ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*plot*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น plot, -plot-

*plot* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lost the plot (sl.) สับสน See also: ออกนอกประเด็น
plot (n.) อุบาย See also: แผนที่วางขึ้น Syn. plan, scheme
plot (n.) เค้าโครงเรื่อง See also: โครงเรื่อง Syn. outline, story
plot (n.) แผนผัง See also: แผนที่
plot (n.) ที่ดินแปลงเล็ก See also: ที่ดิน
plot (vt.) วางแผน See also: คบคิด, ออกอุบาย Syn. plan, scheme
plot (vt.) เขียนแผนที่ See also: เขียนแผนผัง, ทำเครื่องหมายแสดง, วาด
plot against (phrv.) วางแผนล้างต่อต้าน Syn. conspire against, intrigue against
plot out (phrv.) วางแผน
plot out (phrv.) แบ่งเป็นส่วน (ดิน) เพื่อก่อสร้าง
plot with (phrv.) วางแผนลับร่วมกับ Syn. connive with, conspire with, intrigue with
plotter (n.) ผู้คบคิดวางแผนเพื่อกระทำการอย่างหนึ่ง Syn. conspirator
plotter (n.) เครื่องมือที่ใช้ในการวาดกราฟ (คอมพิวเตอร์)
plotting (n.) การรังวัดปักเขต See also: การทำแผนที่ Syn. measurement
splotch (n.) รอยเปื้อน See also: รอยด่าง
The plot thickens (idm.) เรื่องเข้มข้นขึ้น See also: เรื่องน่าสนใจขึ้น, เรื่องซับซ้อนขึ้นแล้ว
English-Thai: HOPE Dictionary
complot(n. คอม'พลอท; v คัมพลอท') {complotted,complotting,complots} n.,vt.,vi,วางแผนร่วมกัน
drum plotterพล็อตเตอร์แบบดรัมเป็นอุปกรณ์แสดงผลชนิดพล็อตเตอร์ (plotter) มีรูปเป็นทรงกระบอกหรือดรัม มีกระดาษพันรอบ ดรัมนี้จะหมุนไปข้างหน้าและข้างหลังได้ มีปลายเป็นเหมือนปากกาติดอยู่เหนือดรัม ซึ่งจะเลื่อนไปซ้ายไปขวาได้ เวลาวาด จะลากเป็นเส้นลงบนกระดาษ การขยับขึ้นลงของดรัม และปากกาจะทำให้เกิดเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งได้ ความแม่นยำของเครื่องวาดชนิดนี้มีน้อยกว่าเครื่องวาดแบบระนาบ (flatbed plotter) แต่ราคาก็ถูกกว่า จึงนิยมใช้กันมากในเชิงพาณิชย์
flatbed plotterพล็อตเตอร์แบบระนาบหมายถึงเครื่องวาดที่สามารถวาดบนแผ่นกระดาษที่วางแบน ๆ เรียบ ๆ ได้ ประกอบด้วยก้านซึ่งเคลื่อนที่ไปมาได้ มีหัววาดซึ่งอาจเป็นปากกา ดินสอ หรืออุปกรณืพิเศษอื่น ๆ ติดอยู่ ขนาดของกระดาษที่ใช้มีต่างกันตั้งแต่ 28x43 ซม. จนถึง 2.44x3.66 เมตร อัตราความเร็วของการวาดมีตั้งแต่ 15 ถึง 100 ซม. ต่อวินาที นิยมนำมาใช้วาดแผนที่ กราฟ หรือการแสดงภูมิอากาศ
graph plotterพล็อดเตอร์กราฟเป็นหน่วยแสดงผลของคอมพิวเตอร์ที่สามารถแสดงเป็นรูปกราฟชนิดต่าง ๆ ได้ เช่น กราฟเส้น กราฟแท่ง
marplot(มาร์'พลอท) n. ผู้ทำลายแผน
plot(พลอท) n. ที่ดินแปลเล็ก,แผน,แผนการ,แผนการลับ,แผนที่,แผนผัง.,ที่ดินแปลเล็ก vt.,vi. แบ่งที่ดินออกเป็นแปลง ๆ ,วางแผน
plotter(พล็อท'เทอะ') เครื่องวาดเป็นอุปกรณ์แสดงผลชนิดหนึ่งที่ใช้ในการวาด โดยปกติจะมีปากกามากกว่าหนึ่งด้ามเป็นสีต่าง ๆ การเลือกใช้ปากกาเหล่านี้ย่อมขึ้นอยู่กับคำสั่งที่ป้อนเข้าไปอีกต่อหนึ่ง โปรแกรมประเภท CAD (computer aided-design) จะต้องใช้กับเครื่องพิมพ์ชนิดเครื่องวาดนี้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เครื่องวาดก็มีหลายแบบ และหลายขนาด มีความคมชัดมากน้อยต่างกันเช่นเดียวกับเครื่องพิมพ์
