ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*offensive*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น offensive, -offensive-

*offensive* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
counteroffensive (n.) การรุกตอบโต้ See also: การโจมตีตอบโต้
inoffensive (adj.) ไม่เป็นภัย See also: ไม่ทำอันตราย, ไม่รุกราน, ไม่ทำร้ายคนอื่น, ไม่น่ารังเกียจ Syn. friendly, harmless, innocuous Ops. offensive
offensive (adj.) ซึ่งทำให้ไม่พอใจ See also: ที่ทำให้ขุ่นเคือง Syn. displeasing, vexing Ops. pleasant, pleasing
offensive (adj.) น่ารังเกียจ See also: ที่ไม่พึงปรารถนา, น่าสะอิดสะเอียน Syn. disgusting, unpleasant Ops. pleasant, pleasing
offensive (adj.) ก้าวร้าว Syn. aggressive
offensive (adj.) ซึ่งใช้เพื่อการโจมตี Syn. attacking, invading Ops. defensive
offensive (n.) การโจมตี Syn. attack, aggression
offensively (adv.) อย่างน่ารังเกียจ Syn. disagreeably
offensiveness (n.) ความน่ารังเกียจ
English-Thai: HOPE Dictionary
counteroffensive(เคา'เทอะออฟเฟน'ซิฟว) n. การรุกกลับ,การโจมตีข้าศึกที่กำลังรุกเข้ามา,สงครามตอบโต้
inoffensive(อินอะเฟน'ซิฟว) adj. ไม่เป็นภัย,ไม่ทำอันตราย,เป็นรุกราน,ไม่ทำร้ายคนอื่น,ไม่น่ารังเกียจ., See also: inoffensiveness n., Syn. innocuous ###A. offensive
offensive(อะเฟน'ซิฟว) adj. ซึ่งทำให้ไม่พอใจ,ซึ่งทำให้ขุ่นเคือง,ก้าวร้าว,ไม่พอใจ,ล่วงละเมิด,น่ารังเกียจ,เกี่ยวกับการละเมิด,เกี่ยวกับการละเมิด,เกี่ยวกับการกระทำผิด., See also: offensiveness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
inoffensive(adj) ไม่น่ารังเกียจ,ไม่ทำอันตราย,ไม่รุกราน
offensive(adj) ซึ่งรุกราน,ก้าวร้าว,น่ารังเกียจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
offensiveการรุก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขวางหูขวางตา (v.) be offensive to the eye See also: be unpleasant to look at, be an eyesore, offend the eyes Syn. ขัดตา, ขัดหูขัดตา
ขัดลูกตา (v.) be offensive to the eye See also: be unpleasant to look at, be an eyesore, offend the eyes Syn. ขัดตา, ขัดหูขัดตา, ขวางหูขวางตา
ขัดหูขัดตา (v.) be offensive to the eye See also: be unpleasant to look at, be an eyesore, offend the eyes Syn. ขัดตา, ขวางหูขวางตา
กระไอ (n.) offensive odor See also: sour smell Syn. กลิ่น (ใกล้จะบูด)
กลิ่น (ใกล้จะบูด) (n.) offensive odor See also: sour smell
บาดตา (adj.) offensive Syn. ขัดตา
บาดตา (adj.) offensive to the eyes See also: unpleasant to look at Syn. ขัดตา
ปฏิกูล (adj.) offensive See also: foul, dirty, disgusting, nauseous Syn. สกปรก, น่ารังเกียจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Everything about me he finds offensive. You think it'd be a waste of his time.ทุกสิ่งที่เกี่ยวกับผมขัดหูขัดตาเขา
They merely covered up, as one does, the offensive corpses.พวกเขาแค่ปิดเงียบ เหมือนที่ทำกับศพอื่นๆ
And here comes Knauer and that big offensive unit for the guards.มาแล้วเคนาเวอร์กับ ทีมบุกของผู้คุมสุดแกร่ง
And so the guards will take over after one of the strangest offensive series I've ever seen.ทีมผู้คุมจะได้ลงไปบุก หลังจากการบุก แปลกประหลาดที่สุดที่ผมเคยเห็น
That looked like a message to Crewe from his offensive line.นั่นเป็นสาระที่แนวบุก ในทีมอยากบอกครูว์
EVEN IF IT IS SLIGHTLY OFFENSIVE TO THE HANDI-CAPABLE.ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการไม่ให้เกียรติต่อคนพิการก็ตาม
Analysts say a broader strategy is at work one that began with the offensive in the Sunni Triangle city of Samarra earlier this month.ผลวิจัยบอกว่า กลยุทธแผ่ขยายกำลังถูกใช้ ...ซึ่งเริ่มไปด้วยการโจมตีที่ Sunni Triangle city of Samarra... ...ตอนต้นเดือน
Well, yeah, it's an ongoing offensive against neighborhood evil.ใช่,มันเป็นรุกรานที่ต่อเนื่อง ระหว่างเพื่อนบ้านอันชั่วร้าย
The cross was offensive to me until I came to it.พ่อก็เคยไม่ชอบไม้กางเขนจนกระทั่งพบพระองค์
You can have the Steelers' entire offensive line... tugging' on that valve... and not generate enough force to do that.ต่อให้เอาตัวรับของทีมสตีลเลอร์ทั้งแผง มาดึงวาล์วนั่น ก็ยังไม่มีแรงพอจะทำให้เป็นแบบนั้นได้
We're going on the offensive, R3.เรากำลังโจมตีกลับ อาร์ทรี
Now, in these circumstances, unless the state has obtained some new information relating to my involvement in the matter, then I find it highly prejudical, even constitutionally offensive, to keep me detained without bail.ในสถานการณ์เช่นนี้ เว้นซะแต่ว่ารัฐมีข้อมูลเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผมในเรื่องนี้ และผมก็พบว่าเป็นผลร้ายอย่างมาก แม้กระทั่งการล่วงละเมิดสิทธิ

