ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*obvious*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น obvious, -obvious-

*obvious* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obvious (adj.) ชัดเจน See also: เด่นชัด, เข้าใจได้ง่าย Syn. apparent, clear, distinct Ops. ambiguous, obscure
obviously (adv.) อย่างเห็นชัด See also: อย่างเด่นชัด, อย่างไม่ต้องสงสัย Syn. unmistakably, certainly
obviousness (n.) ความชัดเจน
English-Thai: HOPE Dictionary
obvious(ออบ'เวียส) adj. ชัดเจน,ชัดแจ้ง,เด่นชัด,เห็นได้ง่าย,เข้าใจได้ง่าย., See also: obviousness n., Syn. clear
English-Thai: Nontri Dictionary
obvious(adj) เป็นที่ประจักษ์,แจ่มแจ้ง,ชัดเจน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
obvious dangerภัยที่ปรากฏชัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จะจะ (adv.) obviously See also: clearly, explicitly, distinctly Syn. ชัดเจน, กระจ่าง, แจ่มแจ้ง Ops. ไม่ชัด, คลุมเครือ
ชัดเจน (v.) be obvious See also: be clear, be distinct, be lucid, be explicit Syn. ชัด, แจ่มชัด, ชัดแจ้ง
ถนัดตา (adv.) obviously See also: distinctly Syn. ชัดเจน
ทนโท่ (adv.) obviously See also: clearly, apparently, glaringly, distinctly, vividly, blatantly Syn. จะแจ้ง, โทนโท่
ปรากฏชัดแก่ตา (adv.) obviously See also: staring, stark, without doubt, unmistakably, certainly Syn. จะแจ้ง, ทนโท่
อย่างชัดเจน (adv.) obviously See also: distinctly Syn. อย่างเห็นได้ชัด Ops. อย่างเลือนลาง
อย่างชัดแจ้ง (adv.) obviously See also: evidently, tangibly
อย่างเห็นได้ชัด (adv.) obviously See also: distinctly Ops. อย่างเลือนลาง
เห็นกระจ่าง (v.) see obviously See also: see clearly Syn. เห็นได้ชัด
เห็นชัด (v.) see obviously See also: see clearly Syn. เห็นกระจ่าง, เห็นได้ชัด
เห็นได้ชัด (adv.) obviously seen See also: clearly seen
โจ่งครุ่ม (adv.) obviously See also: openly, flagrantly, blatantly, glaringly, conspicuously, brazenly Syn. โจ๋งครึ่ม, อย่างเปิดเผย Ops. ปิดปัง
โจ่งแจ้ง (adv.) obviously See also: openly, flagrantly, blatantly, glaringly, conspicuously, brazenly Syn. โจ๋งครึ่ม, โจ่งครุ่ม, อย่างเปิดเผย Ops. ปิดปัง
โทนโท่ (adv.) obviously See also: staring, stark, without doubt, unmistakably, certainly Syn. จะแจ้ง, ปรากฏชัดแก่ตา, ทนโท่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I obviously can't tell you whyฉันไม่สามารถบอกคุณได้แน่นอนว่าทำไม
She is obviously a busy womanเธอเป็นผู้หญิงที่มีธุระยุ่งอย่างเห็นได้ชัด
I obviously can't refuse himฉันไม่สามารถปฏิเสธเขาได้จริงๆ
I'm obviously pleased that you're not scaredฉันดีใจอย่างมากที่คุณไม่กลัว
He is obviously trying to tell us somethingเขาพยายามอย่างมากที่จะบอกอะไรบางอย่างกับเรา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's obvious you want to be kind, but why do you choose me for your charity?เห็นชัดว่าคุณอยากแสดงเมตตา เเต่ทําไมถึงเลือกมาสงเคราะห์ฉันล่ะคะ
I thought it was obvious from the word go. Nobody proved otherwise.ฉันคิดว่ามันเป็นที่เห็นได้ชัดจากคำไป ไม่มีใครได้รับการพิสูจน์เป็นอย่างอื่น
It is obvious to me that the boy's entire story was flimsy.เป็นที่ชัดเจนกับผมว่าเด็กเรื่องราวทั้งหมดเป็นบอบบาง
He'd really have to believe in his client to put up a good case. Obviously he didn't.จริงๆเขาจะต้องเชื่อมั่นในลูกความของเขาจะนำขึ้นกรณีที่ดี เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้
It is obvious to anyone with a spark of humanity in them that he should be treated with sympathy and understanding and sent home.เป็นที่ชัดเจนให้กับทุกคนที่มี ประกายไฟ ของความเป็นมนุษย์ในตัวเขาว่า เขาควรจะเป็น รับการรักษาด้วยความเห็นอก เห็นใจและความเข้าใจ
The people in the ball are obviously extensions of our own personalities, suspended, as it were, in time, frozen in space, according to the now famous Theory of Relativity, which, briefly explained, is simply a matter of taking two eggs...คนที่อยู่ในลูกจะเห็นได้ชัด นามสกุลของบุคคลของเราเอง ระงับตามที่มันคือในเวลา
One cannot consider what is obviously inferiorหนึ่งไม่สามารถคิดว่า is obviously อะไร ด้อยกว่า
All right. It's obvious you remember me.เอาละ เห็นชัดว่าคุณจำผมได้
The Soviets obviously know we're here now.- ถ้าเหนื่อยก็ปลุกละกัน ระวังยุงกัดล่ะ อรุณสวัสดิ์ แถวนี้มีสนามบินบ้างมั้ย?
The khan's brother, he's been suffering from pain in the right lower abdomen, obviously an inflamed appendix.น้องชายหัวหน้าเผ่า กำลังปวดท้องน้อยด้านขวา...
It's obvious to this country girl that you're an A-number one creative freak.มันก็แหงอยู่แล้วที่ยอดศิลปินเอก จะต้องมีความคิดบรรเจิดเกินจริงกันมั่ง
Isn't it obvious Switcher is behind all of this?มันชัดเจนอยู่แล้วว่า เจ้าสวิทช์เชอร์จะต้องอยู่เบื้องหลังทั้งหมด