splotch(สพลอช) n.,vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) รอยเปื้อน,รอยด่าง,รอยแต้ม,จุดด่างพร้อย,มลทิน., See also: splotchy adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
complot(n) แผนการร่วม,การสมรู้ร่วมคิด,การคบคิด
plot(n) ที่ดิน,แผนการ,ร่าง,อุบาย,โครงการ,แผนผัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
drum plotterพล็อตเตอร์แบบดรัม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
flatbed plotterพล็อตเตอร์แบบระนาบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
graph plotterกราฟพล็อตเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
plotโครงเรื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
plotterพล็อตเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Plots, theme, etc.โครงเรื่อง, แก่นของเรื่อง, ฯลฯ [TU Subject Heading]
Plotter พล็อตเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนัด (clas.) plot See also: plot of land, bed, piece of land Syn. แปลง
พล็อต (v.) plot Syn. เค้าเรื่อง, เค้าโครง
พล็อตเรื่อง (n.) plot See also: story line Syn. เค้าเรื่อง
เค้าเรื่อง (n.) plot See also: storyline, plotline Syn. โครงเรื่อง, เค้าโครง
เค้าโครงเรื่อง (n.) plot See also: outline, story line, scenario Syn. โครงเรื่อง, เค้าเรื่อง
เนื้อเรื่อง (n.) plot See also: outline, story, scenario, subject Syn. เรื่องราว
แปลง (n.) plot See also: bed, garden, nursery Syn. แปลงผัก, แปลงผลไม้
แปลง (clas.) plot
แปลงผลไม้ (n.) plot See also: bed, garden, nursery Syn. แปลงผัก
โครงเรื่อง (n.) plot See also: story line Syn. เค้าเรื่อง, พล็อตเรื่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And all they ask in return is a little plot of land they can call their own to homestead.พวกเขาขอแค่ที่ดินนิดหน่อยเท่านั้น
Is this a plot between them, Wadsworth, or did Colonel Mustard do it alone?นี่มันเป็นเรื่องของพวกเขา, วัดส์เวิร์ท หรือผู้พันมัสตาร์ดคนเดียว?
Jafar, my most trusted counselor, plotting against me all this time.จาฟา ที่ปรึกษาที่ข้าไว้ใจที่สุด เจ้าวางแผนมาตลอดสินะ ช่างน่ากลัวจริงๆ
This plot of earth at the summit of Ffynnon Garw is duly consecrated to receive the mortal remains of our dear friend and spiritual leader the Reverend Robert Jones.ผืนดินตรงจุดนี้ ณ. ยอดเขาแห่งฟินาฮ่อนการู
So now I have to sell my plot in Key Biscayne... so I can be next to you in that shithole Los Copa... so I never miss a laugh.ดังนั้นตอนนี้ฉันต้องขายพล็อตของฉันในคีย์บิสเคย์ ... ดังนั้นฉันจะไปกับคุณใน shithole ที่ลอโคปา ... ดังนั้นผมจึงไม่เคยพลาดการหัวเราะ
Which, as I have discovered, is all part of some elaborate plot to make you think we British are the villains.Which, as I have discovered, is all part of some elaborate plot to make you think we British are the villains.
