ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*morality*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น morality, -morality-

*morality* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
immorality (n.) การผิดศีลธรรม See also: การผิดทำนองคลองธรรม Syn. sin, vice, wickedness Ops. morality
morality (n.) ความดีงาม See also: ความมีศีลธรรมจรรยา, ความมีคุณธรรม Syn. righteousness, uprightness Ops. dishonesty, fraudulence
morality (n.) จรรยา See also: หลักศีลธรรม, หลักประพฤติปฏิบัติ Syn. ethics Ops. duplicity, immorality
sexual morality (n.) การถือพรหมจรรย์ See also: การละเว้นเรื่องเพศ, พรหมจรรย์, ความเป็นพรหมจรรย์, ความบริสุทธิ์ Syn. celibacy, sexual abstention, virtue
English-Thai: HOPE Dictionary
immorality(อิมอแรล'ลิที) n. การผิดศีลธรรม,การผิดทำนองคลองธรรม, Syn. dishonesty
English-Thai: Nontri Dictionary
immorality(n) ความเลวทราม,ความผิดศีลธรรม,การผิดทำนองคลองธรรม
morality(n) ศีลธรรม,จรรยา,ความซื่อสัตย์สุจริต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
moralityศีลธรรม, ความมีศีลธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิกขา 3 (n.) three studies; morality, concentration and wisdom See also: threefold training
ไตรสิกขา (n.) three studies; morality, concentration and wisdom See also: threefold training Syn. สิกขา 3
กฎศีลธรรม (n.) regulations of morality
จริยธรรม (n.) morality See also: ethical behaviour, ethical behavior, goodness Syn. ศีลธรรม, กฎศีลธรรม
ด้านศีลธรรม (n.) morality
ศีลธรรมจรรยา (n.) morality Syn. ศีลธรรม, จริยธรรม
หลักธรรมจริยา (n.) morality Syn. หลักคำสอน, หลักธรรม
หลักศีลธรรม (n.) morality Syn. หลักคำสอน, หลักธรรม, หลักธรรมจริยา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your morality sucks!ศีลธรรมห่วยแตกของคุณน่ะ!
What Senator Jackson is trying to say is that... morality is political.สิ่งที่แจ็คสันวุฒิสมาชิกพยายามที่จะบอกก็คือว่า ... คุณธรรมเป็นเรื่องการเมือง
And a white wedding is family and morality and tradition.และงานแต่งงานสีขาวเป็นครอบครัวและศ​​ีลธรรมและประเพณี
He´s got it aII-- sex, intrigue, immorality in the education system.เขามีครบ เซ็กซ์ ชู้สาว เรื่องอมตะในระบบการศึกษา
The Bible is the foundation of morality and marriage.ทีมที่เจ๋งสุดๆในประวัติศาสตร์ฟุตบอลละก็ต้อง 49 ยี้ฮ่า!
No matter what, Virtue and morality must not be lostยังไงก็ตาม สัจจะและคุณธรรมก็ขาดเสียไม่ได้
Virtue and morality as the baseทำตัวอยู่ใน ศึลธรรม ความดี
This isn't about the morality of the death penalty.นี่ไม่ใช่เรื่องศีลธรรมของโทษประหาร
In the midst of these birth pains, morality loses its meaning.ส่วนที่อยู่ตรงกลาง มันจะทำให้เกิดบาดแผล คิดการที่สูญเสียความหมายของมัน
But everybody doesn't have a vacant sense of morality and an assault with a deadly weapon charge on their record.แต่ทุกคนไม่ได้มีศีลธรรม และพบประวัติเป็นนักฆ่าติดอาวุธร้ายแรง
I still have a shred of morality left in me somewhere.ฉันก็ยังคงมีศีลธรรมเหลืออยู่
There was no corruption of morality or betrayal in my father's daysแม้ยังไม่มีใครคิดก่อการกบฎ ในวันเกิดของพ่อข้า

*morality* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三从四德[sān cóng sì dé, ㄙㄢ ㄘㄨㄥˊ ㄙˋ ㄉㄜˊ, 三从四德 / 三從四德] Confucian moral injunctions for women - namely obey in turn three men father, husband and son, plus the four virtues of morality 德, physical charm 容, propriety in speech 言 and efficiency in needlework 功
[dào, ㄉㄠˋ, 道] direction; way; method; road; path; classifier for long thin stretches, rivers, roads etc; principle; truth; morality; reason; skill; method; Dao (of Daoism); to say; to speak; to talk
[dé, ㄉㄜˊ, 德] Germany; virtue; goodness; morality; ethics; kindness; favor; character; kind
乱伦[luàn lún, ㄌㄨㄢˋ ㄌㄨㄣˊ, 乱伦 / 亂倫] incest; immorality; depravity; fornication
洁身自好[jié shēn zì hào, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄣ ㄗˋ ㄏㄠˋ, 洁身自好 / 潔身自好] clean-living and honest (成语 saw); to avoid immorality; to shun evil influence; to mind one's own business and keep out of trouble; to keep one's hands clean
德行[dé xíng, ㄉㄜˊ ㄒㄧㄥˊ, 德行] morality and conduct
道义[dào yì, ㄉㄠˋ ㄧˋ, 道义 / 道義] morality; righteousness and justice
道德[dào dé, ㄉㄠˋ ㄉㄜˊ, 道德] virtue; morality; ethics; moral
丧德[sàng dé, ㄙㄤˋ ㄉㄜˊ, 丧德 / 喪德] wicked; offending morality

