ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*voice*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น voice, -voice-

*voice* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bill invoice (n.) รายการสินค้า See also: บันทึกในใบรายการสินค้า, บัญชีรายการสินค้า Syn. statement
four voices (n.) กลุ่มที่มีสี่คน See also: กลุ่มที่มีสี่อย่าง Syn. four people, foursome
four voices (n.) กลุ่มที่มีสี่คน See also: กลุ่มที่มีสี่อย่าง Syn. four people, foursome
harsh voice (n.) เสียงพร่า See also: เสียงแหบห้าว
inner voice (n.) ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี Syn. moral sense
invoice (n.) ใบแจ้งราคาสินค้าที่ขายให้ See also: ใบส่งของ Syn. bill
invoice (vt.) ออกใบแจ้งราคาสินค้า
unvoiced (adj.) ซึ่งไม่ออกเสียง See also: ซึ่งไม่พูด
unvoiced consonant (n.) พยัญชนะที่ไม่มีเสียงออกมา See also: พยัญชนะไร้เสียง Syn. voiceless sound
voice (n.) เสียงพูด See also: เสียงที่เปล่งจากปาก, เสียงร้องเพลง Syn. speech
voice (n.) การพูด See also: การออกเสียง Syn. utterance
voice (vt.) ประกาศ See also: เปล่งเสียง, ทำให้มีเสียง
voice (n.) ความคิดเห็น See also: ความต้องการ, ความรู้สึก
voice (n.) สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
voice (n.) เสียงใดใด เช่น เสียงของทะเล (the voice of the sea)
voice (n.) นักร้อง
voice (n.) วาจกในไวยากรณ์
voice box (n.) กล่องเสียง See also: อยู่บริเวณคอหอยของคน Syn. larynx
voiced (adj.) ซึ่งมีเสียงก้อง See also: ซึ่งออกเสียงโดยมีการสั่นของเส้นเสียง Syn. vocalized, articulated Ops. unvoiced, voiceless
voicedness (n.) การมีเสียงก้อง
voiceful (adj.) ซึ่งมีเสียงร้อง See also: มีเสียงพูด, เสียงก้อง
voiceful (adj.) ที่มีเสียงดัง See also: อึกทึก
voicefulness (n.) การมีเสียงดัง See also: การมีเสียงก้อง
voiceless (adj.) ไร้เสียง See also: ใบ้, ไม่พูด, ไม่ออกเสียง, ไม่มีถ้อยคำ, มีเสียงที่ไม่ใช่เสียงร้อง Syn. speechless, mute Ops. voiced
voiceless (adj.) อโฆษะ (ทางภาษาศาสตร์) See also: ลักษณะเสียงที่ไม่ก้อง Ops. voiced
voiceless sound (n.) พยัญชนะที่ไม่มีเสียงออกมา See also: พยัญชนะไร้เสียง Syn. unvoiced consonant
voicelessly (adv.) อย่างไม่มีเสียงก้อง
voicelessness (n.) การไม่มีเสียงก้อง
voiceprint (n.) กราฟแสดงลักษณะเสียงพูดของมนุษย์
English-Thai: HOPE Dictionary
gravel-voiced(แกรฟ'วะลี่) adj. เสียงแหบ
invoice(อิน'วอยซฺ) n. ใบส่งของ,ใบแจ้งรายการสินค้าที่ขายให้ รวมทั้งราคาและอื่น ๆ vt. ทำใบส่งของให้
proforma invoicen. รายการสินค้าและรา-คาสำหรับเสนอขาย
voice(วอยซฺ) n. เสียงร้อง,เสียงร้องของคน,เสียงพูด,เสียงเปล่ง,ความสามารถในการพูดหรือร้อง,สิทธิในการแสดงความคิดเห็น,ความต้องการ,ความปรารถนา,ความคิดเห็น,สิทธิในการออกเสียง,ปากเสียง,โฆษก,วาจกในไวยากรณ์,นักร้อง,ส่วนที่ขับร้องของบทดนตรี,ความสามารถในการขับร้อง
voice boxn. กล่องเสียง (ที่ลำคอมนุษย์)
voiced(วอยซฺทฺ) adj. มีเสียงเฉพาะ,ออกเสียง,เปล่งเสียง,แสดงข้อคิดเห็น,เสียงก้อง
voiceful(วอยซฺ'ฟูล) adj. มีเสียงร้อง,มีเสียงพูด,เสียงก้อง
