ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drawl

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drawl*, -drawl-

drawl ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drawl (n.) การพูดเนิบๆ See also: การพูดลากเสียง Syn. burr, brogue
drawl (vt.) พูดเนิบๆ See also: พูดยานคาง, พูดลากเสียง, พูดช้าๆ Syn. lengthen, extend, prolong syllables
English-Thai: HOPE Dictionary
drawl(ดรอล) {drawled,drawling,drawls} vt.,vi.,n. (การ) พูดอย่างช้า ๆ ,กล่าวช้า ๆ, See also: drawler n. drawlingly adv. drawlingness n. drawly adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
drawl(vi) พูดช้าๆ,พูดเอื่อยๆ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทอดเสียง (v.) drawl Syn. พูดช้าๆ, เอื้อน, พูดยานคาง
พูดช้าๆ (v.) drawl Syn. เอื้อน, พูดยานคาง
พูดยานคาง (v.) drawl Syn. พูดช้าๆ, เอื้อน
ยานคาง (v.) drawl See also: speak slowly, speak in a drawl
ลากเสียง (v.) drawl See also: speak slowly, speak in a drawl Syn. ยานคาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Voluntary withdrawl.ถอดถอนด้วยความสมัครใจ

drawl ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลากเสียง[v. exp.] (lāk sīeng) EN: drawl ; speak slowly ; speak in a drawl FR: dire d'une voix traînante
พูดเนิบ ๆ = พูดเนิบๆ[v. exp.] (phūt noēp-n) EN: drawl ; speak slowly FR:
พูดยานคาง[v. exp.] (phūt yānkhā) EN: drawl FR:
ทอดเสียง[v.] (thøtsīeng ) EN: drawl ; speak with drawn-out vowels FR: parler d'une voix traînante
ยานคาง[v.] (yānkhāng) EN: draw out ; drawl ; speak deliberately FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drawl
Back to top