You got it out of some book, or you used the computer to plot it out.แต่ดูมาจากหนังสือใช่มั้ย ไม่ก็ใช้คอมทำ
There is a plot, a plot to make most terrible things happen.มีการวางแผน แผนการที่จะทำให้เกิดสิ่งเลวร้ายมาก
What terrible things? Who's plotting them?สิ่งร้ายกาจอะไร ใครวางแผนกัน
So these canvases that they're turning out these days with paint dripped and splotched on them they're as worthy of our attention as Michelangelo's Sistine Chapel?งั้นภาพวาดในสมัยนี้... ที่วาดกระดำกระด่าง... ก็ควรค่าต่อความสนใจเหมือนภาพ ในโบสถ์ซิสทีนของไมเคิล แองเจโล่รึ
Where's the action? Where are the plot twists?ฉากแอ๊คชั่นอยู่ไหนเรื่องหักมุมอยู่ไหน
A Congressional Committee ultimately found evidence of a plot to overthrow Roosevelt.ในที่สุดคณะกรรมการของสภาคองเกรสก็ค้นพบหลักฐาน เกี่ยวกับแผนการที่จะโค่นล้มรูสเวลท์

*plot* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情节[qíng jié, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, 情节 / 情節] plot; circumstances
[qí, ㄑㄧˊ, 畦] furrow; small plot of farm land
普罗提诺[Pǔ luó tí nuò, ㄆㄨˇ ㄌㄨㄛˊ ㄊㄧˊ ㄋㄨㄛˋ, 普罗提诺 / 普羅提諾] Plotinus (Neoplatonism philosopher)
暗算[àn suàn, ㄢˋ ㄙㄨㄢˋ, 暗算] plot against
策划[cè huà, ㄘㄜˋ ㄏㄨㄚˋ, 策划 / 策劃] plot; scheme; bring about; engineer
策略[cè, ㄘㄜˋlu:e4, 策略] plot; tactics
阴谋[yīn móu, ㄇㄡˊ, 阴谋 / 陰謀] plot; conspiracy
转折[zhuǎn zhé, ㄓㄨㄢˇ ㄓㄜˊ, 转折 / 轉折] turning point; shift in the trend of events; plot shift in a book
[ào, ㄠˋ, 墺] building-plot
运算法则[yùn suàn fǎ zé, ㄩㄣˋ ㄙㄨㄢˋ ㄈㄚˇ ㄗㄜˊ, 运算法则 / 運算法則] rules of calculation (addition, subtraction, multiplication and division); algorithm; fig. to scheme; to calculate (i.e. plot)
剧情[jù qíng, ㄐㄩˋ ㄑㄧㄥˊ, 剧情 / 劇情] story line; plot
谋略[móu, ㄇㄡˊlu:e4, 谋略 / 謀略] stratagem; to plot
李娃传[Lǐ Wá zhuàn, ㄌㄧˇ ㄨㄚˊ ㄓㄨㄢˋ, 李娃传 / 李娃傳] Tale of courtesan Li Wa, novel by Tang writer Bai Xingjian 白行簡|白行简 along the lines of La Traviata, favorite opera plot

*plot* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンダープロット[, anda-purotto] (n) underplot
コンタープロット[, konta-purotto] (n) {comp} contour plot
ドラムプロッタ[, doramupurotta] (n) {comp} drum plotter
ドラム作図装置[ドラムさくずそうち, doramu sakuzusouchi] (n) {comp} drum plotter
ドラム式プロッタ[ドラムしきプロッタ, doramu shiki purotta] (n) {comp} drum plotter
どんでん返し[どんでんがえし, dondengaeshi] (n) (sudden) complete reversal (of plot); unexpected twist (at end of story)
ハプロタイプ[, hapurotaipu] (n) haplotype (haploid genotype)
ハプロタイプ地図[ハプロタイプちず, hapurotaipu chizu] (n) haplotype map; HapMap; Hap Map
フラットベッド[, furattobeddo] (adj-f) flatbed (plotter, scanner, truck, etc.)
