ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mentor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mentor*, -mentor-

mentor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mentor (n.) ผู้ให้คำปรึกษา See also: ที่ปรึกษา Syn. guide, coach, trainer, adviser
mentorship (n.) การให้คำปรึกษา
English-Thai: HOPE Dictionary
mentor(เมน'เทอะ,-ทอร์) n. ที่ปรึกษาที่ชาญฉลาดและไว้ใจได้ menu (เมน'นู,เม'นู) n. รายชื่ออาหาร,รายการอาหาร,อาหารดังกล่าว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mentoring in businessการแนะนำทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's bad enough but they've also lost the opportunity to find out about their mentor and I'm sure that hurts them much more than anything else.ที่ไม่ดีพอ ... ... แต่พวกเขาได้สูญเสียยังมีโอกาสที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้คำปรึกษาของพวกเขา ... ... และฉันแน่ใจว่าพวกเขาเจ็บมากขึ้นกว่าสิ่งอื่น
People like us usually do not mentor others, because I do not wish to pass on my skills so easily to anyone.โดยปกติคนอย่างพวกเราจะไม่สอนใคร เพราะไม่อยากถ่ายทอดทักษะให้คนอื่นให้ง่าย ๆ
To his mentor in the ukraine.กับที่ปรึกษาของเขาในยูเครน
Casey trained with Bennett for a long time, and when you have a mentor like that, a real trust develops between you, and Casey feels betrayed.เคซี่ฝึกกับเบนเน็ตต์ มานานมาก แล้วเมื่อคุณอยู่กับ พี่เลี้ยงแบบนั้น ความไว้เนื้อเื่ชื่อใจกัน ก็เพิ่มพูน
A former mentor of mine once told me a storyที่ปรึกษาคนแรกของฉันเคยเล่าเรื่องหนึ่ง
Can you at least cross-reference Vincent's name with all of the mentor organizations in Buffalo?คุณช่วยเชื่อมข้อมูลกับอาสาสมัครบำบัดในบัฟฟาโลได้มั้ย?
Does he mentor anyone?เขาได้เป็นที่ปรึกษาให้ใครหรือเปล่า
I'm a mentor at Cotillion this year and my mom asked me to host a dinner at our house.ฉันควร เอ่อ ฉันควรจะไป ฉัน เอ่อ ฉันเป็นที่ปรึกษาให้กับงานเต้นรำcotillion ปีนี้
Add a B-plus escort, and a mentor who's known more for her mug shots and topless photos than her social graces...เพราะว่า มันคือโชคร้ายของชาวบรู๊คลิน ให้คะแนนระดับบีบวกสำหรับคู่ควง และสูงกว่านั้นกับ กับที่ปรึกษา ที่ใครก็รู้ว่ายอดแย่
Actually, Blair, since I'm queen of Constance and Graham wants to be my escort I don't need you as my mentor anymore.ฉันอนุญาติ ขอโทษนะ เอริค อันที่จริงนะแบลร์ ตั้งแต่ ฉันเป็นควีนของคอนสแตนด์ และ เกรย์แฮม คอลลิน ต้องการที่จะเป็นคู่ควงของฉัน
I had to relieve her of her mentor duties.จากนั้นฉันก็ให้เธอ ออกจากหน้าที่การเป็นที่ปรึกษา
I had no right trying to play mentor with you.ฉันไม่มีเวลาที่จะเล่น เป็นพี่เลี้ยงให้เธอ

mentor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
指导者[zhǐ dǎo zhě, ㄓˇ ㄉㄠˇ ㄓㄜˇ, 指导者 / 指導者] coach; mentor; counselor; instructor; director; guide; conductor

mentor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インプリメンタ[, inpurimenta] (n) implementor
ドキュメントライブラリ[, dokyumentoraiburari] (n) {comp} document library
メンター[, menta-] (n) (1) mentor; (n,vs) (2) mentoring
作成者[さくせいしゃ, sakuseisha] (n) implementor; author
作成者語[さくせいしゃご, sakuseishago] (n) {comp} implementor-name
[し, shi] (n) (1) teacher; master; one's mentor; (n,suf) (2) religious leader; (suf) (3) specialist; (n) (4) (arch) five-battalion brigade comprising 2500 men (Zhou-dynasty Chinese army)
庇護者[ひごしゃ, higosha] (n) guardian; mentor; protector
指導者[しどうしゃ, shidousha] (n) leader; guide; mentor; coach
画面取り込み[がめんとりこみ, gamentorikomi] (n) {comp} screen capture
糸面取り[いとめんとり, itomentori] (n) light chamfering (engineering)
面取り[めんとり, mentori] (n,vs) chamfering; beveling; bevelling
Japanese-English: COMDICT Dictionary
作成者[さくせいしゃ, sakuseisha] implementor, author
作成者語[さくせいしゃご, sakuseishago] implementor-name
画面取り込み[がめんとりこみ, gamentorikomi] screen capture

mentor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; mentor ; ajan ; ajarn FR: professeur [m, f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
กุลุปกะ[n.] (kulupaka) EN: family friend monk ; family mentor FR:
กุนซือ[n.] (kunseū) EN: consultant ; advisor ; adviser ; manager ; strategist ; coach FR: conseiller [m] ; manageur [m] ; manager [m] ; coach [m] (anglic.) ; mentor [m] ; stratège [m] ; éminence grise [f] ; entraîneur [m]
แม่พิมพ์[n.] (maēphim) EN: teacher ; instructor ; tutor ; master ; mistress ; mentor ; schoolteacher ; educator FR: éducateur [m]
พี่เลี้ยง[n.] (phīlīeng) EN: trainer ; mentor ; coach FR: mentor [m]
ผู้ให้คำปรึกษา[n. exp.] (phū hai kha) EN: consultant ; adviser ; mentor ; counselor FR: conseiller [m] ; consultant [m] ; conseil [m]

mentor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beraterfähigkeiten {pl}mentoring skills
Mentor {m}; Mentorin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mentor
Back to top