voiceless(วอยซฺ'ลิส) adj. ไร้เสียง,ใบ้,ไม่พูด,ไม่ออกเสียง,ไม่มีถ้อยคำ,มีเสียงที่ไม่ใช่เสียงร้อง, See also: voicelessness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
invoice(n) บัญชีรายชื่อสิ่งของ,ใบส่งของ
voice(n) เสียง,วาจก,ความคิดเห็น
voiceless(adj) ไม่มีเสียง,ไม่ออกเสียง,เป็นใบ้,ไม่พูด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
breathy voiceเสียงพูดลมแทรก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
creaky voiceเสียงพูดต่ำลึก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
invoice๑. บัญชีสิ่งของ (ปพพ.)๒. บัญชีสินค้า (ที่ผู้ขายส่งมอบให้ผู้ซื้อ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voiceเสียง(พูด) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
voiced soundเสียงก้อง, เสียงโฆษะ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
voiceless soundเสียงไม่ก้อง, เสียงอโฆษะ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
whispery voiceเสียงพูดกระซิบก้อง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Invoiceใบกำกับสินค้า [การบัญชี]
Voice disordersความผิดปกติทางเสียง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
addict to (phrv.) ติด (ใช้รูป passive voice เสมอ) See also: ติดยา, ชอบมาก Syn. hook on
clap in (phrv.) ถูกจับเข้าคุก (ปกติใช้รูป passive voice) (คำไม่เป็นทางการ)
clap into (phrv.) ถูกจับเข้าคุก (ปกติใช้รูป passive voice) (คำไม่เป็นทางการ)
close with (phrv.) เข้าประชุมเป็นส่วนตัว (ใช้รูป passive voice เสมอ)
voice (n.) เสียงใดใด เช่น เสียงของทะเล (the voice of the sea)
ตีเสียง (v.) raise one´s voice to the superiors when angry Syn. ขึ้นเสียง
ทอดเสียง (v.) say with softened voice sounding sweet See also: prolong a note so that it merges with the next, drawl
rescue (vt.) กอบกู้ (มักใช้ในรูปของ passive voice) See also: กู้เรือ, กู้ Syn. save, recover
adapt from (phrv.) ดัดแปลงจาก (มักใช้ในรูป passive voice) See also: ปรับจาก, ปรับเปลี่ยนจาก
affiliate to (phrv.) เข้าร่วมกับ (ปกติใช้รูป passive voice) See also: เข้าเป็นสมาชิก Syn. affiliate with
affiliate with (phrv.) เข้าร่วมกับ (ปกติใช้รูป passive voice) See also: เข้าเป็นสมาชิก Syn. affiliate to
allocate to (phrv.) จัดสรร (มักใช้ passive voice) See also: แบ่งปัน, กำหนดให้ Syn. allot to
allot to (phrv.) จัดสรร (มักใช้ passive voice) See also: แบ่งปัน, กำหนดให้
apprentice to (phrv.) ฝึกงานเป็น (ปกติใช้ passive voice) See also: ฝึกเป็น, ได้รับการฝึกงานเกี่ยวกับ
apprise of (phrv.) ได้รับแจ้งเรื่องเกี่ยวกับ (ปกติใช้ passive voice) See also: ได้รับการบอกกล่าวเรื่อง
approximate to (phrv.) ใกล้กันมากกับ (ปกติใช้รูป simple tenses และไม่ใช้ในรูป passive voice) See also: คล้ายกับ, เหมือนกับ
arch over (phrv.) ทำหลังคาโค้งคลุม (มักใช้รูป passive voice)
assail with (phrv.) จู่โจมด้วย (มักใช้รูป passive voice) See also: โจมตีด้วย, รุกรานด้วย
assign to (phrv.) มอบหมายให้ (มักใช้รูป passive voice) See also: กำหนดให้