*offensive* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百团大战[Bǎi tuán Dà zhàn, ㄅㄞˇ ㄊㄨㄢˊ ㄉㄚˋ ㄓㄢˋ, 百团大战 / 百團大戰] Hundred Regiments offensive of August-December 1940, a large scale offensive against the Japanese by the communists
不雅观[bù yǎ guān, ㄅㄨˋ ㄧㄚˇ ㄍㄨㄢ, 不雅观 / 不雅觀] offensive to the eye; unbecoming
有攻击性[yǒu gōng jí xìng, ㄧㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ, 有攻击性 / 有攻擊性] offensive

*offensive* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
テト攻勢[テトこうせい, teto kousei] (n) Tet Offensive (North Vietnamese offensive launched in January 1968)
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P)
反撃[はんげき, hangeki] (n,vs) counterattack; counteroffensive; counterblow; (P)
反攻[はんこう, hankou] (n,vs) counteroffensive
差し障りのない[さしさわりのない, sashisawarinonai] (adj-i) innocuous; inoffensive
当たり障りのない;当たり障りの無い;当り障りのない;当り障りの無い;当たりさわりのない[あたりさわりのない, atarisawarinonai] (exp,adj-i) harmless and inoffensive
攻勢[こうせい, kousei] (n) offensive (movement); aggression; (P)
攻守同盟[こうしゅどうめい, koushudoumei] (n) offensive and defensive alliance
攻撃[こうげき, kougeki] (n,vs) attack; strike; offensive; criticism; censure; (P)
攻撃的[こうげきてき, kougekiteki] (adj-na) offensive; aggressive
春闘[しゅんとう, shuntou] (n) spring offensive (Japanese unions); (P)
異臭[いしゅう, ishuu] (n) offensive smell; off-flavor; off-flavour

