ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nauseous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nauseous*, -nauseous-

nauseous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nauseous (adj.) ซึ่งรู้สึกคลื่นไส้ See also: คลื่นเหียน Syn. loathsome, noisome, offensive
nauseously (adv.) น่าคลื่นไส้ See also: น่าขยะแขยง
nauseousness (n.) ความน่าขยะแขยง
English-Thai: HOPE Dictionary
nauseous(นอ'เช ิส,-ซีเอิส) adj. ซึ่งทำให้คลื่นเหียน, See also: nauseousness n., Syn. sickening
English-Thai: Nontri Dictionary
nauseous(adj) เป็นที่สะอิดสะเอียน,น่ารังเกียจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nauseous-คลื่นไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหียน (v.) feel nauseous See also: feel sick, be affected with nausea, be nauseated Syn. คลื่นไส้, คลื่นเหียน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She is not happy unless everyone around her is panicked, nauseous or suicidal.หล่อนจะไม่มีความสสุขจนกว่าทุกคน จะประสาทเสีย เป็นลม หรือฆ่าตัวตาย
You've been nauseous all day from the chemo.แกอ้วกมาทั้งวันเพราะทำคีโม
If your headache gets worse or you start to feel even a little nauseous you got to let me know.ถ้าคุณปวดหัวอย่างรุนแรง หรือว่าเริ่มรู้สึกคลื่นเหียนนิดๆ คุณต้องบอกให้ผมรู้นะ
Well, the only place I'm not nauseous is here.ที่นี้เป็นที่แห่งเดียว ที่ฉันไม่รู้สึกคลื่นไส้
I envy you for feeling nauseous and dizzy.ดีจังนะ คลื่นไส้วิงเวียน
I don't feel nauseous or dizzy anymore.ไม่ป่วยแล้ว และก็ไม่เวียนหัวอีกแล้วด้วย
I tried, but he gets nauseous just talking about it.ช่วยแล้ว แต่เขารู้สึกคลื่นไส้ตอนพูดถึงเรื่องนั้น
And nauseous and dizzy.และก็คลื่นไส้ และก็วิงเวียน
It makes you just feel nauseous if you drink alcohol.มันจะทำให้คุณคลื่นไส้ ถ้าคุณดื่มเหล้า
I feel nauseous and like I'm starving at the same time, and everything smells like rotting meat.ฉันรู้สึกคลื่นไส้และเหมือนจะหิวในเวลาเดียวกัน และทุกอย่างที่มีกลิ่นเหมือนเนื้อเน่า
You know what really helps me with that when I feel nauseous is ginger tea.เวลาฉันครั่นเนื้อครั่นตัว ฉันว่าดื่มชาขิงมันช่วยได้มาก
Don't patronize me. I'm getting nauseous.อย่าสนับสนุนฉัน ฉันได้รับ คลื่นไส้

nauseous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหียน[v.] (hīen) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux
เหียน ๆ = เหียนๆ[v.] (hīen-hīen) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux
ขยักขย้อน[adj.] (khayakkhayǿ) EN: nauseous ; sickening FR:
คลื่นไส้[v.] (khleūnsai) EN: feel queasy ; be queasy ; be nauseated ; feel nauseated ; feel nauseous ; be squeamish ; nausea ; feel sick FR: avoir des nausées
ปฏิกูล[adj.] (patikūn) EN: offensive ; foul ; dirty ; disgusting ; nauseous FR: dégoûtant ; répugnant ; nauséabond ; écoeurant
พะอืดพะอม[v.] (pha-eūt-pha) EN: feel nauseous ; feel sick ; feel queasy ; feel squeamish FR:
สะอิดสะเอียน[v.] (sa-it sa-īe) EN: abhor ; regard with disgust ; be repelled ; have a feeling of revulsion ; be disgusted ; feel nauseous FR: répugner ; être dégoûté ; considérer avec dégoût ; abhorrer

nauseous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ekelhaft {adj}nauseous
ekelhaft {adv}nauseously
Widerlichkeit {f}nauseousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nauseous
Back to top