ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*invitation*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น invitation, -invitation-

*invitation* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
invitation (n.) การเชิญ See also: การเชิญชวน, การเชื้อเชิญ Syn. request, summons, call Ops. refusal, denial
invitation (n.) คำเชื้อเชิญ See also: คำเชิญ Syn. invite
English-Thai: HOPE Dictionary
invitation(อินวิเท'เชิน) n. การเชื้อเชิญ,การเชิญ,คำเชิญ,บัตรเชิญ,ความดึงดูดใจ,การชักจูง., See also: invitational adj., Syn. bid,summons
English-Thai: Nontri Dictionary
invitation(n) คำเชิญ,คำขอร้อง,บัตรเชิญ,การเชิญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
invitation to treatคำเชิญชวนให้รับคำเสนอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฎีกา (n.) letter of invitation to a Buddhist monk
การเชื้อเชิญ (n.) invitation
คำชวน (n.) invitation See also: persuasion, bid, inducement Syn. คำเชิญชวน, คำเชื้อเชิญ
คำเชิญ (n.) invitation See also: persuasion, bid, inducement Syn. คำเชื้อเชิญ, คำชักชวน, คำเชิญชวน
คำเชิญชวน (n.) invitation See also: persuasion, bid, inducement Syn. คำชวน, คำเชื้อเชิญ
คำเชื้อเชิญ (n.) invitation See also: persuasion, bid, inducement Syn. คำเชิญชวน, คำชวน
อายาจนะ (n.) invitation Syn. การเชื้อเชิญ
ใบฎีกา (n.) invitation to participate in merit-making
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I received an invitation, but I did not accept itฉันได้รับคำเชิญ แต่ฉันไม่ได้ตอบรับ
I have no choice but to accept the invitationฉันไม่มีทางเลือก ต้องรับคำเชิญนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am happy you could accept my invitation for lunch.{\cHFFFFFF}ผมมีความสุขที่คุณสามารถที่จะยอมรับ คำเชิญของฉันสำหรับมื้อกลางวัน
He journeyed last week from Kingsley Hall to accept an invitation to tea from King George and Queen Mary at Buckingham Palace before attending the conference.สัปดาห์ที่แล้ว เขาเดินทางจากคิงส์ลีย์ฮอลล์ เพื่อรับเชิญดื่มน้ำชา จากพระราชาและราชินี ที่วังบัคกิ้งแฮมก่อนที่จะเข้าร่วมประชุม
Alik. A cordial invitation from Potomac Blair to a party on Thursday.Alik เชิญจริงใจจากโปโตแมคแบลร์ไปงานปาร์ตี้ในวันพฤหัสบดีที่
That's the clown we've been waitin' for? Let's have the guards extend him an invitation to the palace, shall we?เอาละ ให้ยามตามหาเขา และเชิญเขาเข้าพระราชวัง
My mother had given me the address of my Aunt Annie... but I had an invitation to a hippie commune from my old friend...แม่ฉันก็มีให้ฉัน ที่อยู่ของป้าแอนของฉัน ... แต่ฉันมีคำเชิญให้ฮิปปี้ ชุมชนจากเพื่อนเก่าของฉัน ...
You waiting for a personal invitation, there, Mr. Smith?-จะรอบัตรเชิญรึไง คุณสมิธ
I hope you've received your invitation to the enthronement ceremony.คุณได้รับบัตรเชิญไปร่วมพิธี ครองราชบัลลังก์แล้วใช่มั๊ย
Five hundred invitations have gone out.บัตรเชิญ 500 ใบถูกแจกจ่ายออกไป
Of course, the invitations had to be sent back, twice.ฉันต้องส่งบัตรเชิญกลับไปตั้ง 2 หน
Yeah. Thanks for the invitation, though.ครับ แต่ขอบคุณที่เชิญครับ
I'm pleased to announce that Mr. Bobby Jones and Mr. Walter Hagen... have accepted my golfing' invitation, with enthusiasm.ข่าวดี บ๊อบบี้ โจนส์ และวอลเตอร์ เฮเก้น... ...ตอบรับคำเชิญของฉันมาแข่งขันกอล์ฟ... ...อย่างกระตือรือร้น
After getting off to a quite interesting start... here at Harvard... she graduates today with an invitation to join... one of Boston's most prestigious law firms.หลังจากที่เริ่มต้นได้อย่างค่อนข้างน่าสนใจ ที่ฮาวาร์ดนี่ เธอสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งได้รับเชิญให้เข้าร่วม

*invitation* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tiě, ㄊㄧㄝˇ, 帖] invitation card; notice
请帖[qǐng tiě, ㄑㄧㄥˇ ㄊㄧㄝˇ, 请帖 / 請帖] invitation card; written invitation
请柬[qǐng jiǎn, ㄑㄧㄥˇ ㄐㄧㄢˇ, 请柬 / 請柬] invitation card; written invitation
不速而至[bù sù ér zhì, ㄅㄨˋ ㄙㄨˋ ㄦˊ ㄓˋ, 不速而至] to arrive without invitation; unexpected guest; unwanted presence
约请[yuē qǐng, ㄩㄝ ㄑㄧㄥˇ, 约请 / 約請] to invite; to issue an invitation
喜帖[xǐ tiē, ㄒㄧˇ ㄊㄧㄝ, 喜帖] wedding invitation

