ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*infringe*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น infringe, -infringe-

*infringe* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
infringe (vt.) ฝ่าฝืน See also: ละเมิด Syn. disobey, transgress, violate, trespass
infringe on (phrv.) ฝ่าฝืน See also: ล่วงละเมิด, ละเมิด Syn. encroach on, impinge on, trench on
infringe upon (phrv.) ฝ่าฝืน See also: ล่วงละเมิด, ละเมิด Syn. encroach on, impinge on, trench on
infringement (n.) การฝ่าฝืน See also: การละเมิด Syn. disobedience, encroachment, violation
English-Thai: HOPE Dictionary
infringe(อินฟรินจฺ') vt. ละเมิด,ฝ่าฝืน,ล่วงล้ำ vi. ล่วงล้ำ., See also: infringer n., Syn. violate
infringement(อินฟริน'จะเมินทฺ) n. การฝ่าฝืน,การละเมิด,การล่วงล้ำ (breach,violation)
English-Thai: Nontri Dictionary
infringe(vt) ฝ่าฝืน,ทำผิด,ละเมิด,ล่วงล้ำ
infringement(n) การฝ่าฝืน,การละเมิดการ,ล่วงล้ำ,การทำผิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
infringementการละเมิดสิทธิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infringeการล่วงละเมิด ด้วยการผลิต ใช้ เลียนแบบกระบวนการ หรือ ขายการประดิษฐ์ที่ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตรในประเทศที่มีการยื่นขอ , การล่วงละเมิด ด้วยการผลิต ใช้ เลียนแบบกระบวนการ หรือ ขายการประดิษฐ์ที่ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตรในประเทศที่มีการยื่นขอ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธินั้น [ทรัพย์สินทางปัญญา]
infringementการละเมิด [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอนสิทธิ์ (v.) infringe upon See also: deprive, infringe on
ล่วงล้ำ (v.) infringe See also: break, violate, transgress, contravene Syn. ล่วงเกิน, ล้ำเส้น
ละเมิด (v.) infringe See also: break, violate, offend, transgress, contravene Syn. ฝ่าฝืน, ขัดขืน
ละเมิด (v.) infringe See also: violate Syn. ล่วงเกิน
ล้ำ (v.) infringe See also: break, violate, transgress, contravene Syn. ล่วงล้ำ, ล่วงเกิน, ล้ำเส้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Eventually it infringes on the planet...และมันก็จะก็จะครอบงำดาวดวงนี้
* It may not be reproduced, hardsubbed or be used for any commercial purpose* * it is strictly for personal enjoyment on it's own and may not to be used in a manner that will incur an infringement in copyright or of any aspect legal in nature"เป็นอังกฤษโดยOnionring ห้ามทำhardsubbed
This is copyright infringement, reproduction, misappropriation.ในการละเมิด เลียนแบบ และนำคำพูดของเขาไปใช้
I don't want to infringe on your privacy, man.ชั้นไม่ต้องการละเมิดเรื่องส่วนตัวคุณ, พรรคพวก
That is copyright infringement and defamation.นั่นเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และทำให้เสียชื่อเสียง
And if a small CEO tries to go toe-to-toe with them, he gets sued for patent infringement, no matter how bogus the suit.และถ้า CEO เล็กๆพยายามจะไป ชนกับพวกเขา เขาฟ้องในเรื่องของการละเมิดสิทธิบัตร
That conference was concerning the claim of intentional infliction of emotional distress, not copyright infringement, so it is admissible.เราจะฟ้องลาน่า ไคลน์แทน ว่าไงนะ ไม่ ทิมๆ ฉันอธิบายได้ อยู่ในความสงบ นำตัวพยานไปขัง
Perimeter infringe. Breached! We have incoming!นั่นเสียงสัญญาณเตือน/พวกมันมากันแล้ว
Well, you see, Alfred, I would love to help you, but it would infringe upon my personal interests.คุณเข้าใจนะ อัลเฟรด ฉันก็อยากช่วยคุณ แต่มันจะกระทบต่อ ผลประโยชน์ส่วนตัวของฉัน
You can't just show up at my house, infringe on my family and expect me to do something I don't even know I agree with.คุณไม่มีสิทธิ์มาบ้านผม ล่วงเกินลูกเมียผม - แล้วให้ทำสิ่งที่ผมยังไม่เข้าใจ - คุณพูดถูก
That I had found out his prior history of infringements.และรู้เรื่องที่เขาเคยฝ่าฝืนในอดีต
Diana, copyright infringement.ไดอาน่า เอาคดีละเมิดลิขสิทธิ์ไป

*infringe* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gài, ㄍㄞˋ, 戤] infringe upon a trade mark

