ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-peach-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น peach, *peach*,

-peach- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To be able to disarm my whisk with the Divine Finger Flick... besides the lord of Peach Blossom Island... there can be no one else!มีเพียงท่านที่สามารถปลดแส้ข้าได้โดยใช้วิชาดรรชนีอันเยี่ยมยอด... ท่านประมุขเกาะดอกท้อ... ไม่มีทางเป็นใครอื่น!
It doesn't matter that you and Aunty Guo won't let me stay at Peach Blossom Island.มันจะไม่เป็นงั้นหรอกถ้าท่านลุงกับท่านป้าอึ้งย้งให้ข้าอยู่ด้วยที่เกาะดอกท้อ.
If you didn't find me and insisted on bringing me back to Peach Blossom Island I would have been fine.ถ้าท่านไม่พบข้าแล้วพากลับไปเกาะดอกท้อ ข้าก็ยังคงสบายดีอยู่.
If you want to get rid of me, just say so I won't cling on at Peach Blossom Island.ถ้าท่านลุงไม่ต้องการข้า, ก็บอกข้ามาเถอะ ข้าจะไม่ติดตามท่านลุงกลับไปเกาะดอกท้ออีก.
After a few years, I'll bring you back to Peach Blossom Island.อีก 2-3 ปี, ข้าจะรับเจ้ากลับเกาะดอกท้อ.
I'm never going back to Peach Blossom Island!ข้าจะไม่กลับไปเกาะดอกท้ออีกต่อไป!
Priests, I am Guo Jing from Peach Blossom Island.ท่านนักพรต, ข้าก๊วยเจ๋งแห่งเกาะดอกท้อ.
There really is a peach there.นั่นคือลูกพีชจริงๆด้วย
Peach, peach, peach, peach Peach, peach, peach, peachพีช พีช พีช พีช พีช พีช พีช พีช
I flew the giant peach across the ocean.ลูกพีชยักษ์ลอยข้ามมหาสมุทร
They ate that peach all the way down to the pit... and set it up in Central Park as a permanent home.พวกเขาล้วนกินลูกพีชจนเหลือแต่เมล็ด... และตั้งมันไว้ในเซ็นทรัล พาร์ก เพื่อเป็นบ้านถาวร
Is that a peach Fruit Roll-Up? Because you don't see many-นั่นมันขนมรสพีชหรอ ไม่ได้เห็นตั้งนาน

-peach- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
李代桃僵[lǐ dài táo jiāng, ㄌㄧˇ ㄉㄞˋ ㄊㄠˊ ㄐㄧㄤ, 李代桃僵] lit. the plum tree withers in place of the peach tree; to substitute one thing for another; to carry the can for sb
寿桃包[shòu táo bāo, ㄕㄡˋ ㄊㄠˊ ㄅㄠ, 寿桃包 / 壽桃包] longevity peach bun; birthday peach bun
桃仁[táo rén, ㄊㄠˊ ㄖㄣˊ, 桃仁] peach kernel, used in Chinese medicine
桃树[táo shù, ㄊㄠˊ ㄕㄨˋ, 桃树 / 桃樹] peach tree
桃花[táo huā, ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ, 桃花] peach blossom

-peach- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シュミットオオトカゲ[, shumittoootokage] (n) peach throat monitor (Varanus jobiensis, species of carnivorous monitor lizard native to Australia)
ワッサー[, wassa-] (n) peacherine; hybrid of a peach and a nectarine; cross between a peach and a nectarine
上巳[じょうし;じょうみ, joushi ; joumi] (n) (See 五節句) March 3rd of the lunar calendar (one of the five annual festivals); dolls festival; peach festival
枝垂れ桃;垂れ桃[しだれもも;シダレモモ, shidaremomo ; shidaremomo] (n) weeping peach (Prunus persica var. pendula)
桃割れ[ももわれ, momoware] (n) hairstyle of Meiji and Taisho era, featuring a bun resembling a halved peach
桃園[ももぞの, momozono] (n) peach orchard
桃花[とうか, touka] (n) (obsc) peach blossom
産毛;うぶ毛;生毛[うぶげ, ubuge] (n) (1) soft, downy hair (i.e. such as on one's cheek); peach fuzz; fluff; pappus; (2) lanugo; (adj-no) (3) lanuginous; pappose; pappous
芳信[ほうしん, houshin] (n) honorific reference to another's letter; tidings of peach blossoms
蟠桃[ばんとう;バントウ, bantou ; bantou] (n) (uk) donut peach (Amygdalus persica var. compressa); UFO peach; flat peach; pan tao peach; Saturn peach; saucer peach
黄桃[おうとう, outou] (n) yellow peach

-peach- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดอกท้อ[n. exp.] (døk thø) EN: peach blossom FR:
ลูกท้อ[n.] (lūk thø) EN: peach FR: pêche [f]
หมากม่วน[n.] (mākmuan) EN: peach FR:
ท้อ[n.] (thø) EN: peach FR: pêche [f]
ยาหม่องขาว ตราลิงถือลูกท้อ[TM] (Yāmǿng Khāo) EN: White Monkey Holding Peach Balm FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -peach-
Back to top