attract to (phrv.) ดึงดูด (ปกติใช้รูป passive voice) See also: ล่อ, ชวนให้สนใจ, ทำให้สนใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Your voice seems so familiarเสียงของคุณคุ้นมากเหลือเกิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To age my voice, an old hag's cackle.อายุเสียงของเราพูดเหลวไหล แม่มดเก่า
Only the voice of Hynkel was heard.อำนาจเด็ดขาดอยู่ที่เขาเพียงผู้เดียว
Even now my voice is reaching millions, millions of despairing men, women and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.แม้ขณะนี้ เสียงของผมคนเพียงล้านที่ได้ยิน ล้าน ผู้ชาที่สิ้นหวัง ผู้หญิง และ เด็ก ที่ตกเป็นเหยื่อของการปกครอง ที่ทำให้ผู้คนเจ็บปวด
A conscience is that still small voice that people won't listen to.จิตสำนึกคือว่าเสียงยังมีขนาด เล็ก ว่าคนจะไม่ฟัง
You vote guilty like the rest of us, then some golden-voiced preacher tears your heart out - some underprivileged kid couldn't help becoming a murderer - and you change your vote.แล้วบางพระสีทองเปล่งเสียงน้ำตาหัวใจของคุณออก - บางเด็กด้อยโอกาสไม่สามารถช่วยกลายเป็นฆาตกร - และคุณเปลี่ยนการโหวตของคุณ หากที่ไม่เกลียดมากที่สุด ...
I wonder how clearly he heard the boy's voice through the ceiling.ฉันสงสัยว่าอย่างชัดเจนว่าเขาได้ยินเสียงของเด็กผ่านฝ้าเพดาน
He couldn't have identified the voice with the el roaring by.เขาไม่ได้ระบุเสียงกับเอคำรามโดย
"as one man, one voice, one heart...{\cHFFFFFF}"ในขณะที่ชายคนหนึ่งเสียงหนึ่งหนึ่งหัวใจ ...
I held his voice for him while he lost his meetings.ในขณะที่เขาสูญเสียการประชุม ของเขา
(first voice) I'm going to be in the second battle of Alamein.ฉันจะไปอยู่ใน การต่อสู้ที่สองของอะลา ฉันจะไปอยู่ใน
(second voice) I'm going to be in the second battle of Alamein.การต่อสู้ที่สองของอะลา ฉันขอตัวอะลาเท้าของข้าพเจ้า
He's not an officer, for all his voice and his linear belt.สำหรับเสียงของเขาและเข็มขัด เชิงเส้นของเขา ดังนั้นเขาไม่อาจทำให้การกล่าว สุนทรพจน์

*voice* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
敢怒而不敢言[gǎn nù ér bù gǎn yán, ㄍㄢˇ ㄋㄨˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄧㄢˊ, 敢怒而不敢言] angry, but not daring to speak out (成语 saw); obliged to remain silent about one's resentment; unable to voice objections
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 脆] brittle; fragile; crisp; crunchy; clear and loud voice; neat
连声[lián shēng, ㄌㄧㄢˊ ㄕㄥ, 连声 / 連聲] coherent; successive voices agree with one another; to echo
哭腔[kū qiāng, ㄎㄨ ㄑㄧㄤ, 哭腔] dirge; opera tune portraying mourning; voice hear between sobs
出厂价[chū chǎng jià, ㄔㄨ ㄔㄤˇ ㄐㄧㄚˋ, 出厂价 / 出廠價] invoice; factory price
发票[fā piào, ㄈㄚ ㄆㄧㄠˋ, 发票 / 發票] invoice; receipt or bill for purchase
单据[dān jù, ㄉㄢ ㄐㄩˋ, 单据 / 單據] receipts; invoices; transaction records
清音[qīng yīn, ㄑㄧㄥ , 清音] unvoiced consonant (p or t, as opposed to English voiced b or d)
吊嗓子[diào sǎng zi, ㄉㄧㄠˋ ㄙㄤˇ ㄗ˙, 吊嗓子] voice training (for Chinese opera)
