ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*orbit*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น orbit, -orbit-

*orbit* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exorbitant (adj.) มากเกินไป See also: สูงเกินไป Syn. excessive, extravagant, inordinate
in orbit (idm.) ในวงโคจร
lunar orbiter (n.) ยานอวกาศ Syn. spacecraft, spaceship
orbit (n.) วิถีโคจร, วงโคจร See also: วงโคจร Syn. rotation, circle, path
orbit (n.) ขอบเขต See also: วง Syn. domain, compass
orbit (vi.) โคจร See also: เดินทางรอบ Syn. revolve, circle
orbit (vt.) โคจร See also: เดินทางรอบ Syn. revolve, circle
orbital (adj.) เกี่ยวกับการโคจร See also: ของการโคจร, เป็นวงรอบ
orbital rocket (n.) ดาวเทียม See also: ดาวเทียมสื่อสาร Syn. space satellite
English-Thai: HOPE Dictionary
exorbitance(อิกซอ'บิเทินซฺ) n. ความมากเกินไป,ความแพงเกินไป,ความสูงเกินไป
exorbitant(อิกซอ'บิเทินทฺ) adj. มากเกินไป,แพงเกินไป,สูงเกินไป.
orbit(ออร์'บิท) n. วงโคจร,วิถีโคจร,วิถีทาง,เขตอิทธิพล,เบ้าตา,ขอบตา,ตา. vt.,vi. โคจร, See also: orbital adj. orbiter n., Syn. path,circuit
English-Thai: Nontri Dictionary
exorbitant(adj) แพงเกินไป,สูงเกินไป,มากเกินไป
orbit(n) จักรราศี,วงโคจร,วิถีทาง,เบ้าตา,ขอบตา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
elliptical orbitวงโคจรแบบวงรี [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
equatorial orbitวงโคจรระนาบศูนย์สูตร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
GEO (geostationary orbit)จีอีโอ (วงโคจรค้างฟ้า) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
LEO (low earth orbit)ลีโอ (วงโคจรระดับต่ำ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
orbit๑. เบ้าตา๒. ทางโคจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orbital๑. -เบ้าตา๒. -ทางโคจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Orbitเบ้าตา [TU Subject Heading]
Orbital implantsเบ้าตาเทียม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค้ากำไรเกินควร (v.) set an exorbitant price See also: gain too much profit
ค้ากำไรเกินควร (v.) set an exorbitant price See also: gain too much profit
ทางพญานาค (n.) orbit of the moon See also: moon´s path through certain asterisms, serpent´s path
ทางโคจร (n.) orbit See also: revolution Syn. วิถีโคจร, เส้นทางโคจร
ทางโคจร (n.) orbit See also: revolution Syn. วิถีโคจร, เส้นทางโคจร
นาควิถี (n.) orbit of the moon See also: moon´s path through certain asterisms, serpent´s path Syn. ทางพญานาค
ลิบลิ่ว (adj.) exorbitant See also: excessive, unreasonable, immoderate Syn. ลิบ
วงโคจร (n.) orbit See also: revolution Syn. วิถีโคจร, ทางโคจร, เส้นทางโคจร
วงโคจร (n.) orbit See also: revolution Syn. วิถีโคจร, ทางโคจร, เส้นทางโคจร
วิถีโคจร (n.) orbit See also: revolution Syn. ทางโคจร, เส้นทางโคจร
วิถีโคจร (n.) orbit See also: revolution Syn. ทางโคจร, เส้นทางโคจร
หมุนรอบ (v.) orbit See also: revolve around
เส้นทางโคจร (n.) orbit See also: revolution Syn. วิถีโคจร, ทางโคจร
เส้นทางโคจร (n.) orbit See also: revolution Syn. วิถีโคจร, ทางโคจร
โคจร (v.) orbit See also: move around, travel around, circle, circulate Syn. หมุนรอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Have you checked Discovery's orbit lately?คุณได้ตรวจสอบวงโคจร ของดิสคัเฟอรีเมื่อเร็ว ๆ นี้?
The time has come to put ourselves in an orbit around Io which is where the Discovery is.เวลาที่มีมาใส่ตัวเอง ในวงโคจรรอบ ไอโอ ซึ่งเป็นที่ที่ค้นพบคือ
If all goes well, we'll wind up in a gentle orbit around Io.หากทุกอย่างเป็นไปด้วยดี เราจะลมขึ้นมาในวงโคจรรอบ อ่อนโยน ไอโอ
We're going to send a boarding party over to climb inside this... 800-foot-Iong shipwreck floating over Io... to see if she can be rescued before her orbit gives out.เรากำลังจะส่งบุคคลกินนอน มากกว่า ปีนขึ้นไปภายในนี้ เรืออับปาง 800 ฟุตยาวลอยอยู่ เหนือ ไอโอ
The drive system could be operated manually so we were able to pull Discovery away from its decaying orbit around Io.ดังนั้นเราจึงสามารถที่จะ ดึงดิสคัเฟอรี ห่างจากเนื้อที่โคจรรอบ ไอโอ
I have spent the last several weeks programming Hal for a 1,000-day orbit back to Earth and now all those programs will have to be dumped.การเขียนโปรแกรมสำหรับ แฮล วงโคจร 1000 วัน กลับมาสู่โลกและตอนนี้ทุก โปรแกรมเหล่านั้น จะต้องถูกทิ้ง
The Pentagon has admitted they've been testing a secret class of sub-orbital spy craft.Pentagon อนุมัติให้ทำการทดสอบลับๆ เรื่องยานจารกรรมที่บินใต้วงโคจรได้
You'd need a satellite and launch capabilities to orbit it.คุณจะต้องมีดาวเทียมและ เปิดตัวความสามารถ ในการโคจรรอบมัน
Excuse me, ladies and gentlemen, in approximately 2 hours and 23 minutes, we'll be arriving in the orbit of Neptune.อีก 2 ชม. 23 นาที เราจะเข้าสู่วงโครจดาวเนปจูน
Everything I'm about to tell you is considered Code Black by the NSA. U.S.A.C. Intercepted a radio transmission from a decaying orbit around Neptune.ยูเอสเอซี ได้รับสัญญาณที่ขาดช่วงแถวดาวเนปจูน
The demolitions for the lunar colonies screwed up the orbit, okay?การระเบิดดวงจันทร์ เพื่อสร้างที่อยู่ทำลายระบบโคจร
Their block exists in orbit and are approaching us.แนวป้องกันของพวกมันได้รอบรอบพวกเราไว้

