ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*maze*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น maze, -maze-

*maze* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amaze (vt.) ทำให้ประหลาดใจ See also: ทำให้แปลกใจ Syn. astonish, perplex, astound
amazed (adj.) น่าทึ่ง See also: น่าอัศจรรย์, น่าแปลกใจ Syn. bewildered, open-mounthed
amazement (n.) ความประหลาดใจ Syn. surprise, wonder
maze (n.) ทางวกวน See also: ทางคดเคี้ยว, เขาวงกต Syn. tangle, labyrinth, puzzle
maze (n.) สภาวะที่ยุ่งเหยิง See also: ความยุ่งเหยิง, ความสับสน
maze (vt.) ทำให้สับสน See also: ทำให้งุนงง
English-Thai: HOPE Dictionary
amaze(อะเมซ') vt.,n. ทำให้ประหลาดใจมาก,ทำให้งงงวย -amazement n., Syn. astonish
amazed(อะเมซดฺ') adj. ประหลาดใจ. -amazedness n., Syn. surprised
maze(เมซ) n. ทางคดเคี้ยว,ระบบทางสื่อสารที่ยุ่งเหยิง,เขาวงกต,สภาวะที่สับสน,ความยุ่งเหยิง,ความวกเวียน,การเคลื่อนวกเวียน.
mazer(เม'เซอะ) n. ชามดื่มเหล้าของเหลว
English-Thai: Nontri Dictionary
amaze(vt) ทำให้สนเท่ห์,ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้พิศวงงงงวย
amazement(n) ความสนเท่ห์,ความประหลาดใจ,ความพิศวง,ความงงงวย
maze(n) ความสับสนใจ,ความวกวน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mazeเขาวงกต [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มหัศจรรย์ใจ (v.) be amazed See also: be astonished, wonder, marvel Syn. แปลกใจ, อัศจรรย์ใจ
อัศจรรย์ใจ (v.) be amazed See also: be astonished, wonder, marvel Syn. แปลกใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm only amazed you waited two days before- hello?แปลกใจว่าเธอรอถึง สองวันก่อนที่- - เฮลโล?
I'm just amazed he allowed any of your posse to live.ผมประหลาดใจที่เขาอนุญาตไห้กองทหารของคุณจะมีชีวิตอยู่
At first, I was amazed but when you're fighting in a just cause people seem to pop up, like you, right out of the pavement.ตอนแรก ผมก็แปลกใจนะ แต่เมื่อคุณต่อสู้เพื่อความถูกต้อง ผู้คนก็จะมาหาแบบไม่คาดหวัง เหมือนคุณไง
"That day, she was amazed to discoverและในวันนั้นเอง เธอก็ต้องแปลกใจที่ค้นพบว่า ...
You were in the parking lot going, "I'm Lamaze! I'm Lamaze!" That's great!คุณนอนอยู่ในลานจอดรถ พูดว่า"ฉันฝึกมาแล้ว"
I too was growing, particularly in intellect and I was amazed at how intelligent they seemed.ฉันก็เป็นที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสติปัญญา ... ... และฉันประหลาดใจที่ว่าพวกเขาดูเหมือนฉลาด
Always volunteering for difficult missions, both in the swarming mountains and the maze-like Casbah, he was, and a ways will be, an example for everyone who ever met him.เขามักจะอาสาในภารกิจที่ยากลำบาก ไม่ว่าจะขึ้นเขา ลงห้วยดั่งคาสบาฮ์
And you'd be amazed how far Andy could stretch it.และคุณจะต้องประหลาดใจ วิธีการที่แอนดี้จะยืดมัน
What amazes me most is you were taken in by it.อะไร amazes ฉันที่สุดที่คุณจะถูกถ่ายในโดยมัน