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 呺] voice of anger; vast; spacious
嗓门[sǎng mén, ㄙㄤˇ ㄇㄣˊ, 嗓门 / 嗓門] voice; windpipe
浊音[zhuó yīn, ㄓㄨㄛˊ , 浊音 / 濁音] voiced consonant (English b or d, as opposed to unvoiced p or t)
美国之音[Měi guó zhī yīn, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄓ , 美国之音 / 美國之音] Voice of America radio
声气[shēng qì, ㄕㄥ ㄑㄧˋ, 声气 / 聲氣] voice; tone
声音[shēng yīn, ㄕㄥ , 声音 / 聲音] voice; sound
语音信号[yǔ yīn xìn hào, ㄩˇ ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, 语音信号 / 語音信號] voice signal
怨声[yuàn shēng, ㄩㄢˋ ㄕㄥ, 怨声 / 怨聲] wail; lament; voice of complaint
呢喃细语[ní nán xì yǔ, ㄋㄧˊ ㄋㄢˊ ㄒㄧˋ ㄩˇ, 呢喃细语 / 呢喃細語] whispering in a low voice (成语 saw); murmuring
粗厉[cū lì, ㄘㄨ ㄌㄧˋ, 粗厉 / 粗厲] abrasive; husky (voice)
男低音[nán dī yīn, ㄋㄢˊ ㄉㄧ , 男低音] bass (music); lower register male voice
商业发票[shāng yè fā piào, ㄕㄤ ㄧㄝˋ ㄈㄚ ㄆㄧㄠˋ, 商业发票 / 商業發票] commercial invoice
四面楚歌[sì miàn chǔ gē, ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ ㄔㄨˇ ㄍㄜ, 四面楚歌] lit. on all sides the songs of Chu (成语 saw); fig. surrounded by enemies, isolated and without help (refers to the desperate final hours of Xiangyu 項羽|项羽); lone dissenting voice
语态[yǔ tài, ㄩˇ ㄊㄞˋ, 语态 / 語態] grammatical voice
统一发票[tǒng yī fā piào, ㄊㄨㄥˇ ㄧ ㄈㄚ ㄆㄧㄠˋ, 统一发票 / 統一發票] invoice
大嗓[dà sǎng, ㄉㄚˋ ㄙㄤˇ, 大嗓] loud voice
纵声[zòng shēng, ㄗㄨㄥˋ ㄕㄥ, 纵声 / 縱聲] loudly; in a loud voice
宽弘[kuān hóng, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄥˊ, 宽弘 / 寬弘] magnanimous; generous; broad-minded; wide; resonant (voice)
宽洪[kuān hóng, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄥˊ, 宽洪 / 寬洪] magnanimous; generous; broad-minded; wide; resonant (voice)
口锋[kǒu fēng, ㄎㄡˇ ㄈㄥ, 口锋 / 口鋒] manner of speech; tone of voice
圆润[yuán rùn, ㄩㄢˊ ㄖㄨㄣˋ, 圆润 / 圓潤] mellow and full; suave; smooth and round; rich (in voice)
厉声[lì shēng, ㄌㄧˋ ㄕㄥ, 厉声 / 厲聲] stern voice
[sǎng, ㄙㄤˇ, 嗓] throat; voice
嗓子[sǎng zi, ㄙㄤˇ ㄗ˙, 嗓子] throat; voice
宽厚[kuān hòu, ㄎㄨㄢ ㄏㄡˋ, 宽厚 / 寬厚] tolerant; generous; magnanimous; thick and broad (build); thick and deep (voice)
嗓音[sǎng yīn, ㄙㄤˇ , 嗓音] voice
语音[yǔ yīn, ㄩˇ , 语音 / 語音] voice
宽亮[kuān liàng, ㄎㄨㄢ ㄌㄧㄤˋ, 宽亮 / 寬亮] wide and bright; without worries; deep and sonorous (voice)

*voice* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced)
ゞ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in hiragana
ヾ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in katakana
IP電話[アイピーでんわ, aipi-denwa] (n) voice over IP (VoIP); Internet protocol telephony; IP telephony; Internet telephony
アテレコ[, atereko] (n) (abbr) (from 当て + recording) dubbing; voice over
アルト歌手[アルトかしゅ, aruto kashu] (n) alto (voice or singer)
インヴォイス[, invoisu] (n) invoice
インボイス[, inboisu] (n) invoice
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period)
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period)