*offensive* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาดใจ[adj.] (bātjai) EN: offensive ; intolerable FR:
บาดตา[adj.] (bāttā) EN: offensive ; ugly ; repugnant ; disgusting FR: répugnant
การรุก[n. exp.] (kān ruk) EN: offensive FR: offensive [f]
การรุกราน[n.] (kān rukrān) EN: aggression ; invasion ; attack ; offensive FR: agression [f] ; invasion [f] ; offensive [f] ; envahissement [m]
การรุกล้ำทางการเมือง[n. exp.] (kān ruk thā) EN: political offensive FR: offensive politique [f]
ก้าวร้าว[adj.] (kāorāo) EN: aggressive ; offensive ; belligerent ; antagonistic ; bellicose FR: agressif ; belliqueux
เกเร[adj.] (kērē) EN: delinquent ; unruly ; offensive ; wayward ; intractable ; refractory ; recalcitrant ; naughty ; roguish ; good-for-nothing ; mischievous FR: coquin ; espiègle ; fripon
ขัดตา[v.] (khattā) EN: be unpleasant to look at ; be offensive to the eye ; be an eyesore ; be an unpleasant sight FR: être déplaisant à la vue
ขวางหูขวางตา[v.] (khwānghūkhw) EN: be offensive to the eye FR:
กลิ่นเหม็น[n.] (klin men) EN: bad odour ; foul smell ; offensive smell ; bad smell ; stench ; stink ; effluvium ; pong ; reek FR: puanteur [f] ; odeur infecte [f] ; odeur nauséabonde [f]
กลยุทธ์เชิงรุก[n. exp.] (konlayut ch) EN: approach strategy ; offensive strategy FR:
กระไอ[n.] (kra-ai) EN: unpleasant odour from decaying food ; offensive odor FR:
ลาม[v.] (lām) EN: take liberties with ; be offensive to ; be rude ; talk offensively ; be overfamiliar FR:
ล่วงเกิน[v.] (lūangkoēn) EN: be rude ; be offensive to ; go too far ; take liberties with ; offend ; insult FR: offenser ; prendre des libertés (avec qqn.) ; aller trop loin (avec qqn.) ; dépasser les bornes (avec qqn.)
ไม่อันตราย[adj.] (mai antarāi) EN: inoffensive ; not dangerous FR: non dangereux ; inoffensif
น่าเกลียด[adj.] (nā klīet) EN: ugly ; disgusting ; unattractive ; unpleasant ; offensive ; unlovely FR: affreux ; laid ; moche (fam.) ; difforme ; déplaisant
น่ารังเกียจ[adj.] (nā rangkīet) EN: disgusting ; hateful ; noisome ; offensive ; repugnant ; objectionable ; revolting ; disagreeable ; distasteful FR: déplaisant ; désagréable ; gênant ; odieux ; misérable
น่าสะอิดสะเอียน[adj.] (nā sa-it sa) EN: disgusting ; offensive FR:
ปฏิกูล[adj.] (patikūn) EN: offensive ; foul ; dirty ; disgusting ; nauseous FR: dégoûtant ; répugnant ; nauséabond ; écoeurant
ผิดผี[v.] (phitphī) EN: be offensive to the spirits ; violate custom ; go against a tradition ; violate tradition ; violate a convention ; do sth morally wrong FR:
พูดไม่เข้าหูคน[v. exp.] (phūt mai kh) EN: be irritating ; be offensive ; be harsh FR:
รุก[v.] (ruk) EN: invade ; be on the offensive ; commit aggression ; trespass ; assail ; attack FR: envahir ; assaillir ; attaquer
อุกอาจ[v.] (uk-āt) EN: be outrageous ; be offensive FR:
อุกอาจ[adj.] (uk-āt) EN: outrageous ; offensive ; aggressive FR: audacieux ; téméraire

*offensive* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
offensive Haltung {f} | zur Offensive übergehenoffensive | to take the offensive
anzüglich; anstößig; ungehörig {adj} | anzüglicher; anstößiger | am anzüglichsten; am anstößigstenoffensive | more offensive | most offensive
Harmlosigkeit {f}inoffensiveness
harmlos; unbedenklich {adj}inoffensive
Beschimpfungen {pl}offensive language

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *offensive*
Back to top