フラットベッド式プロッタ[フラットベッドしきプロッタ, furattobeddo shiki purotta] (n) {comp} flatbed plotter
プロッタ;プロッター[, purotta ; purotta-] (n) {comp} plotter
プロッタフォント[, purottafonto] (n) {comp} plotter font
プロッタ増分量[プロッタぞうぶんりょう, purotta zoubunryou] (n) {comp} plotter step size
ペンプロッター[, penpurotta-] (n) pen plotter
ぽちぽち[, pochipochi] (adv,adv-to) (1) spattering; splotching; (2) step-by-step; little-by-little; (3) soon; (n) (4) dots; (5) ditto mark
ラスタプロッタ[, rasutapurotta] (n) {comp} raster plotter
一味徒党[いちみととう, ichimitotou] (n) whole party to a plot; whole gang; fellow conspirators
乗っ取り策[のっとりさく, nottorisaku] (n) plot against (someone)
仕組み(P);仕組[しくみ, shikumi] (n,vs) (1) structure; construction; arrangement; contrivance; (2) plan; plot; contrivance; (P)
仕組む[しくむ, shikumu] (v5m,vt) to devise; to arrange; to plan; to plot
企てる[くわだてる, kuwadateru] (v1,vt) to plan; to plot; to propose; to design; to intend; to contemplate; to attempt; to undertake; (P)
伏線[ふくせん, fukusen] (n) preparation; foreshadowing; underplot (in a novel); precautionary measures; (P)
反間苦肉[はんかんくにく, hankankuniku] (n) stratagem for causing a rift in the enemy camp by using a seditious plot
君側の奸[くんそくのかん, kunsokunokan] (n) someone who curries favor with their master while secretly plotting against him
図る(P);謀る(P)[はかる, hakaru] (v5r,vt) (1) to plot; to attempt; to plan; to devise; to design; (2) to take in; to deceive; (3) to aim for; to have something in mind; (4) to refer A to B; (P)
大阪事件[おおさかじけん, oosakajiken] (n) Osaka Incident; plot by Oi Kentaro and the Liberal Party to support a Korean uprising, 1885
巧む[たくむ, takumu] (v5m,vt) to devise; to plot; to plan
平面プロッタ[へいめんプロッタ, heimen purotta] (n) {comp} flatbed plotter
平面作図装置[へいめんさくずそうち, heimensakuzusouchi] (n) {comp} flatbed plotter
悪計[あっけい;あくけい(ok), akkei ; akukei (ok)] (n) plot; trick; evil scheme
敷地面積[しきちめんせき, shikichimenseki] (n) lot area; site area; plottage; lot size
暗殺を謀る[あんさつをはかる, ansatsuwohakaru] (exp,v5r) to plot an assassination
構想[こうそう, kousou] (n,vs) plan; plot; idea; conception; (P)
火薬陰謀事件[かやくいんぼうじけん, kayakuinboujiken] (n) Gunpowder Plot
玉(P);球;珠;弾[たま, tama] (n) (1) ball; sphere; globe; orb; (2) bead (of sweat, dew, etc.); drop; droplet; (3) (esp. 球) ball (in sports); (4) pile (of noodles, etc.); (5) (esp. 弾; also written as 弾丸) bullet; (6) (esp. 球) bulb (i.e. a light bulb); (7) lens (of glasses, etc.); (8) (esp. 玉,珠) bead (of an abacus); (9) (sl) (abbr) (esp. 玉) (See 金玉・きんたま) ball (i.e. a testicle); (10) (esp. 玉,珠; also written as 璧) gem; jewel (esp. spherical; sometimes used figuratively); pearl; (11) female entertainer (e.g. a geisha); (12) (derog) person (when commenting on their nature); character; (13) item, funds or person used as part of a plot; (n,n-suf) (14) (See 玉子・2) egg; (n-suf) (15) (usu. だま) coin; (16) precious; beautiful; excellent; (P)
