ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disagreeably

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disagreeably*, -disagreeably-

disagreeably ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disagreeably (adv.) อย่างน่ารังเกียจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disagreeably
Back to top