ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

passinate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *passinate*, -passinate-

passinate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
passinate (adj.) เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่และการผจญภัย Syn. amorous, sentimental

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า passinate
Back to top