ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nursery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nursery*, -nursery-

nursery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nursery (n.) เรือนกระจกสำหรับเก็บต้นไม้ Syn. glasshouse, greenhouse
nursery (n.) โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน
nursery (n.) แปลงหว่านเมล็ด See also: แปลงเพาะ, แหล่งกำเนิด, สถานที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต, ที่เพาะเมล็ด Syn. breeding place
nursery nurse (n.) พยาบาลผู้ดูแลเด็กเล็ก
nursery rhyme (n.) กลอนหรือเพลงง่ายๆ สำหรับเด็ก
nursery school (n.) โรงเรียนสำหรับเด็กอายุ 2 - 5 ปี See also: โรงเรียนที่เลี้ยงดูเด็กเล็ก
nursery slope (n.) ที่ลาดชันสำหรับฝึกเล่นสกี Syn. bunny slope
nursery-rhyme (n.) เพลงกล่อมเด็ก
nurserymaid (n.) พี่เลี้ยงเด็ก Syn. nurse
nurseryman (n.) คนทำงานในเรือนเพาะชำต้นไม้หรือสถานที่เพาะปลูกต้นไม้ Syn. farmer, gardener
nurseryman (n.) คนเพาะต้นไม้
English-Thai: HOPE Dictionary
nursery(เนิร์ซ'เซอรี) n. ห้องหรือสถานที่เลี้ยงเด็ก,สถานที่ปลูกต้นไม้ (โดยเฉพาะตัวอ่อน) ,โรงเพาะต้นไม้
nursery schooln. โรงเรียนกินนอนสำหรับเด็กก่อนขึ้นชั้นอนุบาล
English-Thai: Nontri Dictionary
nursery(n) สถานเลี้ยงเด็ก,สวนเพาะพันธุ์ไม้
nurseryman(n) คนเพาะพันธุ์ไม้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nurseryสถานบริบาลทารก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nursery rhymeบทร้อยกรองสำหรับเด็ก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
nursery schoolโรงเรียนเตรียมอนุบาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nursery rhymesเพลงกล่อมเด็ก [TU Subject Heading]
Nursery schoolsโรงเรียนอนุบาล [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (n.) nursery child
สถานที่รับเลี้ยงเด็ก (n.) day nursery See also: creche
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nursery days, nursery days.วันที่สถานรับเลี้ยงเด็ก, วันที่สถานรับเลี้ยงเด็ก
Big, little, what? Nursery school, babysitters maybe?โตหรือเล็ก เรียนอนุบาลหรือจ้างคนเลี้ยง
Lost his mother in a nursery fire exactly six months later, also like me.เสียแม่จากไฟไหม้ เนิร์สเซอรี่ 6 เดือนต่อมา เหมือนกับฉันอีก
We have a nursery that is completely...เราจองเนอร์สเซอรรี่แล้ว ทุกอย่างครบถ้วน
From saint Geraldine's nursery school.จาก เนอร์เซอรี่เกอร์รัลดีน
So yellow eyes could get in my nursery and bleed in my mouth?เพื่อให้ปีศาจตาเหลืองเข้าไปห้องฉัน แล้วหยดเลือดใส่ปากฉันน่ะนะ
Will be the subject of the next nursery rhymeที่จะเป็นหัวข้อนิยายอันต่อไปของบทกวีเพ้อฝันของ
She was a nursery school teacher. I don't know.เธอเคยเป็นอาจารย์ในโรงเรียนสอนพยาบาล ฉันไม่แน่ใจ
Hi. I run a plant nursery up the street.สวัสดีครับ ผมมีโรงเพาะพืชแถวๆ นี้
It was a nursery rhyme. To us by old masters.มันเป็นเพลงกล่อมเด็ก ถ่ายทอดจากปรมาจารย์รุ่นสู่รุ่น
It is a nursery rhyme.- มันเป็นเพลงกล่อมเด็ก
From nursery school to the precipice of adulthood, you guys made it, alive and kicking.จากเล็กจนโตผ่านเส้นทางมามากมาย พวกลูกทำได้ มีชีวิตและดันตัวเอง

nursery ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
幼儿园[yòu ér yuán, ㄧㄡˋ ㄦˊ ㄩㄢˊ, 幼儿园 / 幼兒園] kindergarten; nursery school
儿歌[ér gē, ㄦˊ ㄍㄜ, 儿歌 / 兒歌] nursery rhyme
全托[quán tuō, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄨㄛ, 全托 / 全託] full-time care (of children in a boarding nursery)
托儿所[tuō er suǒ, ㄊㄨㄛ ㄦ˙ ㄙㄨㄛˇ, 托儿所 / 托兒所] nursery

nursery ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
保父[ほふ, hofu] (n) male carer, esp. in a nursery school
年中[ねんじゅう(P);ねんちゅう;ねんぢゅう, nenjuu (P); nenchuu ; nendyuu] (n) (1) whole year; all year round; throughout the year; (adv) (2) (ねんじゅう, ねんぢゅう only) always; all the time; (n) (3) (ねんちゅう only) middle class (of a nursery school, etc.); (P)
育児院[いくじいん, ikujiin] (n) orphanage; nursery school
苗圃[びょうほ, byouho] (n) seedbed; nursery
通園[つうえん, tsuuen] (n,vs) (See 通学) commuting to nursery school or kindergarten
お伽話;御伽話;おとぎ話;御伽噺[おとぎばなし, otogibanashi] (n) (See 伽話) fairy-tale; nursery-tale
苗売り人[なえうりにん, naeurinin] (n) seedling peddler; nurseryman
苗床[なえどこ, naedoko] (n) nursery; seedbed; seed-plot; (P)
託児所[たくじしょ, takujisho] (n) creche; day nursery; (P)

nursery ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้องเด็ก[n. exp.] (hǿng dek) EN: nursery FR:
แมงมุมใยยุ่งสี่จุด[n. exp.] (maēngmum ya) EN: Four-spotted Nursery Web Spider FR:
เนอร์สเซอรี่[n.] (noēssoērī) EN: nursery FR: nurserie [f]
เพลงกล่อมเด็ก[n. exp.] (phlēng klǿm) EN: lullaby ; nursery rhyme FR: berceuse [f]
เพลงกล่อมให้หลับ[n. exp.] (phlēng klǿm) EN: lullaby ; nursery rhyme FR: berceuse [f]
เพลงกล่อมลูก[n. exp.] (phlēng klǿm) EN: lullaby ; nursery rhyme FR: berceuse [f]
เพาะชำ[v. exp.] (phǿ cham) EN: plant as nursery stock FR:
แปลง[n.] (plaēng) EN: plot of land ; plot ; parcel ; garden ; piece ; lot ; nursery ; bed FR: lopin [m] ; parcelle [f] ; parterre [m] ; plate-bande [f]
โรงเพาะชำ[n. exp.] (rōng phǿ ch) EN: plant nursery FR:
โรงเรียนอนุบาล[n. exp.] (rōngrīen an) EN: kindergarten ; nursery school FR: école maternelle [f] ; maternelle [f] ; école gardienne (Belg.) [f] ; jardin d'enfants [m]
สถานรับเลี้ยงเด็ก[n.] (sathān rap ) EN: nursery ; crèche FR: nursery [f] ; crèche [f] ; garderie [f] ; pouponnière[f]
สถานที่รับเลี้ยงเด็ก[n. exp.] (sathānthī r) EN: day nursery FR:

nursery ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kindergarten {m}kindergarten; nursery school

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nursery
Back to top