ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*peach*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น peach, -peach-

*peach* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impeach (vt.) กล่าวโทษเนื่องจากประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ Syn. charge
impeach (vt.) ฟ้องร้อง (ทางกฎหมาย) Syn. charge
impeach for (phrv.) กล่าวโทษ (ผู้บริหารระดับสูง) See also: กล่าวหา, ฟ้องร้อง
impeachable (adj.) ที่สามารถฟ้องร้องได้ See also: ที่สามารถดำเนินคดีได้
impeachment (n.) การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐว่าทำผิดศีลธรรมหรือจรรยาบรรณ See also: การฟ้องร้อง
peach (n.) ลูกพีช See also: พีช Syn. stone fruit, apricot
peach (adj.) มีสีพีชหรือสีเหลืองอมชมพู
peach (n.) สีพีช See also: สีเหลืองอมชมพู Syn. pink, yellowish
peach (vt.) บอกความลับ See also: เปิดโปง Syn. inform, betray, tattle
peach on (phrv.) รายงาน See also: บอกข่าว Syn. inform against
peachy (adj.) คล้ายลูกพีช
unimpeachable (adj.) ที่ไม่สามารถกล่าวหาได้ See also: กล่าวหาไม่ได้, ฟ้องร้องไม่ได้ Syn. blameless, reliable, impeccable, irreproachable
English-Thai: HOPE Dictionary
impeach(อิมพีช') vt. กล่าวโทษ,ฟ้องร้อง,ทำคดีชั้นพิจารณา,กล่าวหา,ไม่เชื่อถือ., See also: impeacher n., Syn. charge, accuse, censure
impeachable(อิมพีช' ชะเบิล) adj. ฟ้องร้องได้, กล่าวโทษได้., See also: impeachability n.
impeachment(อิมพีช' เมินทฺ) n. การกล่าวโทษ, การฟ้องร้อง, การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารชั้นสูงของรัฐบาลโดยสภาผู้แทนราษฎรต่อสภาสูง (senate) ของสหรัฐอเมริกา, การไม่เชื่อถือ, ภาวะที่ถูกกล่าวโทษดังกล่าว
peach(พีช) n. ลูกท้อ,ต้นท้อ vi. แอบไปบอกความลับ
peach blossomn. ดอกท้อ,สีม่วงแดง
peach brandyn. เหล้าลูกพีช
peach-coloredn. สีแดงอมเหลือง
peach-colouredn. สีแดงอมเหลือง
peachblown. สีชมพูอมเหลือง,สีม่วงแดง
peacherinon. หญิงสาวสวย,ผู้ยิ่งใหญ่,สิ่งที่ยิ่งใหญ่
peachick(พี'ชิค) n. ลูกนกยูง
peachy(พี'ซี) n. คล้ายลูกท้อ,คล้ายลูกพีช,ดีเยี่ยม
English-Thai: Nontri Dictionary
impeach(vt) ฟ้องร้อง,กล่าวหา
impeachment(n) การกล่าวหา,การฟ้องร้อง
peach(n) ลูกพีช,ลูกท้อ,หมากม่วน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
impeachmentการฟ้องให้ขับออกจากตำแหน่ง (โดยสภานิติบัญญัติ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impeachmentsการฟ้องเจ้าพนักงานระดับสูงของรัฐ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นพีช (n.) peach
ท้อ (n.) peach Syn. หมากม่วน
พีช (n.) peach Syn. ต้นพีช
หมากม่วน (n.) peach
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To be able to disarm my whisk with the Divine Finger Flick... besides the lord of Peach Blossom Island... there can be no one else!มีเพียงท่านที่สามารถปลดแส้ข้าได้โดยใช้วิชาดรรชนีอันเยี่ยมยอด... ท่านประมุขเกาะดอกท้อ... ไม่มีทางเป็นใครอื่น!
It doesn't matter that you and Aunty Guo won't let me stay at Peach Blossom Island.มันจะไม่เป็นงั้นหรอกถ้าท่านลุงกับท่านป้าอึ้งย้งให้ข้าอยู่ด้วยที่เกาะดอกท้อ.
If you didn't find me and insisted on bringing me back to Peach Blossom Island I would have been fine.ถ้าท่านไม่พบข้าแล้วพากลับไปเกาะดอกท้อ ข้าก็ยังคงสบายดีอยู่.
If you want to get rid of me, just say so I won't cling on at Peach Blossom Island.ถ้าท่านลุงไม่ต้องการข้า, ก็บอกข้ามาเถอะ ข้าจะไม่ติดตามท่านลุงกลับไปเกาะดอกท้ออีก.
After a few years, I'll bring you back to Peach Blossom Island.อีก 2-3 ปี, ข้าจะรับเจ้ากลับเกาะดอกท้อ.
I'm never going back to Peach Blossom Island!ข้าจะไม่กลับไปเกาะดอกท้ออีกต่อไป!
Priests, I am Guo Jing from Peach Blossom Island.ท่านนักพรต, ข้าก๊วยเจ๋งแห่งเกาะดอกท้อ.
There really is a peach there.นั่นคือลูกพีชจริงๆด้วย
What a peach. What a peach! Look, Spiker!ลูกพีชอะไร ลูกพีชอะไร!
You better not be near our peach. Oh, please!จะดีมากถ้าแกไม่เข้าใกล้ลูกพีชของเรา
Peach, peach, peach, peach Peach, peach, peach, peachพีช พีช พีช พีช พีช พีช พีช พีช
I said I'd steer the peach. Have to steer the peach.ฉันพูดว่าคุมหางเสือ มีหางเสือ