おろおろ声[おろおろごえ, oroorogoe] (n) broken voice; emotional voice
お釜を掘る;御釜を掘る[おかまをほる, okamawohoru] (exp,v5r) (1) (See 釜を掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash a car into the back of another (usu. used in the passive voice); to rear-end
かすれ声;掠れ声[かすれごえ, kasuregoe] (n) (See 嗄れ声) hoarse voice; husky voice
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy)
がらがら声[がらがらごえ, garagaragoe] (n) rough voice (e.g. when one has a cold or sore throat)
ガンガン(P);がんがん[, gangan (P); gangan] (adv,vs) (col) (on-mim) sound of large bell; sound of scolding voice; (pounding of) headache; intense; (P)
くぐもった声[くぐもったこえ, kugumottakoe] (n) muffled voice
ダビング[, dabingu] (n,vs) (1) (See 吹き替え) dubbing; adding a new audio (usu. voice) track to an existing video, film, etc.; (2) dubbing; re-recording existing video or audio data to a new DVD, tape, etc.; (P)
だみ声;濁声;訛み声;訛声[だみごえ;だくせい(濁声), damigoe ; dakusei ( daku koe )] (n) (1) thick voice; hoarse voice; (2) voice with a thick accent
ドラマCD[ドラマシーディー, doramashi-dei-] (n) voice dramatization on CD (usu. based on manga, anime, etc.) (wasei
どら声[どらごえ, doragoe] (n) gruff voice
ボイスコーデック[, boisuko-dekku] (n) {comp} voice codec
ボイスメールボックス[, boisume-rubokkusu] (n) voice mail box
リート[, ri-to] (n) lied (German song, usu. for solo voice & piano) (ger
れる;られる[, reru ; rareru] (aux-v,v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形,迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions
わっと[, watto] (adv) (on-mim) suddenly and in a loud voice (e.g. sobbing)
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
上擦る;上ずる[うわずる, uwazuru] (v5r,vi) to be excited; to get excited; to sound shallow; to sound hollow (a voice); to ring false (a voice); to sound shrill and nervous (a voice); to be high-pitched and unstrung (a voice)
仕切り値段;仕切値段[しきりねだん, shikirinedan] (n) invoice price
仕切り書;仕切書[しきりしょ, shikirisho] (n) (See 送り状) consolidated monthly invoice; itemized invoice; itemised invoice; statement of accounts
低音[ていおん, teion] (n) low tone; bass; low voice; (P)
作り声[つくりごえ, tsukurigoe] (n) feigned voice; unnatural voice
円やか[まろやか, maroyaka] (adj-na,n) (1) round; circular; spherical; (2) mild (taste); mellow (voice)
割れ鐘のような声;破れ鐘のような声;われ鐘のような声[われがねのようなこえ, wareganenoyounakoe] (n) resounding voice; thunderous voice
半濁音[はんだくおん, handakuon] (n) semivoiced sound; p-sound
口寄せ;口寄(io)[くちよせ, kuchiyose] (n,vs) (1) spiritualism; spiritism; channeling; summoning a spirit and giving him voice (esp. when done by a female shaman); (n) (2) (See 巫女・みこ・2) medium; channeler
叱咤激励[しったげきれい, shittagekirei] (n,vs) giving a loud pep talk; encouraging (somebody) strongly in a loud voice
含み声[ふくみごえ, fukumigoe] (n) muffled voice
和する[わする, wasuru] (vs-s,vi) (1) to get along; (2) to add (one's own concordant voice, etc.)