*obvious* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有目共睹[yǒu mù gòng dǔ, ㄧㄡˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄉㄨˇ, 有目共睹] anyone with eyes can see it (成语 saw); obvious to all; sth speaks for itself; is there for all to see
有目共见[yǒu mù gòng jiàn, ㄧㄡˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄢˋ, 有目共见 / 有目共見] anyone with eyes can see it (成语 saw); obvious to all; sth speaks for itself; is there for all to see
显而易见[xiǎn ér yì jiàn, ㄒㄧㄢˇ ㄦˊ ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, 显而易见 / 顯而易見] clearly and easy to see (成语 saw); obviously; clearly; it goes without saying
可想而知[kě xiǎng ér zhī, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄤˇ ㄦˊ ㄓ, 可想而知] it is obvious that...; as one can well imagine...
一目了然[yī mù liǎo rán, ㄧ ㄇㄨˋ ㄌㄧㄠˇ ㄖㄢˊ, 一目了然 / 一目瞭然] obvious at a glance (成语 saw)
彰彰[zhāng zhāng, ㄓㄤ ㄓㄤ, 彰彰] obvious; manifest; clearly visible
彰明较著[zhāng míng jiào zhù, ㄓㄤ ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄠˋ ㄓㄨˋ, 彰明较著 / 彰明較著] obvious; clear for all to see
明明[míng míng, ㄇㄧㄥˊ ㄇㄧㄥˊ, 明明] obviously; plainly; undoubtedly
显见[xiǎn jiàn, ㄒㄧㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, 显见 / 顯見] obvious; clearly visible
浅显[qiǎn xiǎn, ㄑㄧㄢˇ ㄒㄧㄢˇ, 浅显 / 淺顯] plain; clear; obvious

*obvious* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あたぼう[, atabou] (adj-na) (sl) (from 当り前、べらぼうめ) (See 当り前・1,べらぼうめ) natural; reasonable; obvious
トンデモ[, tondemo] (exp) (slang) ridiculous; outrageous; obviously wrong
モロバレ;もろばれ[, morobare ; morobare] (adj-na) (id) (from もろに and ばれる) obviously known; open secret
一目瞭然[いちもくりょうぜん, ichimokuryouzen] (adj-na,n,adj-no) apparent; obvious; very clear
出来レース[できレース, deki re-su] (n) (abbr) (from 出来合いのレース) fixed game; bid-rigging; put-up job; contest in which the victor is practically known beforehand (e.g. due to unfair conditions or an obvious difference in strength)
分かり切った[わかりきった, wakarikitta] (exp) obvious; undeniable
当然のことながら[とうぜんのことながら, touzennokotonagara] (exp) naturally; not surprisingly; it should be appreciated that; understandably; as a matter of course; as is obvious; as will be understood
新;更[さら;あら(新);にい(新), sara ; ara ( shin ); nii ( shin )] (n,adj-no) (1) (さら only) (arch) new (i.e. brand-new, never used); (pref) (2) new; (adj-na) (3) (更 only) obvious; natural
明明白白;明々白々[めいめいはくはく(uK), meimeihakuhaku (uK)] (adj-na,adj-t,adv-to,n,adj-no) clearly evident; quite obvious; as clear as day; beyond any doubt; strikingly apparent
昭然[しょうぜん, shouzen] (adj-t,adv-to) manifest; clear; evident; obvious
決まりきった;極り切った;決まり切った;決り切った[きまりきった, kimarikitta] (adj-f) fixed; obvious; commonplace
火を見るよりも明らか[ひをみるよりもあきらか, hiwomiruyorimoakiraka] (exp) (See 火を見るより明らか・ひをみるよりあきらか) clear as day; perfectly obvious; plain as daylight
火を見るより明らか[ひをみるよりあきらか, hiwomiruyoriakiraka] (exp) (See 火を見るより明らかである・ひをみるよりあきらかである) clear as day; perfectly obvious; plain as daylight
灼た[あらた, arata] (adj-na) (1) (arch) (See 灼たか) clear; vivid; brilliant; (2) prominent; obvious; evident
自明[じめい, jimei] (adj-na,n,adj-no) obvious; self-evident; trivial; axiomatic; self-explanatory; (P)
見え透く;見えすく[みえすく, miesuku] (v5k,vi) to be transparent; to be easily seen through; to be obvious; to be apparent
顕在[けんざい, kenzai] (n,vs) actual (as opposed to hidden or obscured); obvious; clear; manifest; explicit; overt; apparent; evident; actualized; actualised; (P)

