ปรึกษา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've asked Adrian in as a consultant I thought a fresh pair of eyes...ผมยื่นเรื่องให้เอเดรียนมาเป็นที่ปรึกษา ผมคิดว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์สูง...
I see here you worked as a consultant for the police department.ฉันเห็นประวัติในนี้บอกว่าคุณทำงานเหมือนกับที่ปรึกษา ให้กับกรมตำรวจ
We're looking for a consultant to work with the writers, keep us honest.เราต้องการที่ปรึกษาทำงานร่วมกับนักเขียน เพื่อความซื่อตรงของเรา
You're a special consultant from PAC Medical.คุณเป็นที่ปรึกษาพิเศษ จากสถาบัน PAC
I'm a special consultant from PAC Medical.ผมเป็นที่ปรึกษาพิเศษ จากสถาบัน PAC
Therefore we have decided to hire a consultant to fully research the situation.เพราะฉะนั้นเราตัดสินใจ ที่จะจ้างคนให้คำปรึกษา มาวิจัยสถานการณ์นี้อย่างเต็มที่
The consultant kept me forever. It was horrible.คนให้คำปรึกษากักตัวฉันไว้ มันแย่มาก ๆ
Your summer activities consultant has arrived.ที่ปรึกษากิจกรรมซัมเมอร์มาแล้ว
Marine Blue Consultant was a company formed to swindle money from bankrupt companies.บริษัทมารีจ บลูทีถูกตั้งขึ้นมาโกงเงินจากบริษัทที่ล้มละลาย
I've been taking a consultant feeฉันได้ค่าจ้างเป็นที่ปรึกษา...
I've been taking a consultant fee from them for over a year.ฉันได้รับค่าที่ปรึกษาจากบริษัทนั่น
Civilian consultant to the Department of Homeland Security.ที่ปรึกษาฝ่ายพลเรือน ไปถึงหน่วยงานความปลอดภัยของเมือง

consultant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
顾问[gù wèn, ㄍㄨˋ ㄨㄣˋ, 顾问 / 顧問] adviser; consultant

consultant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンサルタントエンジニア[, konsarutantoenjinia] (n) consultant engineer
ビジネスコンサルタント[, bijinesukonsarutanto] (n) business consultant
マネージメントコンサルタント[, mane-jimentokonsarutanto] (n) management consultant
中小企業診断士[ちゅうしょうきぎょうしんだんし, chuushoukigyoushindanshi] (n) Small and Medium Enterprise Management Consultant
コンサルタンツ[, konsarutantsu] (n) consultants
コンサルタント[, konsarutanto] (n) (1) consultant; (2) concertante (music); (P)
参与[さんよ, sanyo] (n,vs,adj-no) (1) participation; taking part; (n) (2) consultant; councillor; adviser; (P)
社会保険労務士[しゃかいほけんろうむし, shakaihokenroumushi] (n) licensed social insurance consultant; social insurance worker
顧問[こもん, komon] (n,adj-no) adviser; advisor; consultant; (P)

consultant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กุนซือ[n.] (kunseū) EN: consultant ; advisor ; adviser ; manager ; strategist ; coach FR: conseiller [m] ; manageur [m] ; manager [m] ; coach [m] (anglic.) ; mentor [m] ; stratège [m] ; éminence grise [f] ; entraîneur [m]
ผู้ให้คำปรึกษา[n. exp.] (phū hai kha) EN: consultant ; adviser ; mentor ; counselor FR: conseiller [m] ; consultant [m] ; conseil [m]
ที่ปรึกษา[n.] (thīpreuksā) EN: adviser ; advisor ; consultant ; counselor FR: conseiller [m] ; consultant [m] ; conseil [m]
ที่ปรึกษาด้านการตลาด[n. exp.] (thīpreuksā ) EN: marketing advisor ; marketing consultant FR:
ที่ปรึกษาทางภาษีอากร[n. exp.] (thīpreuksā ) EN: tax consultant FR: conseiller fiscal [m]

consultant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Facharzt {m} | Facharzt für Psychiatrieconsultant [Am.]; attending [Br.] | psychiatric consultant; consultant psychiatrist
Fachberater {m}technical adviser; consultant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า consultant
Back to top