唖蝉[おしぜみ, oshizemi] (n) voiceless cicada (female); Asian cicada
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ボイスコーデック[ぼいすこーでっく, boisuko-dekku] voice codec
ボイスメイル[ぼいすめいる, boisumeiru] voice mail
ボイスメッセージ[ぼいすめっせーじ, boisumesse-ji] voice message
ボイスメッセージング[ぼいすめっせーじんぐ, boisumesse-jingu] voice messaging
音声チャネル[おんせいチャネル, onsei chaneru] voice channel
音声ネットワーク[おんせいネットワーク, onsei nettowa-ku] voice network
音声メイルボックス[おんせいメイルボックス, onsei meirubokkusu] voice mailbox
音声処理技術[おんせいしょりぎじゅつ, onseishorigijutsu] voice processing technology
音声合成[おんせいごうせい, onseigousei] voice synthesis
音声圧縮[おんせいあっしゅつ, onseiasshutsu] voice compression
音声符号化[おんせいふごうか, onseifugouka] voice encoding
音声認識[おんせいにんしき, onseininshiki] voice recognition, speech recognition
音声認識技術[おんせいにんしきぎじゅつ, onseininshikigijutsu] voice recognition technology

*voice* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อโฆษะ[adj.] (akhōsa) EN: voiceless FR:
อภิรุต[n.] (aphirut) EN: voice ; cry FR:
ใบแจ้งหนี้[n.] (bai jaēng-n) EN: invoice ; bill FR: facture [f]
ใบกำกับราคาสินค้า[n. exp.] (bai kamkap ) EN: invoice FR:
ใบกำกับสินค้า[n. exp.] (bai kamkap ) EN: invoice ; sales invoice FR: facture [f]
ใบกำกับสินค้าของศุลกากร[n. exp.] (bai kamkap ) EN: customs invoice FR:
ใบสั่งของ[n. exp.] (baisang khø) EN: invoice FR:
ใบเสนอขายต่างประเทศ[n. exp.] (bai sanōe k) EN: proforma invoice FR:
ใบส่งของ[n.] (bai song kh) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
ใบส่งมอบสินค้า[n.] (bai songmøp) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
บันทึกเสียง[v. exp.] (bantheuk sī) EN: record voices FR: enregistrer la voix ; enregistrer le son
บริการโทรศัพท์[n. exp.] (børikān thō) EN: voice telephone services FR: services téléphoniques [mpl]
โดน[X] (dōn) EN: be … ; get ...[used to form the passive voice = to be + p.p.] FR: être … ; [indique la forme passive = être + p.p.]