*peach* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
李代桃僵[lǐ dài táo jiāng, ㄌㄧˇ ㄉㄞˋ ㄊㄠˊ ㄐㄧㄤ, 李代桃僵] lit. the plum tree withers in place of the peach tree; to substitute one thing for another; to carry the can for sb
世外桃源[shì wài táo yuán, ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, 世外桃源] the Garden of the Peaches of Immortality; Shangri-la; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
世外桃花源[shì wài táo huā yuán, ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, 世外桃花源] same as 世外桃花源; the Garden of the Peaches of Immortality; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
桃源[táo yuán, ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, 桃源] same as 世外桃源; the Garden of the Peaches of Immortality; Shangri-la; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
桃花源[táo huā yuán, ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, 桃花源] same as 世外桃花源; the Garden of the Peaches of Immortality; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
水蜜桃[shuǐ mì táo, ㄕㄨㄟˇ ㄇㄧˋ ㄊㄠˊ, 水蜜桃] honey peach; juicy peach
蜜桃[mì táo, ㄇㄧˋ ㄊㄠˊ, 蜜桃] honey peach; juicy peach
[tán, ㄊㄢˊ, 弹 / 彈] impeach; to pluck a string; to play (a stringed musical instrument with fingers); to snap
寿桃包[shòu táo bāo, ㄕㄡˋ ㄊㄠˊ ㄅㄠ, 寿桃包 / 壽桃包] longevity peach bun; birthday peach bun
桃仁[táo rén, ㄊㄠˊ ㄖㄣˊ, 桃仁] peach kernel, used in Chinese medicine
桃树[táo shù, ㄊㄠˊ ㄕㄨˋ, 桃树 / 桃樹] peach tree
桃花[táo huā, ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ, 桃花] peach blossom
投桃报李[tóu táo bào lǐ, ㄊㄡˊ ㄊㄠˊ ㄅㄠˋ ㄌㄧˇ, 投桃报李 / 投桃報李] toss a peach, get back a plum (成语 saw); to return a favor; to exchange gifts; Scratch my back, and I'll scratch yours.
洁操[jié cāo, ㄐㄧㄝˊ ㄘㄠ, 洁操 / 潔操] unimpeachable conduct; noble behavior; spotless personal integrity
扁桃[biǎn táo, ㄅㄧㄢˇ ㄊㄠˊ, 扁桃] almond tree; almond; flat peach
[pēng, ㄆㄥ, 抨] attack; impeach
[hé, ㄏㄜˊ, 劾] impeach
[táo, ㄊㄠˊ, 桃] peach
桃子[táo zi, ㄊㄠˊ ㄗ˙, 桃子] peach

