ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-morality-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น morality, *morality*,

-morality- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your morality sucks!ศีลธรรมห่วยแตกของคุณน่ะ!
What Senator Jackson is trying to say is that... morality is political.สิ่งที่แจ็คสันวุฒิสมาชิกพยายามที่จะบอกก็คือว่า ... คุณธรรมเป็นเรื่องการเมือง
And a white wedding is family and morality and tradition.และงานแต่งงานสีขาวเป็นครอบครัวและศ​​ีลธรรมและประเพณี
The Bible is the foundation of morality and marriage.ทีมที่เจ๋งสุดๆในประวัติศาสตร์ฟุตบอลละก็ต้อง 49 ยี้ฮ่า!
No matter what, Virtue and morality must not be lostยังไงก็ตาม สัจจะและคุณธรรมก็ขาดเสียไม่ได้
Virtue and morality as the baseทำตัวอยู่ใน ศึลธรรม ความดี
This isn't about the morality of the death penalty.นี่ไม่ใช่เรื่องศีลธรรมของโทษประหาร
In the midst of these birth pains, morality loses its meaning.ส่วนที่อยู่ตรงกลาง มันจะทำให้เกิดบาดแผล คิดการที่สูญเสียความหมายของมัน
But everybody doesn't have a vacant sense of morality and an assault with a deadly weapon charge on their record.แต่ทุกคนไม่ได้มีศีลธรรม และพบประวัติเป็นนักฆ่าติดอาวุธร้ายแรง
I still have a shred of morality left in me somewhere.ฉันก็ยังคงมีศีลธรรมเหลืออยู่
There was no corruption of morality or betrayal in my father's daysแม้ยังไม่มีใครคิดก่อการกบฎ ในวันเกิดของพ่อข้า
They feel no pain. Concepts of morality are disengaged.พวกมันไม่รู้สึกเจ็บ นิยามของศีลธรรม หมดไปจากจิตใต้สำนึก

-morality- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三从四德[sān cóng sì dé, ㄙㄢ ㄘㄨㄥˊ ㄙˋ ㄉㄜˊ, 三从四德 / 三從四德] Confucian moral injunctions for women - namely obey in turn three men father, husband and son, plus the four virtues of morality 德, physical charm 容, propriety in speech 言 and efficiency in needlework 功
德行[dé xíng, ㄉㄜˊ ㄒㄧㄥˊ, 德行] morality and conduct

-morality- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
公徳[こうとく, koutoku] (n) civic virtues; official morality
因習道徳[いんしゅうどうとく, inshuudoutoku] (n) conventional morality (morals)
寓意劇[ぐういげき, guuigeki] (n) morality play; allegorical play
純潔教育[じゅんけつきょういく, junketsukyouiku] (n) education in sexual morality

-morality- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จรรยา[n.] (janyā) EN: ethics ; morals ; conduct ; morality ; etiquette FR: morale [f] ; moralité [f] ; éthique [f] ; conduite [f]
จรรยาบรรณ[n. exp.] (janyāban) EN: code of conduct ; convention ; ethic ; ethics ; morality ; morals ; conduct FR: code de bonne conduite [m] ; éthique [f] ; conventions [fpl]
จริยา[n.] (jariyā) EN: conduct ; behaviour ; behavior (Am.) ; morals ; morality FR: conduite [f] ; comportement [m] ; moralité [f]
จริยธรรม[n.] (jariyatham) EN: morality ; ethical behaviour ; ethic ; ethics ; goodness FR: éthique [f] ; moralité [f]
คิหิปฏิบัติ[n.] (khihipatiba) EN: practices for the layman ; code of morality for the laity FR:
กฎศีลธรรม[n. exp.] (kotsīnlatha) EN: regulation of morality FR:
หลักธรรมจริยา[n. exp.] (laktham jar) EN: morality FR:
ผิดศีลธรรม[v.] (phit sīntha) EN: be against morality ; be immoral FR: être opposé à la morale ; offenser la morale
ศีลธรรม[n.] (sīnlatham =) EN: moral standard ; morality ; morals ; ethics FR: morale [f] ; moralité [f] ; principe moral [m] ; éthique [f]
ศีลธรรม[n.] (sīntham = s) EN: moral standard ; morality ; morals ; ethics FR: morale [f] ; moralité [f] ; principe moral [m] ; éthique [f]
ศีลธรรมจรรยา[n. exp.] (sīntham jan) EN: morality FR: morale [f] ; moralité [f]
ธรรม[n.] (tham) EN: good ; righteousness ; virtue ; morality ; truth ; right principles ; scruples FR: vertu [f] ; moralité [f] ; droiture [f] ; justice [f]
ทุศีล[adj.] (thusīn) EN: undisciplined ; of wrongful conduct ; of bad conduct ; void of morality ; immoral FR:

-morality- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Moralvorstellung {f}ideas on morality; attitude to morality

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -morality-
Back to top