ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flagrantly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flagrantly*, -flagrantly-

flagrantly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โจ่งแจ้ง[adv.] (jōngjaēng) EN: obviously ; openly ; flagrantly ; blatantly ; glaringly ; conspicuously ; brazenly FR: ouvertement ; manifestement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flagrantly
Back to top