*obvious* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชัดแจ้ง[adj.] (chat jaēng) EN: obvious ; apparent ; clear ; glaring ; explicit FR: évident ; flagrant ; manifeste ; explicite
ชัดแจ้ง[adv.] (chat jaēng) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly FR: clairement ; manifestement
ชัดเจน[adj.] (chatjēn) EN: obvious ; clear ; distinct ; apparent ; lucid ; explicit ; palpable ; vivid ; precise ; unequivocal ; actual FR: clair ; évident ; explicite ; palpable ; précis
ชัดเจน[adv.] (chatjēn) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; lucidly FR: clairement ; distinctement ; nettement ; lisiblement 
เด่นชัด[v.] (denchat) EN: stand out ; be clear ; become apparent ; be obvious ; be evident ; be vivid FR: ressortir ; être clair
เด่นชัด[adj.] (denchat) EN: obvious ; clear ; vivid FR: évident ; clair
เห็นได้[adj.] (hen dāi) EN: obviously seen ; clearly seen FR: perceptible
เห็นได้ชัด[adj.] (hen dāi cha) EN: clearly visible ; obviously seen FR: clairement visible
เห็นได้อย่างชัดแจ้ง[v. exp.] (hen dāi yān) EN: be very obvious ; be clearly visible FR:
แจ่มชัด[adj.] (jaemchat) EN: clear ; distinct ; obvious ; explicit ; evident ; vivid ; crystal clear ; well-defined FR:
แจ่มแจ้ง[adj.] (jaemjaēng) EN: clear; explicit ; distinct ; obvious ; apparent ; perfectly clear FR: évident ; criant ; explicite
แจ่มแจ้ง[adv.] (jaemjaēng) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently FR: clairement ; distinctement ; explicitement
แจ่มกระจ่าง[v.] (jaemkrajāng) EN: be bright ; be clear ; be distinct ; be obvious FR:
แจ่มกระจ่าง[adv.] (jaemkrajāng) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently FR:
แจ้ง[adj.] (jaēng) EN: clear ; bright ; distinct ; plain ; apparent ; obvious ; explicit FR: clair ; évident ; apparent
แจ้งชัด[adj.] (jaēng chat) EN: clear ; obvious ; explicit ; evident ; distinct FR: clair
แจ้งชัด[adv.] (jaēng chat) EN: clearly ; obviously ; explicitly ; evidently ; distinctly FR: clairement
จะจะ[adv.] (jaja) EN: obviously FR: clairement
จะแจ้ง[adv.] (jajaēng) EN: clearly ; explicitly ; distinctly ; obviously FR: clairement ; distinctement ; explicitement
โจ่งแจ้ง[adj.] (jōngjaēng) EN: frank ; open ; apparent, obvious, patent ; undisguised ; blatant FR: clair et net ; franc ; évident
โจ่งแจ้ง[adv.] (jōngjaēng) EN: obviously ; openly ; flagrantly ; blatantly ; glaringly ; conspicuously ; brazenly FR: ouvertement ; manifestement
เคลียร์[v.] (khlīa) EN: clear ; be obvious FR:
กระจะ[adj.] (kraja) EN: distinct ; obvious ; open ; clear ; manifest ; distincly ; vividly FR: distinct ; évident ; manifeste
กระจ่าง[adv.] (krajāng) EN: clearly ; definitely ; distinctly ; evidently ; obviously ; apparently FR: clairement ; distinctement
แน่ชัด[adj.] (naēchat) EN: clear ; obvious ; explicit ; definite FR: évident ; certain ; clair
ประจักษ์[v.] (prajak) EN: evident ; certain ; obvious ; clear FR: sûr ; évident ; clair ; avéré
ปรากฏชัด[v. exp.] (prākot chat) EN: be evident ; be obvious ; be clear ; be apparent FR: être évident ; être clair ; apparaître clairement
ปรากฏชัด[adj.] (prākot chat) EN: obvious FR:
ตำตา[adv.] (tamtā) EN: with one's own eyes ; obviously ; before one's eyes ; noticeably ; blatantly ; manifestly ; conspicuously FR: sous les yeux
ทนโท่[adj.] (thonthō) EN: obvious ; apparent ; glaring ; flagrant ; blatant FR:
ทนโท่[adv.] (thonthō) EN: obviously ; clearly ; apparently ; glaringly ; distinctly ; vividly ; blatantly FR:

*obvious* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
deutlich; offensichtlich; unübersehbar; klar {adj} | nicht offensichtlich; übersehbarobvious | non-obvious
Offensichtlichkeit {f}obviousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *obvious*
Back to top