*infringe* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
主権侵犯[しゅけんしんぱん, shukenshinpan] (n) infringement of sovereignty
侵す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to invade; to raid; to violate (airspace, etc.); to intrude; to trespass; (2) to infringe; to encroach; (3) (See 冒す・おかす・2) to harm; to afflict; to affect; (P)
侵害[しんがい, shingai] (n,vs) infringement; violation; trespass; impairment; (P)
侵犯[しんぱん, shinpan] (n,vs) violation; invasion; infringement; (P)
干犯[かんぱん, kanpan] (n,vs) infringement; violation
指導[しどう, shidou] (n,vs) (1) leadership; guidance; coaching; (2) shido (disciplinary action for a minor infringement of the rules of judo); (P)
知的所有権侵害[ちてきしょゆうけんしんがい, chitekishoyuukenshingai] (exp) infringement of intellectual property rights
背く(P);叛く[そむく, somuku] (v5k,vi) to run counter to; to go against; to disobey; to infringe; (P)
背反行為[はいはんこうい, haihankoui] (n) act of disobedience (betrayal); violation; breach; infraction; infringement
著作権侵害[ちょさくけんしんがい, chosakukenshingai] (n) infringement of copyright; (literary) piracy
規則を破る;規則を敗る[きそくをやぶる, kisokuwoyaburu] (exp,v5r) to break the rules; to violate the rules; to infringe the rules
蹂躪;蹂躙[じゅうりん, juurin] (n,vs) trampling down; overrunning; infringement; violation
違反(P);違犯[いはん, ihan] (n,vs) violation (of law); transgression; infringement; breach; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
著作権侵害[ちょさくけんしんがい, chosakukenshingai] copyright infringement, piracy

*infringe* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; offense (Am.) ; transgression ; infringement ; misdemeanor FR: transgression [f] ; infraction [f]
ฝ่าฝืน[v.] (fāfeūn) EN: break ; infringe ; violate ; disobey ; resist ; go against ; contravene ; disregard FR: enfreindre ; violer ; contrevenir ; transgresser
ฝืน[v.] (feūn) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate FR: se rebiffer ; résister ; défier
ฝืนกฎหมาย[v. exp.] (feūn kotmāi) EN: violate a law ; break a law ; infringe FR: enfreindre la loi ; violer la loi ; transgresser la loi
การฝ่าฝืน[n.] (kān fāfeūn) EN: breach ; disobedience ; contravention ; violation ; infringement ; infraction FR: infraction [f] ; violation [f]
การละเมิดลิขสิทธิ์[n. exp.] (kān lamoēt ) EN: copyright infringement ; infringement of copyright ; copyright violation ; pirating FR: violation du droit d'auteur [f] ; piratage [m]
การละเมิดสิทธิ[n. exp.] (kān lamoēt ) EN: legal injury ; infringement FR:
การทำผิด[n.] (kān tham ph) EN: making a mistake ; infringement ; making an error FR:
ขัดต่อ[v. exp.] (khat tø) EN: conflict with ; infringe on FR:
ขัดต่อประเพณีนิยม[v. exp.] (khat tø pra) EN: infringe on conventions FR:
กระทำผิดอาญา[v. exp.] (kratham phi) EN: break the law ; infract a law ; infringe a law ; break (the rule) ; commit an offence ; violate ; offend FR: violer la loi ; commettre une infraction
กระทำผิดกฎหมาย[v. exp.] (kratham phi) EN: break the law ; infract a law ; infringe a law ; break (the rule) ; commit an offence ; violate ; offend FR: violer la loi ; commettre une infraction
ล้ำ[v.] (lam) EN: go beyond ; overstep ; encroach upon ; trespass ; go ahead of ; pass over ; oustrip ; overtake ; infringe ; break ; violate ; transgress ; contravene FR: dépasser ; déborder ; surpasser
ละเมิด[v.] (lamoēt) EN: infringe ; break ; violate ; exceed ; transgress ; breach FR: enfreindre ; violer ; transgresser
ล่วงละเมิด[v.] (lūanglamoēt) EN: violate ; infringe ; encroach FR: violer
ผิด[v.] (phit) EN: violate ; infringe ; break FR: enfreindre ; transgresser ; contrevenir à ; offenser
ผิดกติกา[v. exp.] (phit katikā) EN: violate the rule ; infringe the rule/regulation ; break the rule FR:
รุกราน[v.] (rukrān) EN: invade ; attack ; assault ; encroach ; raid ; infringe ; intrude ; burst into FR: envahir ; attaquer ; assaillir ; agresser

*infringe* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verletzungsklage {f}infringement action

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *infringe*
Back to top