*orbit* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圆轨道[yuán guǐ dào, ㄩㄢˊ ㄍㄨㄟˇ ㄉㄠˋ, 圆轨道 / 圓軌道] circular orbit (in astronomy and in astronautics)
诛求[zhū qiú, ㄓㄨ ㄑㄧㄡˊ, 诛求 / 誅求] exorbitant demands; demanding with menaces; extortion
诛求无厌[zhū qiú wú yàn, ㄓㄨ ㄑㄧㄡˊ ˊ ㄧㄢˋ, 诛求无厌 / 誅求無厭] incessant exorbitant demands
轨迹[guǐ jì, ㄍㄨㄟˇ ㄐㄧˋ, 轨迹 / 軌跡] locus; orbit; trajectory; track
月孛[yuè bèi, ㄩㄝˋ ㄅㄟˋ, 月孛] lunar apogee (point in the moon's orbit furthest from earth); imaginary heavenly body occupying the second focus of the moon's elliptic orbit; dark moon; Lilith
公转[gōng zhuàn, ㄍㄨㄥ ㄓㄨㄢˋ, 公转 / 公轉] orbital revolution
轨道[guǐ dào, ㄍㄨㄟˇ ㄉㄠˋ, 轨道 / 軌道] orbit; railway or tram line; fig. conventional way of thinking
轨道舱[guǐ dào cāng, ㄍㄨㄟˇ ㄉㄠˋ ㄘㄤ, 轨道舱 / 軌道艙] orbital module; orbital cabin
戊巴比妥钠[wù bā bǐ tuǒ nà, ˋ ㄅㄚ ㄅㄧˇ ㄊㄨㄛˇ ㄋㄚˋ, 戊巴比妥钠 / 戊巴比妥鈉] pentasorbital sodium (a sedative)
近日点[jìn rì diǎn, ㄐㄧㄣˋ ㄖˋ ㄉㄧㄢˇ, 近日点 / 近日點] perihelion, the nearest point of a planet in elliptic orbit to the sun; lower apsis
[quān, ㄑㄩㄢ, 圈] circle; ring; loop; classifier for loops or orbits
月径[yuè jìng, ㄩㄝˋ ㄐㄧㄥˋ, 月径 / 月徑] moonlit path; diameter of the moon; diameter of the moon's orbit