*peach* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シュミットオオトカゲ[, shumittoootokage] (n) peach throat monitor (Varanus jobiensis, species of carnivorous monitor lizard native to Australia)
ピーチ[, pi-chi] (n) peach; (P)
ワッサー[, wassa-] (n) peacherine; hybrid of a peach and a nectarine; cross between a peach and a nectarine
上巳[じょうし;じょうみ, joushi ; joumi] (n) (See 五節句) March 3rd of the lunar calendar (one of the five annual festivals); dolls festival; peach festival
唐桃[からもも;カラモモ, karamomo ; karamomo] (n) (1) (uk) apricot (Prunus armeniaca); (2) (See 寿星桃) Prunus persica var. densa (Chinese variety of peach)
孔雀[くじゃく;くざく;クジャク, kujaku ; kuzaku ; kujaku] (n) (uk) peafowl (inc. the male peacock, female peahen, and young peachick)
寿星桃[じゅせいとう;ジュセイトウ, juseitou ; juseitou] (n) (uk) (See 唐桃) Prunus persica var. densa (Chinese variety of peach)
弾劾[だんがい, dangai] (n,vs,adj-no) impeachment; accusation; censure; denunciation; (P)
枝垂れ桃;垂れ桃[しだれもも;シダレモモ, shidaremomo ; shidaremomo] (n) weeping peach (Prunus persica var. pendula)
桃割れ[ももわれ, momoware] (n) hairstyle of Meiji and Taisho era, featuring a bun resembling a halved peach
桃園[ももぞの, momozono] (n) peach orchard
桃花[とうか, touka] (n) (obsc) peach blossom
産毛;うぶ毛;生毛[うぶげ, ubuge] (n) (1) soft, downy hair (i.e. such as on one's cheek); peach fuzz; fluff; pappus; (2) lanugo; (adj-no) (3) lanuginous; pappose; pappous
芳信[ほうしん, houshin] (n) honorific reference to another's letter; tidings of peach blossoms
薄桃色[うすももいろ, usumomoiro] (n,adj-no) pale pink; peach-colored
蟠桃[ばんとう;バントウ, bantou ; bantou] (n) (uk) donut peach (Amygdalus persica var. compressa); UFO peach; flat peach; pan tao peach; Saturn peach; saucer peach
裁判官弾劾裁判所[さいばんかんだんがいさいばんしょ, saibankandangaisaibansho] (n) Judge Impeachment Court
非の打ち所がない;非の打ち所が無い;非の打ちどころがない;非の打ちどころが無い[ひのうちどころがない, hinouchidokoroganai] (exp,adj-i) impeccable; unimpeachable; cannot be faulted; faultless; perfect
黄桃[おうとう, outou] (n) yellow peach

*peach* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดอกท้อ[n. exp.] (døk thø) EN: peach blossom FR:
หา[v.] (hā) EN: accuse ; impeach ; charge ; denounce ; blame ; indict FR: accuser ; charger
การถอดถอนจากตำแหน่ง[n.] (kān thøtthø) EN: removal from office ; impeachment FR:
กล่าวโทษ[v.] (klāothōt) EN: accuse ; charge ; indict ; incriminate ; allege ; blame ; report ; impeach FR: inculper ; accuser de ; charger
ลูกท้อ[n.] (lūk thø) EN: peach FR: pêche [f]
หมากม่วน[n.] (mākmuan) EN: peach FR:
ซัดทอด[v.] (satthøt) EN: implicate ; blame on the other ; impeach ; accuse FR: rejeter la responsabilité sur
ท้อ[n.] (thø) EN: peach FR: pêche [f]
ยาหม่องขาว ตราลิงถือลูกท้อ[TM] (Yāmǿng Khāo) EN: White Monkey Holding Peach Balm FR:

*peach* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flaum {m} (auf Pfirsichen)bloom (on peaches)
Amtsenthebungsverfahren {n}impeachment proceedings; impeachment
Anklage eines Ministers usw. wegen Amtsmissbrauchs | Anklagen {pl}impeachment | impeachments
Pfirsichlikör {m} [cook.]peach liqueur
Pfau {m} [ornith.] | junger Pfaupeacock; Common Peafowl | peachick

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *peach*
Back to top