畑(P);畠[はたけ(P);はた, hatake (P); hata] (n) (1) field (for fruits, vegetables, etc.); cultivated land; vegetable plot; kitchen garden; plantation; (n,suf) (2) (はたけ only) (ばたけ when suf) field (of specialization); sphere; area; (3) (はたけ only) (col) womb; birth; birthplace; (P)
番外地[ばんがいち, bangaichi] (n) location without an address; unnumbered plot of land
百鬼夜行[ひゃっきやぎょう;ひゃっきやこう, hyakkiyagyou ; hyakkiyakou] (n) (1) many monsters, spirits, etc. forming a line and walking through the night; (2) veritable pandemonium; large number of people plotting and doing evil; creepy characters roaming about presenting a most scandalous sight
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P)
策する[さくする, sakusuru] (vs-s,vt) to devise a plan; to work out a plot
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コンタープロット[こんたーぷろっと, konta-purotto] contour plot
ドラムプロッタ[どらむぷろった, doramupurotta] drum plotter
ドラム作図装置[どらむさくずそうち, doramusakuzusouchi] drum plotter
ドラム式プロッタ[ドラムしきプロッタ, doramu shiki purotta] drum plotter
フラットベッド式プロッタ[フラットベッドしきプロッタ, furattobeddo shiki purotta] flatbed plotter
プロッタ[ぷろった, purotta] plotter
プロッタ増分量[ぷろったぞうぶんりょう, purottazoubunryou] plotter step size
プロッティングヘッド[ぷろっていんぐへっど, purotteinguheddo] plotting head
メッシュプロット[めっしゅぷろっと, messhupurotto] mesh plot
ラスタプロッタ[らすたぷろった, rasutapurotta] raster plotter
ラスタ作図装置[らすたさくずそうち, rasutasakuzusouchi] raster plotter
作図装置[さくずそうち, sakuzusouchi] plotter
作図装置増分量[さくずそうちぞうぶんりょう, sakuzusouchizoubunryou] plotter step size
平面プロッタ[へいめんぷろった, heimenpurotta] flatbed plotter
平面作図装置[へいめんさくずそうち, heimensakuzusouchi] flatbed plotter
断面プロット[だんめんプロット, danmen purotto] slice plot
表面プロット[ひょうめんプロット, hyoumen purotto] surface plot
静電プロッタ[せいでんぷろった, seidenpurotta] electrostatic plotter
静電作図装置[せいでんさくずそうち, seidensakuzusouchi] electrostatic plotter

*plot* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัพโหลด[v.] (aplōt) EN: upload FR: télécharger
กะ[v.] (ka) EN: have in mind ; plan ; intend ; plot ; think ; suppose FR: compter ; espérer ; s'attendre à
การคบคิด[n.] (kān khopkhi) EN: conspiracy FR: complot [m] ; conspiration [f] ; conjuration [f] ; machination [f]
การคบคิดโพพพิช[n. exp.] (kān khopkhi) EN: Popish Plot FR:
การปลด[n.] (kān plot) EN: relieve ; demotion FR:
การปลดหนี้[n. exp.] (kān plot nī) EN: debt relief FR:
การปลดปล่อย[n. exp.] (kān plotplǿ) EN: emission ; release FR: émission [f]
การปลดปล่อยมลพิษ[n. exp.] (kān plotplǿ) EN: pollution emission ; pollutant release FR:
การปลดปล่อยเนื่องจากแสง[n. exp.] (kān plotplǿ) EN: photoemission FR:
การปลดปล่อยยา[n. exp.] (kān plotplǿ) EN: drug release FR:
ขนัด[n.] (khanat) EN: plot ; parcel of farmland ; orchard ; plantation FR:
ขนัด[n.] (khanat) EN: [class. : plots] FR: [classif. : parcelles]
เค้า[n.] (khao) EN: outline ; plot ; framework ; inkling FR:
เค้าโครงเรื่อง[n. exp.] (khaokhrōng ) EN: plot FR:
เค้าเรื่อง[n. exp.] (khao reūang) EN: plot FR:
คิดแก้แค้น[v. exp.] (khit kaēkha) EN: plot revenge FR: ruminer sa vengeance
