ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

romanic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *romanic*, -romanic-

romanic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Romanic (adj.) เกี่ยวกับกลุ่มภาษาที่ลืบทอดมาจากภาษาละติน Syn. Latin, Romance
English-Thai: HOPE Dictionary
romanic(โรแมน'นิค) adj. ซึ่งมาจากRomans

romanic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラディン語[ラディンご, radein go] (n) Ladin (Rhaeto-Romanic dialect)

romanic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
romanisch {adj} (Sprache)Romanic (language)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า romanic
Back to top