ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

displeasing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *displeasing*, -displeasing-

displeasing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
displeasing (adj.) ซึ่งทำให้ไม่พอใจ See also: ที่ทำให้ขุ่นเคือง Syn. vexing Ops. pleasant, pleasing
displeasing (adj.) ซึ่งไม่พอใจ See also: ซึ่งไม่ผิดหวัง Syn. disappointing, inadequate, undesirable Ops. excellent, satisfactory, gratifying
English-Thai: HOPE Dictionary
displeasingadj. ซึ่งไม่พอใจ,กริ้ว,น่าเกลียด, Syn. disagreeable
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's refreshing, yet displeasing to the eye.ถ้าดูไม่ผิด พวกเขาก็ดูสดชื่นดีนะคะ
I find your tone displeasing.- ฉันพบที่น่ารังเกียจเสียงของคุณ

displeasing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขวางหูขวางตา[adj.] (khwānghūkhw) EN: displeasing ; irritating FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า displeasing
Back to top