Chief, I'm assembling a barrier maze. Tomorrow I'll dive into that thing.หัวหน้า, ฉันถอดระบบป้องกันที่กวนใจฉันออกไปแล้ว พรุ่งนี้ฉันจะเข้ามาดูมันเอง
When we first knew her in Hertfordshire, how amazed we all were to find her a reputed beauty!ครั้งแรกที่พวกเราได้รู้จักหล่อนที่ฮาร์ทฟอร์ดเชียร์ พวกเราได้ยินเกี่ยวกับชื่อเสียงในเรื่องความสวยงาม
I am palpitating with amazement and shock and surprise.ฉันกำลังสั่นด้วยความตื่นเต้น ตระหนก และ ประหลาดใจ

*maze* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿巴斯[Ā bā sī, ㄚ ㄅㄚ ㄙ, 阿巴斯] Abbas (name); Mahmoud Abbas (1935-), also called Abu Mazen, Palestinian leader, Chairman of the Palestinian National Authority (PNA) from 2005
甚感诧异[shèn gǎn chà yì, ㄕㄣˋ ㄍㄢˇ ㄔㄚˋ ㄧˋ, 甚感诧异 / 甚感詫異] amazed; astonished; deeply troubled
惊讶[jīng yà, ㄐㄧㄥ ㄧㄚˋ, 惊讶 / 驚訝] amazed; astonished; to surprise; amazing; astonishment; awe
拍案[pāi àn, ㄆㄞ ㄢˋ, 拍案] lit. to slap the table (in amazement, praise, anger, resentment etc); fig. astonishing!, wonderful!, dreadful! etc
惊愕[jīng è, ㄐㄧㄥ ㄜˋ, 惊愕 / 驚愕] to stun; to shock and amaze; stupefied; astonishment
少见多怪[shǎo jiàn duō guài, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄞˋ, 少见多怪 / 少見多怪] lit. rarely seen, very strange (成语 saw); to express amazement due to lack of experience; naive expression of excitement due to ignorance
一鸣惊人[yī míng jīng rén, ㄧ ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ, 一鸣惊人 / 一鳴驚人] to amaze the world with a single brilliant feat (成语 saw); an overnight celebrity
迷宫[mí gōng, ㄇㄧˊ ㄍㄨㄥ, 迷宫 / 迷宮] maze; labyrinth
初刻拍案惊奇[chū kè pāi àn jīng qí, ㄔㄨ ㄎㄜˋ ㄆㄞ ㄢˋ ㄐㄧㄥ ㄑㄧˊ, 初刻拍案惊奇 / 初刻拍案驚奇] Slap the table in amazement, Part I; first of two books of stories by Ming dynasty novelist Ling Mengchu 凌蒙初
惊奇[jīng qí, ㄐㄧㄥ ㄑㄧˊ, 惊奇 / 驚奇] amaze
惊异[jīng yì, ㄐㄧㄥ ㄧˋ, 惊异 / 驚異] amazement
迷阵[mí zhèn, ㄇㄧˊ ㄓㄣˋ, 迷阵 / 迷陣] maze

*maze* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かき交ぜる;掻き混ぜる;掻き交ぜる;かき混ぜる[かきまぜる, kakimazeru] (v1) to mix; to stir; to scramble; to churn
かき混ぜ規則[かきまぜきそく, kakimazekisoku] (n) scrambling
カルバマゼピン[, karubamazepin] (n) (See レキシン) carbamazepine
ごた混ぜ[ごたまぜ, gotamaze] (n,adj-na) jumble; hodgepodge
ごちゃ混ぜ[ごちゃまぜ, gochamaze] (n,adj-na) mess; jumble; muddle; chaos
マゼラン[, mazeran] (n,adj-no) {comp} Magellan
マゼランパスポート[, mazeranpasupo-to] (n) {comp} Magellan Passport
マゼランペンギン[, mazeranpengin] (n) Magellanic penguin (Spheniscus magellanicus)
マゼラン雲[マゼランうん, mazeran un] (n) Magellanic Clouds
マゼンタ;マジェンタ[, mazenta ; majienta] (n) magenta
ものが言えない;物が言えない[ものがいえない, monogaienai] (exp) speechless (with amazement); struck dumb
ラマーズ[, rama-zu] (n) Lamaze
ラマーズ法[ラマーズほう, rama-zu hou] (n) Lamaze technique
レキシン[, rekishin] (n) (See カルバマゼピン) Lexin (Japanese brand of carbamazepine)