คบคิด[v.] (khopkhit) EN: conspire ; intrigue ; connive ; plot FR: conspirer ; comploter ; intriguer ; machiner ; manigancer
โครงเรื่อง[n.] (khrōngreūan) EN: story line ; plot ; outline FR: intrigue [f] ; scénario [m] ; canevas [m] ; script [m]
ลงจุด[n. exp.] (long jut) EN: plot FR:
ไม้ตาย[n.] (māitāi) EN: stratagem ; trick ; deception ; plot FR: stratagème [m] ; tromperie [f]
ไมยราบขาว[n. exp.] (maiyarāp kh) EN: Mimosa diplotricha FR: Mimosa diplotricha
เนื้อเรื่อง[n.] (neūareūang) EN: plot ; outline ; story ; scenario ; subject FR: thème [m] ; sujet [m] ; intrigue [f] ; scénario [m] ; teneur [f]
แผน[n.] (phaēn) EN: stratagem ; plot ; conspiracy FR: stratagème [m] ; complot [m] ; conspiration [f]
แผนการ[n.] (phaēnkān) EN: scheme ; plan ; plot ; design ; strategy FR: plan [m] ; planning [m] ; schéma [m]
แผนก่อการร้าย[n. exp.] (phaēn køkān) EN: terrorist plot FR: complot terroriste [m]
แผนผัง[n.] (phaēnphang) EN: diagram ; plan ; layout ; scheme ; plot FR: plan [m] ; schéma [m] ; représentation [f] ; représentation graphique [f] ; croquis [m] ; diagramme [m] ; organigramme [m]
เภทุบาย[X] (phetubāi) EN: plot FR:
ผืน[n.] (pheūn) EN: sheet ; piece ; plot ; tract ; strip FR: pièce [f] ; parcelle [f]
พล็อตเตอร์[n.] (phlǿttoē) EN: plotter FR: table traçante [f] ; traceur [m]
แปลน[n.] (plaēn) EN: plan ; plot ; proposal ; scheme ; design FR: plan [m] ; tracé [m] ; dessin [m]
แปลง[n.] (plaēng) EN: plot of land ; plot ; parcel ; garden ; piece ; lot ; nursery ; bed FR: lopin [m] ; parcelle [f] ; parterre [m] ; plate-bande [f]
ปลด[v.] (plot) EN: detach ; untie ; unhitch ; undo ; unbind ; remove ; divest FR: détacher ; défaire ; décrocher ; déboucler
ปลด[v.] (plot) EN: relieve ; release ; free ; discharge FR: libérer
ปลดแอก[v.] (plot-aēk) EN: liberate ; free ; release ; unyoke ; throw off the yoke FR: se libérer
ปลดอาวุธ[v. exp.] (plot āwut) EN: disarm FR: désarmer
ปลดอาวุธ[adj.] (plot āwut) EN: disarmed FR:
ปลดเชือกรองเท้า[v. exp.] (plot cheūak) EN: undo shoelaces FR: délacer ses chaussures
ปลดจากงาน[v. exp.] (plot jāk ng) EN: FR: licencier ; congédier
ปลดจากประจำการ[v. exp.] (plot jāk pr) EN: put out of commission FR:
ปลดจากตำแหน่ง[v. exp.] (plot jāk ta) EN: dismiss ; discharge ; remove from office ; put out of commission FR: destituer ; révoquer

*plot* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kleingärtner {m}allotment holder [Br.]; garden plot holder
Krippentod {m}; plötzlicher Kindstod [med.]crib death; cot death
Embolie {f}; plötzlicher Verschluß eines Blutgefäßes [med.] | Embolien
Rahmenhandlung {f}framework plot; subplot (framing the main plot)
Terrain {n} (Grundstück)plot of land
Radarzeichnung {f}radar plotting
Gemüsebeet {n}vegetable patch; vegetable plot
Störenfried {m}marplot
Grundstück {n}plot of land
Plotter {m}plotter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *plot*
Back to top