ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-orbit-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น orbit, *orbit*,

-orbit- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Have you checked Discovery's orbit lately?คุณได้ตรวจสอบวงโคจร ของดิสคัเฟอรีเมื่อเร็ว ๆ นี้?
The time has come to put ourselves in an orbit around Io which is where the Discovery is.เวลาที่มีมาใส่ตัวเอง ในวงโคจรรอบ ไอโอ ซึ่งเป็นที่ที่ค้นพบคือ
If all goes well, we'll wind up in a gentle orbit around Io.หากทุกอย่างเป็นไปด้วยดี เราจะลมขึ้นมาในวงโคจรรอบ อ่อนโยน ไอโอ
We're going to send a boarding party over to climb inside this... 800-foot-Iong shipwreck floating over Io... to see if she can be rescued before her orbit gives out.เรากำลังจะส่งบุคคลกินนอน มากกว่า ปีนขึ้นไปภายในนี้ เรืออับปาง 800 ฟุตยาวลอยอยู่ เหนือ ไอโอ
The drive system could be operated manually so we were able to pull Discovery away from its decaying orbit around Io.ดังนั้นเราจึงสามารถที่จะ ดึงดิสคัเฟอรี ห่างจากเนื้อที่โคจรรอบ ไอโอ
I have spent the last several weeks programming Hal for a 1,000-day orbit back to Earth and now all those programs will have to be dumped.การเขียนโปรแกรมสำหรับ แฮล วงโคจร 1000 วัน กลับมาสู่โลกและตอนนี้ทุก โปรแกรมเหล่านั้น จะต้องถูกทิ้ง
You'd need a satellite and launch capabilities to orbit it.คุณจะต้องมีดาวเทียมและ เปิดตัวความสามารถ ในการโคจรรอบมัน
Excuse me, ladies and gentlemen, in approximately 2 hours and 23 minutes, we'll be arriving in the orbit of Neptune.อีก 2 ชม. 23 นาที เราจะเข้าสู่วงโครจดาวเนปจูน
Everything I'm about to tell you is considered Code Black by the NSA. U.S.A.C. Intercepted a radio transmission from a decaying orbit around Neptune.ยูเอสเอซี ได้รับสัญญาณที่ขาดช่วงแถวดาวเนปจูน
Their block exists in orbit and are approaching us.แนวป้องกันของพวกมันได้รอบรอบพวกเราไว้
Your plan is to do one complete orbit of the Earth.แผนของคุณคือ โคจรรอบโลก 1 รอบสมบูรณ์
So right now he's been in orbit for eight hours, 56 minutes and 15 seconds.งั้นตอนนี้พ่อก็อยู่ในวงโครจร 8 ชั่วโมง 56 นาที 15 วินาที

-orbit- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圆轨道[yuán guǐ dào, ㄩㄢˊ ㄍㄨㄟˇ ㄉㄠˋ, 圆轨道 / 圓軌道] circular orbit (in astronomy and in astronautics)
月孛[yuè bèi, ㄩㄝˋ ㄅㄟˋ, 月孛] lunar apogee (point in the moon's orbit furthest from earth); imaginary heavenly body occupying the second focus of the moon's elliptic orbit; dark moon; Lilith
近日点[jìn rì diǎn, ㄐㄧㄣˋ ㄖˋ ㄉㄧㄢˇ, 近日点 / 近日點] perihelion, the nearest point of a planet in elliptic orbit to the sun; lower apsis

-orbit- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
円軌道[えんきどう, enkidou] (n) circular orbit
眼窩[がんか, ganka] (n,adj-no) eye socket; orbit
静止軌道[せいしきどう, seishikidou] (n) geostationary orbit; geosynchronous orbit
Japanese-English: COMDICT Dictionary
中軌道[ちゅうきどう, chuukidou] ICO, Intermediate Circular Orbit

-orbit- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จักร[n.] (jak) EN: cycle ; orbit FR: cercle [m] ; cycle [m] ; orbite [f]
จักรราศี[n.] (jakkrarāsī) EN: zodiac constellation ; planetary orbit FR:
โคจร-[pref.] (khøjara-) EN: orbit FR:
โคจร[v.] (khōjøn) EN: orbit ; move around ; revolve ; travel around ; circle ; circulate FR: être en orbite ; orbiter ; tourner autour de
หมุนรอบ[v. exp.] (mun røp) EN: orbit ; revolve around ; move around FR: tourner autour
เส้นทางโคจร[n. exp.] (senthāng kh) EN: orbit FR:
ทางโคจร[n.] (thāng khōjø) EN: orbit FR: orbite [f]
วงโคจร[n. exp.] (wong khōjøn) EN: orbit ; revolution FR: orbite [f]
วงโคจรดาวเทียม[n. exp.] (wong khōjøn) EN: satellite orbit FR:
วงโคจรค้างฟ้า[n. exp.] (wong khōjøn) EN: geostationary orbit FR: orbite géostationnaire [f]

-orbit- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ellipsenbahn {f}elliptical orbit
Mondumlaufbahn {f}lunar orbit
Erdumlaufbahn {f} eines Satelliten | in die Erdumlaufbahn schießen(earth) orbit | to send into orbit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -orbit-
Back to top