ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brazenly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brazenly*, -brazenly-

brazenly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いけしゃあしゃ[, ikeshaasha] (adv) shamelessly; brazenly
いけしゃあしゃあ[, ikeshaashaa] (adv,adv-to) brazenly
おめおめ[, omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace)

brazenly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โจ่งแจ้ง[adv.] (jōngjaēng) EN: obviously ; openly ; flagrantly ; blatantly ; glaringly ; conspicuously ; brazenly FR: ouvertement ; manifestement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brazenly
Back to top