เอกฉันท์[X] (ēkkachan) EN: unanimously ; one voice FR:
หางเสียง[n.] (hāngsīeng ) EN: intonation ; tone of voice FR: intonation [f]
โฮกฮาก[adv.] (hōk-hāk) EN: rudely ; harshly ; brusquely ; in rough voice ; loud-spoken FR:
อินวอยซ์[n.] (inwøi) EN: invoice FR:
จู๋จี๋[v.] (jūjī) EN: coo and woo ; talk in a low voice FR: roucouler (fam.) ; conter fleurette
กรรมวาจก[n.] (kammawājok) EN: passive voice FR: voix passive [f]
การรู้จำเสียงพูด[n. exp.] (kān rū jam ) EN: speech recognition ; voice recognition FR: reconnaissance de la parole [f]
การแสดงความคิดเห็น[n. exp.] (kān sadaēng) EN: opinion ; voice ; view ; idea ; point of view FR: opinion [f] ; point de vue [m]
กรรตุวาจก[n.] (kantuwājok) EN: active voice FR: voix active [f]
การิตวาจก[n.] (kārittawājo) EN: passive voice ; causative verb FR:
กรรตุวาจก[n.] (kattuwājok ) EN: active voice FR: voix active [f]
ขึ้นเสียง[v.] (kheunsīeng) EN: raise one's voice ; be in a stern voice FR: élever la voix
โฆษะ[adj.] (khōsa) EN: voiced FR:
โฆสัปปมาณิกา[n.] (khōsappamān) EN: those who measure or judge by voice ; those whose faith depends on sweet voice or good repute ; those attached to voice FR:
คอสอง[n.] (khøsøng) EN: second singer ; second voice FR:
เครื่องอัดเสียง[n. exp.] (khreūang at) EN: voice recorder FR:
เครื่องวิเคราะห์เสียง[n. exp.] (khreūang wi) EN: sound analyser ; voice spectrograph FR:
กระโชก[adv.] (krachōk) EN: harshly ; fiercely ; in a stern voice FR:
กระโชกกระชาก[v.] (krachøkkrac) EN: utter in a loud voice ; speak crudely FR:
กระแสง[n.] (krasaēng) EN: sound ; noise ; voice ; tone FR:
กระแสเสียง[n.] (krasaēsīeng) EN: sound ; noise ; voice ; intonation ; tone FR:
ลั่น[adv.] (lan) EN: loudly ; in a high voice ; noisily FR: d'une voix forte ; bruyamment
เลขที่ใบแจ้ง[n. exp.] (lēkthī bai ) EN: invoice number FR: référence de la facture [f]
ไม่มีหางเสียง[xp] (mai mī hāng) EN: without tone of voice ; abruptly FR:
น้ำเสียง[n.] (nāmsīeng) EN: tone ; tone of voice FR: accent [m] ; prononciation [f] ; ton [m]
เงียบฉี่[adv.] (ngīepchī) EN: absolutely silent ; very quiet ; no voice FR:
ออกความคิด[v. exp.] (øk khwāmkhi) EN: give an opinion ; voice ; give one's thoughts on/about FR: exprimer son opinion ; donner son opinion

*voice* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anzahlungsrechnung {f} [econ.]advance invoice
Altstimme {f} [mus.]alto (voice)
Sammelrechnung {f}collective invoice
Fistelstimme {f}falsetto; squeaky voice
Stimmengewirr {n}hubbub (of conversation; of voices)
rau; rauchig; heiser {adj} | eine raue Stimme; eine rauchige Stimmehusky | a husky voice
Singstimme {f} [mus.]singing voice
Tonfall {m}intonation; tone of voice
Wertstellung {f} der Rechnungvalue date of invoice
Fakturiermaschine {f}invoice machine
Rechnungseingang {m}invoice receipt
Sprachanalyse {f}voice analysis
Sprachausgabe {f}voice output
Sprachausgabe {f}voice response
Spracheingabe {f}voice entry
Spracherkennung {f}voice recognition
Sprachgenerator {m}voice synthesizer
Sprachmodulation {f}voice modulation
Sprechverarbeitung {f}voice processing
Sprechfunk {m}voice radio
Sprechfunker {m}voice radio operator
Stimmbildung {f}voice formation
Volksstimme {f}voice of the people
Sprachlosigkeit {f}voicelessness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *voice*
Back to top