ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

attacking

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *attacking*, -attacking-

attacking ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
attacking (adj.) ซึ่งใช้เพื่อการโจมตี Syn. invading Ops. defensive

attacking ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
至弱をもって至強にあたる[しじゃくをもってしきょうにあたる, shijakuwomotteshikyouniataru] (exp) (id) (obsc) attacking strength by means of (with) weakness
虚々実々;虚虚実実[きょきょじつじつ, kyokyojitsujitsu] (n,adj-no) full of wiles and tricks; match between persons equal in shrewdness mobilizing all the tricks each can muster; shrewdly avoiding the opponent's strong points and attacking its weaknesses
論難攻撃[ろんなんこうげき, ronnankougeki] (n,vs) attacking by argument; denunciation; condemnation; heated controversy
追い打ち(P);追い撃ち;追い討ち[おいうち, oiuchi] (n) final blow; attacking while pursuing; attacking the routed enemy; (P)
遊撃(P);游撃[ゆうげき, yuugeki] (n,vs) (1) raid; military attack by a mobile unit; hit-and-run attack; search-and-kill mission; search-and-destroy mission; military action without a predetermined target; attacking the enemy or assisting allies as the opportunity arises; (n) (2) (abbr) (See 遊撃手) shortstop; (P)
闇打ち;闇討ち[やみうち, yamiuchi] (n,vs) attacking under the cover of darkness; surprise attack

attacking ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กองกลางตัวรุก[n. exp.] (køngklāng t) EN: attacking midfielder FR: milieu offensif [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า attacking
Back to top