*invitation* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インビテーション[, inbite-shon] (n) invitation
[, u] (aux-v) (1) (after the imperfective form of certain verbs and adjectives) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation
お呼び;御呼び[および, oyobi] (n,vs) (hon) (See 呼び) call; invitation
ない[, nai] (aux-adj) (1) not (verb-negating suffix; may indicate question or invitation with rising intonation); (suf,adj-i) (2) (See 忙しない) emphatic suffix (used after the root of an adjective); (P)
ないか[, naika] (exp) (1) (See ませんか) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you
ましょう;ましょ(ik);まひょ(ik)[, mashou ; masho (ik); mahyo (ik)] (exp) (1) (pol) (ましょ is a colloquialism in standard Japanese; まひょ is a colloquialism in Kansai dialect) (See ます) (used to express the speaker's volition) I'll; (2) (used to make an invitation, request, etc.) let's; (3) (See でしょう) (used to express a conjecture) probably
ませんか[, masenka] (exp) (1) (pol) (See ます) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you; (P)
よう[, you] (aux-v) (1) (non-五段 verbs, e.g. 食べよう) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation
勧誘[かんゆう, kanyuu] (n,vs) invitation; solicitation; canvassing; canvasing; inducement; persuasion; encouragement; (P)
[くち, kuchi] (n) (1) mouth; (2) opening; hole; gap; orifice; (3) mouth (of a bottle); spout; nozzle; mouthpiece; (4) gate; door; entrance; exit; (5) (See 口を利く・1) speaking; speech; talk (i.e. gossip); (6) (See 口に合う) taste; palate; (7) mouth (to feed); (8) opening (i.e. vacancy); available position; (9) (See 口がかかる) invitation; summons; (10) kind; sort; type; (11) opening (i.e. beginning); (suf,ctr) (12) counter for mouthfuls, shares (of money), and swords; (P)
招待券[しょうたいけん, shoutaiken] (n) complimentary ticket; invitation card; invitation ticket
案内状[あんないじょう, annaijou] (n) letter of invitation
義理一遍[ぎりいっぺん, giriippen] (n,adj-na,adj-no) perfunctory; going-through-the-motions-sort of (invitation, gift, etc.)

*invitation* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อายาจนะ[n.] (āyājana) EN: request ; invitation FR:
ใบฎีกา[n.] (baidīkā) EN: invitation to participate in merit-making FR:
บัตรเชิญ[n. exp.] (bat choēn) EN: invitation card ; written invitation ; invitation FR: carte d'invitation [f] ; invitation écrite [f] ; invitation [f]
ได้รับเชิญจาก[v. exp.] (dāi rap cho) EN: be invited by FR: être invité par ; recevoir une invitation de
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: invitation to a monk ; letter of invitation to a Buddhist monk ; solicitation for a contribution ; subscription for Buddhist temple funds FR:
อินวิเทชั่น[n.] (inwithēchan) EN: invitation FR: invitation [f]
จดหมายเชิญ[n. exp.] (jotmāi choē) EN: invitation letter FR: lettre d'invitation [f]
การเชิญ[n.] (kān choēn) EN: invitation FR: invitation [f]
การนิมนต์[n.] (kān nimon) EN: invitation (for a monk) FR: invitation (d'un moine) [f]
การเปิดประมูล[n. exp.] (kān poēt pr) EN: call for bids ; invitation to tender FR:
การเรียกประมูลราคา[n. exp.] (kān rīek pr) EN: invitation to tender ; invitation to bid FR: appel d'offres [m]
กันเถอะ (...กันเถอะ)[X] (... kan tho) EN: Let's … ; [imperative: moderate order, invitation] FR: ...ons ! [impératif modéré, invitation : 1ère pers. pl.]
การ์ดเชิญร่วมงาน[n. exp.] (kāt choēn r) EN: FR: carte d'invitation [f]
คำเชื้อเชิญ[n.] (kham cheūac) EN: invitation FR: invitation [f[
คำเชิญ[n. exp.] (kham choēn) EN: invitation FR: invitation écrite [f]
คำเชิญชวน[n. exp.] (kham choēn ) EN: invitation FR:
หนังสือเชิญ[n. exp.] (nangseū cho) EN: letter of invitation FR: lettre d'invitation [f]
รับเชิญ[v. exp.] (rap choēn) EN: be invited ; be requested ; be asked ; accept an invitation FR: accepter une invitation

*invitation* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausschreibung {f}; Aufforderung zur Abgabe eines Angebotsinvitation to bid (ITB)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *invitation*
Back to top