ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-invitation-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น invitation, *invitation*,

-invitation- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฎีกา (n.) letter of invitation to a Buddhist monk
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am happy you could accept my invitation for lunch.{\cHFFFFFF}ผมมีความสุขที่คุณสามารถที่จะยอมรับ คำเชิญของฉันสำหรับมื้อกลางวัน
He journeyed last week from Kingsley Hall to accept an invitation to tea from King George and Queen Mary at Buckingham Palace before attending the conference.สัปดาห์ที่แล้ว เขาเดินทางจากคิงส์ลีย์ฮอลล์ เพื่อรับเชิญดื่มน้ำชา จากพระราชาและราชินี ที่วังบัคกิ้งแฮมก่อนที่จะเข้าร่วมประชุม
Alik. A cordial invitation from Potomac Blair to a party on Thursday.Alik เชิญจริงใจจากโปโตแมคแบลร์ไปงานปาร์ตี้ในวันพฤหัสบดีที่
That's the clown we've been waitin' for? Let's have the guards extend him an invitation to the palace, shall we?เอาละ ให้ยามตามหาเขา และเชิญเขาเข้าพระราชวัง
My mother had given me the address of my Aunt Annie... but I had an invitation to a hippie commune from my old friend...แม่ฉันก็มีให้ฉัน ที่อยู่ของป้าแอนของฉัน ... แต่ฉันมีคำเชิญให้ฮิปปี้ ชุมชนจากเพื่อนเก่าของฉัน ...
I hope you've received your invitation to the enthronement ceremony.คุณได้รับบัตรเชิญไปร่วมพิธี ครองราชบัลลังก์แล้วใช่มั๊ย
After getting off to a quite interesting start... here at Harvard... she graduates today with an invitation to join... one of Boston's most prestigious law firms.หลังจากที่เริ่มต้นได้อย่างค่อนข้างน่าสนใจ ที่ฮาวาร์ดนี่ เธอสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งได้รับเชิญให้เข้าร่วม
Okay, we'll leave an open invitation like always.โอเค ถือว่าเราชวนละกันนะ
We do wish to make clear, however, that this invitation is absolutely conditional upon the following:เราขอบอกให้ชัดเจน ว่าการเชิญครั้งนี้ มีเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้
Her friend is making the wedding invitation so she needs a baby photo.เพื่อนเธอกำลังทำการ์ดแต่งงานให้นะซิ... ...และเธอก็ต้องการรูปเด็ก
Wedding Invitation Gil Ki-hyunบัตรเชิญงานเเต่งาน กิล คิ ฮุน
An invitation from His Majesty, the King.พระราชาของเราเชิญให้ท่านเจนกินส์ไปเข้าเฝ้า

-invitation- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tiě, ㄊㄧㄝˇ, 帖] invitation card; notice
请帖[qǐng tiě, ㄑㄧㄥˇ ㄊㄧㄝˇ, 请帖 / 請帖] invitation card; written invitation
请柬[qǐng jiǎn, ㄑㄧㄥˇ ㄐㄧㄢˇ, 请柬 / 請柬] invitation card; written invitation

-invitation- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インビテーション[, inbite-shon] (n) invitation
[, u] (aux-v) (1) (after the imperfective form of certain verbs and adjectives) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation
お呼び;御呼び[および, oyobi] (n,vs) (hon) (See 呼び) call; invitation
ない[, nai] (aux-adj) (1) not (verb-negating suffix; may indicate question or invitation with rising intonation); (suf,adj-i) (2) (See 忙しない) emphatic suffix (used after the root of an adjective); (P)
よう[, you] (aux-v) (1) (non-五段 verbs, e.g. 食べよう) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation
招待券[しょうたいけん, shoutaiken] (n) complimentary ticket; invitation card; invitation ticket
案内状[あんないじょう, annaijou] (n) letter of invitation

-invitation- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อายาจนะ[n.] (āyājana) EN: request ; invitation FR:
ใบฎีกา[n.] (baidīkā) EN: invitation to participate in merit-making FR:
บัตรเชิญ[n. exp.] (bat choēn) EN: invitation card ; written invitation ; invitation FR: carte d'invitation [f] ; invitation écrite [f] ; invitation [f]
ได้รับเชิญจาก[v. exp.] (dāi rap cho) EN: be invited by FR: être invité par ; recevoir une invitation de
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: invitation to a monk ; letter of invitation to a Buddhist monk ; solicitation for a contribution ; subscription for Buddhist temple funds FR:
อินวิเทชั่น[n.] (inwithēchan) EN: invitation FR: invitation [f]
จดหมายเชิญ[n. exp.] (jotmāi choē) EN: invitation letter FR: lettre d'invitation [f]
การเชิญ[n.] (kān choēn) EN: invitation FR: invitation [f]
การนิมนต์[n.] (kān nimon) EN: invitation (for a monk) FR: invitation (d'un moine) [f]
การเปิดประมูล[n. exp.] (kān poēt pr) EN: call for bids ; invitation to tender FR:
การเรียกประมูลราคา[n. exp.] (kān rīek pr) EN: invitation to tender ; invitation to bid FR: appel d'offres [m]
กันเถอะ (...กันเถอะ)[X] (... kan tho) EN: Let's … ; [imperative: moderate order, invitation] FR: ...ons ! [impératif modéré, invitation : 1ère pers. pl.]
คำเชื้อเชิญ[n.] (kham cheūac) EN: invitation FR: invitation [f[
คำเชิญ[n. exp.] (kham choēn) EN: invitation FR: invitation écrite [f]
คำเชิญชวน[n. exp.] (kham choēn ) EN: invitation FR:
หนังสือเชิญ[n. exp.] (nangseū cho) EN: letter of invitation FR: lettre d'invitation [f]
รับเชิญ[v. exp.] (rap choēn) EN: be invited ; be requested ; be asked ; accept an invitation FR: accepter une invitation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -invitation-
Back to top