*orbit* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オービター[, o-bita-] (n) orbiter
ソルビット[, sorubitto] (n) sorbitol (artificial sweetener) (ger
ソルビトール[, sorubito-ru] (n) sorbitol (artificial sweetener)
フロンティア電子理論[フロンティアでんしりろん, furonteia denshiriron] (n) frontier molecular orbital theory
ふんだくる[, fundakuru] (v5r,vt) (1) to snatch; to grab; to steal; (2) to charge (an exorbitant price) for
モンツキテンジクザメ属[モンツキテンジクザメぞく, montsukitenjikuzame zoku] (n) Hemiscyllium (genus of longtail carpet sharks in the family Hemiscylliidae with short snouts, nostrils at the tip, and elevated eyes and supraorbital ridges)
円軌道[えんきどう, enkidou] (n) circular orbit
法外[ほうがい, hougai] (adj-na,n) exorbitant; outrageous; (P)
眼窩[がんか, ganka] (n,adj-no) eye socket; orbit
眼窩底[がんかてい, gankatei] (n) orbital floor (thin bone floor of eye socket)
突拍子も無い;突拍子もない[とっぴょうしもない, toppyoushimonai] (adj-i) astounding; tremendous; crazy; exorbitant
衛星船[えいせいせん, eiseisen] (n) manned satellite; manned orbiter
軌道の離心率[きどうのりしんりつ, kidounorishinritsu] (n) orbital eccentricity
軌道修正[きどうしゅうせい, kidoushuusei] (n) course correction; trajectory change; orbital adjustment
軌道短半径[きどうたんはんけい, kidoutanhankei] (n) semi-minor axis (esp. in orbital matters)
軌道船[きどうせん, kidousen] (n) orbiter
軌道運動[きどううんどう, kidouundou] (n) orbital motion
軌道長半径[きどうちょうはんけい, kidouchouhankei] (n) semi-major axis (esp. in orbital matters)
軌道関数[きどうかんすう, kidoukansuu] (n) orbital function
軌道離心率[きどうりしんりつ, kidourishinritsu] (n) orbital eccentricity
軌道電子[きどうでんし, kidoudenshi] (n) orbital electron
過当[かとう, katou] (adj-na,n) excessive; exorbitant; (P)
静止軌道[せいしきどう, seishikidou] (n) geostationary orbit; geosynchronous orbit
Japanese-English: COMDICT Dictionary
中軌道[ちゅうきどう, chuukidou] ICO, Intermediate Circular Orbit

*orbit* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หูฉี่[adj.] (hū chī) EN: exorbitant FR:
จักร[n.] (jak) EN: cycle ; orbit FR: cercle [m] ; cycle [m] ; orbite [f]
จักรราศี[n.] (jakkrarāsī) EN: zodiac constellation ; planetary orbit FR:
การโคจร[n.] (kān khōjøn) EN: FR: orbite [f] ; révolution [f]
โคจร-[pref.] (khøjara-) EN: orbit FR:
โคจร[v.] (khōjøn) EN: orbit ; move around ; revolve ; travel around ; circle ; circulate FR: être en orbite ; orbiter ; tourner autour de
กระบอกตา[n.] (krabøktā) EN: eye socket FR: orbite de l'oeil [f]
กระสวยอวกาศแอตแลนติส[n. exp.] (krasūay awa) EN: Shuttle Orbiter Atlantis FR:
กระสวยอวกาศชาเลนเจอร์[n. exp.] (krasūay awa) EN: Shuttle Orbiter Challenger FR:
ลิบลิ่ว[adj.] (lipliu) EN: exorbitant ; excessive ; unreasonable ; immoderate FR: exorbitant ; excessif ; immodéré ; déraisonnable
มีราคา[adj.] (mī rākhā) EN: expensive ; costly ; dear ; high-priced ; exorbitant ; lavish ; overpriced ; steep FR: précieux ; de valeur ; onéreux
หมุนรอบ[v. exp.] (mun røp) EN: orbit ; revolve around ; move around FR: tourner autour
ออร์บิทัลเชิงอะตอม[n. exp.] (øbithan cho) EN: atomic orbital FR: orbitale atomique [f]
สถานีอากาศ[n. exp.] (sathānī ākā) EN: space station FR: station spatiale [f] ; station orbitale [f]
สถานีอวกาศ[n. exp.] (sathānī awa) EN: FR: station orbitale [f]
เส้นทางโคจร[n. exp.] (senthāng kh) EN: orbit FR:
ทางโคจร[n.] (thāng khōjø) EN: orbit FR: orbite [f]
วงโคจร[n. exp.] (wong khōjøn) EN: orbit ; revolution FR: orbite [f]
วงโคจรดาวเทียม[n. exp.] (wong khōjøn) EN: satellite orbit FR:
วงโคจรค้างฟ้า[n. exp.] (wong khōjøn) EN: geostationary orbit FR: orbite géostationnaire [f]
วงโคจรของดาวเคราะห์[n. exp.] (wong khōjøn) EN: FR: orbite d'une planète [f]

*orbit* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ellipsenbahn {f}elliptical orbit
unerschwinglich; übermäßig; überhöht; exorbitant {adj} | unerschwinglicher | am unerschwinglichstenexorbitant | more exorbitant | most exorbitant
Augenhöhle {f}; Orbita
Mondumlaufbahn {f}lunar orbit
orbital {adj}; den Augapfel betreffend [med.]orbital
Bahnelemente {pl} [astron.]orbital elements
Ring... | Südring {m} (Straße)orbital | south orbital route
Erdumlaufbahn {f} eines Satelliten | in die Erdumlaufbahn schießen(earth) orbit | to send into orbit
Amateurfunksatellit {m}orbiting satellite carrying amateur radio
Wucherpreis {m}exorbitant price

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *orbit*
Back to top