一驚[いっきょう, ikkyou] (n,vs) surprise; amazement
五里霧中[ごりむちゅう, gorimuchuu] (n) totally at a loss; lose one's bearings; in a maze; in a fog; all at sea; up in the air; mystified; bewildered
交ぜ織り[まぜおり, mazeori] (n) mixed weave
仰天[ぎょうてん, gyouten] (n,vs) being amazed; being horrified; being taken aback; (P)
八幡の薮知らず;八幡の不知藪[やわたのやぶしらず, yawatanoyabushirazu] (n) labyrinth; maze
八幡知らず;八幡知藪[やわたしらず, yawatashirazu] (exp) labyrinth; maze
取り混ぜる;取混ぜる[とりまぜる, torimazeru] (v1,vt) to mix; to put together
吃驚(P);喫驚[びっくり(gikun)(P);ビックリ, bikkuri (gikun)(P); bikkuri] (vs,adv) (1) (uk) (on-mim) to be surprised; to be amazed; to be frightened; to be astonished; (adj-f) (2) (uk) (on-mim) surprise (e.g. surprise party); (P)
呆れる(P);惘れる[あきれる, akireru] (v1,vi) to be amazed; to be shocked; to be astonished; to be astounded; to be disgusted; (P)
呆れ入る[あきれいる, akireiru] (v5r,vi) to be dumbfounded; to be amazed
呆れ返る;あきれ返る[あきれかえる, akirekaeru] (v5r,vi) to be utterly amazed; to be stunned
呆れ顔[あきれがお, akiregao] (n) amazed or stunned expression
呆然;茫然;惘然[ぼうぜん;ボーゼン;もうぜん(惘然), bouzen ; bo-zen ; mouzen ( bou zen )] (adj-t,adv-to) dumbfounded; overcome with surprise; in blank amazement; in a daze
唖然;あ然;啞然(oK)[あぜん, azen] (adj-t,adv-to) dumbfounded; in mute amazement
小マゼラン雲[しょうマゼランうん, shou mazeran un] (n) Lesser Magellanic Cloud; Small Magellanic Cloud
恐れ入る;畏れ入る[おそれいる, osoreiru] (v5r,vi) (1) to be sorry; to beg pardon; to be much obliged; to feel small; (2) to be grateful; (3) to be amazed; to be filled with awe; to be surprised; (4) to be disconcerted; to be embarrassed
扱き混ぜる;扱き雑ぜる;扱き交ぜる;扱混ぜる(io)[こきまぜる, kokimazeru] (v1,vt) to mix together (e.g. ingredients); to stir; to mix up
混ぜこぜ[まぜこぜ, mazekoze] (n) (uk) jumble (of two or several things); mix
混ぜっ返す;雑ぜっ返す[まぜっかえす, mazekkaesu] (v5s,vt) (1) (See 混ぜ返す・1) to stir; to mix; (2) (See 混ぜ返す・2) to banter; to make fun of (what a person says); to stir up; to jeer at; to interfere (when one talks)
混ぜる(P);交ぜる(P);雑ぜる[まぜる, mazeru] (v1,vt) to mix; to stir; to blend; (P)
混ぜ返す;雑ぜ返す[まぜかえす, mazekaesu] (v5s,vt) (1) (See 掻き混ぜる) to stir; to mix; (2) to banter; to make fun of (what a person says); to stir up; to jeer at; to interfere (when one talks)
熊蝉[くまぜみ;クマゼミ, kumazemi ; kumazemi] (n) (uk) Cryptotympana facialis (species of cicada)
生禅[なまぜん, namazen] (n) (See 野狐禅) self-styled Zen philosophy; sciolism; dabbling in Zen
目を見張る;目をみはる[めをみはる, mewomiharu] (exp,v5r) to be wide-eyed (in surprise); to open one's eyes wide (in wonder); to be amazed (at, by)
立ち竦む;立ちすくむ[たちすくむ, tachisukumu] (v5m,vi) to be petrified; to be unable to move; to be paralyzed (with horror); to be stupefied (with amazement)
織り交ぜる[おりまぜる, orimazeru] (v1) to weave together; to interweave; to intermingle