*morality* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
モラル[, moraru] (n) (1) morals; morality; ethics; (2) morale; (P)
不徳[ふとく, futoku] (adj-na,n) lack of virtue; immorality; vice; depravity; unworthiness; (P)
不徳義[ふとくぎ, futokugi] (adj-na,n) immorality; dishonesty
不義[ふぎ, fugi] (n,adj-no) (1) immorality; injustice; misconduct; impropriety; perfidy; (2) adultery; infidelity; cuckoldry; (3) (arch) (See 八虐) murdering one's teacher or a government official
不行状[ふぎょうじょう, fugyoujou] (adj-na,n) misconduct; profligacy; immorality
不行跡[ふぎょうせき, fugyouseki] (n) misconduct; profligacy; immorality
不道[ふどう, fudou] (n) (1) (arch) (See 無道) immorality; inhumanity; (2) (See 八虐) (the crime of) barbarity (such as killing three people in one family, or dismembering a corpse)
公徳[こうとく, koutoku] (n) civic virtues; official morality
君主道徳[くんしゅどうとく, kunshudoutoku] (n) (See 奴隷道徳) Herrenmoral (master morality, as a philosophical concept of Nietzsche)
因習道徳[いんしゅうどうとく, inshuudoutoku] (n) conventional morality (morals)
寓意劇[ぐういげき, guuigeki] (n) morality play; allegorical play
悪徳[あくとく, akutoku] (adj-na,n,adj-no) vice; immorality; corruption; (P)
淫風[いんぷう, inpuu] (n) lewd manners; immorality
純潔教育[じゅんけつきょういく, junketsukyouiku] (n) education in sexual morality
[ぎ, gi] (n,adj-no) (1) morality; righteousness; justice; honour (honor); (2) meaning; (3) {Buddh} teachings; doctrine; (n,n-pref) (4) nonconsanguineous relationship (i.e. of in-laws); (5) prosthesis
背徳;悖徳[はいとく, haitoku] (n) corruption; immorality; lapse from virtue; fall from virtue

*morality* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จรรยา[n.] (janyā) EN: ethics ; morals ; conduct ; morality ; etiquette FR: morale [f] ; moralité [f] ; éthique [f] ; conduite [f]
จรรยาบรรณ[n. exp.] (janyāban) EN: code of conduct ; convention ; ethic ; ethics ; morality ; morals ; conduct FR: code de bonne conduite [m] ; éthique [f] ; conventions [fpl]
จริยา[n.] (jariyā) EN: conduct ; behaviour ; behavior (Am.) ; morals ; morality FR: conduite [f] ; comportement [m] ; moralité [f]
จริยธรรม[n.] (jariyatham) EN: morality ; ethical behaviour ; ethic ; ethics ; goodness FR: éthique [f] ; moralité [f]
การผิดศีลธรรม[n. exp.] (kān phit sī) EN: immorality FR:
คิหิปฏิบัติ[n.] (khihipatiba) EN: practices for the layman ; code of morality for the laity FR:
กฎศีลธรรม[n. exp.] (kotsīnlatha) EN: regulation of morality FR:
หลักธรรมจริยา[n. exp.] (laktham jar) EN: morality FR:
ผิดศีลธรรม[v.] (phit sīntha) EN: be against morality ; be immoral FR: être opposé à la morale ; offenser la morale
ศีลธรรม[n.] (sīnlatham =) EN: moral standard ; morality ; morals ; ethics FR: morale [f] ; moralité [f] ; principe moral [m] ; éthique [f]
ศีลธรรม[n.] (sīntham = s) EN: moral standard ; morality ; morals ; ethics FR: morale [f] ; moralité [f] ; principe moral [m] ; éthique [f]
ศีลธรรมจรรยา[n. exp.] (sīntham jan) EN: morality FR: morale [f] ; moralité [f]
ธรรม[n.] (tham) EN: good ; righteousness ; virtue ; morality ; truth ; right principles ; scruples FR: vertu [f] ; moralité [f] ; droiture [f] ; justice [f]
ทุศีล[adj.] (thusīn) EN: undisciplined ; of wrongful conduct ; of bad conduct ; void of morality ; immoral FR:
ไตรสิกขา[n.] (traisikkhā) EN: the three studies (morality, concentration and wisdom) ; the threefold method of training in morality, concentration and wisdom FR:

*morality* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Moralvorstellung {f}ideas on morality; attitude to morality
Unmoral {f}immorality

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *morality*
Back to top