Japanese-English: COMDICT Dictionary
マゼラン[まぜらん, mazeran] Magellan
マゼランパスポート[まぜらんぱすぽーと, mazeranpasupo-to] Magellan Passport
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
混ぜる[まぜる, mazeru] Thai: ผสม English: to mix

*maze* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัศจรรย์[v.] (atsajan) EN: wonder ; surprise ; astonish ; be amazed ; marvel FR: émerveiller
อัศจรรย์ใจ[adj.] (atsajan jai) EN: amazed ; impressed ; astonished ; astounded ; incredulous FR: émerveillé ; les bras lui en sont tombés
ความมหัศจรรย์[n.] (khwām mahat) EN: miracle ; marvel ; amazement ; splendour FR: miracle [m]
ความประหลาดใจ[n.] (khwām pralā) EN: wonder ; surprise ; astonishment ; amazement FR: stupéfaction [f] ; étonnement [m] ; ébahissement [m]
มหัศจรรย์มหัศจรรย์ใจ[v.] (mahatsajan ) EN: be amazed ; be astonished ; wonder ; marvel FR:
งงงาย[v.] (ngong ngāi) EN: be amazed ; be stunned FR: être stupéfait
พิศวง[v.] (phitsawong) EN: wonder ; amaze ; astonish ; astound FR:
พิศวง[adj.] (phitsawong) EN: surprised ; puzzled ; astonished ; amazed ; bewildering FR: étonné ; épaté ; surpris
แปลกใจ[v.] (plaēkjai) EN: be surprised ; be astonished ; be interested ; be amazed ; surprise ; wonder ; astonish ; amaze FR: être surpris ; être étonné
แปลกใจ[adj.] (plaēkjai) EN: surprised ; puzzled ; nonplussed ; amazed FR: surpris
รู้สึกประหลาดใจ[v. exp.] (rūseuk pral) EN: be amazed ; show astonishment FR: être surpris
ตะลึง[v.] (taleung) EN: be dumbfound ; be stupefied ; be at a loss ; be stunned ; be nonplussed ; be taken aback ; be in a daze ; be spellbound ; be astonished ; be amazed ; be enraptured ; be aghast FR: être pétrifié (fig.) ; être médusé ; être changé en statue de sel (loc.)
ตะลึง[adj.] (taleung) EN: enraptured ; enrapt ; amazed ; stunned ; immovable FR: pétrifié (fig.) ; terrifié ; médusé ; ébahi ; éberlué ; stupéfait
ทำให้ประหลาดใจ[v. exp.] (thamhai pra) EN: amaze ; astonish FR: stupéfier ; ébahir ; surprendre ; étonner
ทึ่ง[v.] (theung) EN: be interested ; be convinced ; be surprised ; be amazed ; be astonished FR: s'intéresser à ; être intéressé ; être impressionné
ทึ่ง[adj.] (theung) EN: amazed FR:
ตกตะลึง[v.] (toktaleung) EN: be amazed ; be surprised ; be stupefied ; marvel FR: c'est à se mettre à genoux
ตกตะลึง[adj.] (toktaleung) EN: amazed ; surprised ; stupefied ; taken aback ; electrified ; devastated ; caught off guard ; aghast FR:
วงกต[n.] (wongkot) EN: maze ; labyrinth FR: labyrinthe [m]

*maze* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erstaunt; verblüfft {adj} | erstaunter; verblüffter | am erstauntesten; am verblüfftestenamazed | more amazed | most amazed
Kunstliebhaber {m}; Mäzen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *maze*
Back to top